Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐND thông qua dự toán ngân sách địa phương phân bổ ngân sách Bình Phước

Số hiệu: 11/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Tấn Hưng
Ngày ban hành: 14/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2015/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016, TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 251/BC-UBND ngày 20/11/2015; Báo cáo thẩm tra số 44/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách địa phương năm 2016 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.850 tỷ đồng;

(Có biểu mẫu chi tiết kèm theo)

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.412 tỷ 068 triệu đồng.

(Có biểu mẫu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2016 như sau:

Tổng chi ngân sách tỉnh là: 5.206 tỷ 293 triệu đồng, trong đó:

1. Chi trong cân đối ngân sách tỉnh: 2.293 tỷ 733 triệu đồng;

2. Các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước: 340 tỷ 100 triệu đồng;

3. Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã: 2.572 tỷ 460 triệu đồng.

Điều 3. Để hoàn thành nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2016, các ngành, các cấp cần triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

I. Trong lĩnh vực thu ngân sách:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016 được xây dựng trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2015, dự báo tình hình đầu tư phát triển sn xuất - kinh doanh và hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu năm 2016 có tính đến các tác động trong và ngoài nước trong tình hình mới; tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thực hiện các văn bản pháp luật về thuế mới sửa đổi, bổ sung và thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan theo cam kết quốc tế, dự báo mức đóng góp gia tăng của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo do đưa các dây chuyn sản xuất mới vào vận hành của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đồng thời dự kiến số tăng thu do thực hiện các giải pháp chống thất thu, thu nợ đọng thuế từ các năm trước, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán;

2. Dự toán thu phải bảo đảm tính đúng, tính đủ từng lĩnh vực thu, từng sc thuế theo các quy định của pháp luật về thuế, chế độ thu, pháp luật thu từ xử phạt vi phạm hành chính, trong đó, cần chú ý những chế độ, chính sách thu mới được ban hành sửa đổi, bổ sung và đã có hiệu lực thi hành từ năm 2015 và những chính sách dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành trong năm 2015 và năm 2016 tác động từ việc sắp xếp, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tác động của việc thực thi các cam kết hội nhập quốc tế; hiệu quả t các hoạt động tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi trốn, lậu thuế, chuyển giá, làm giá;

3. Đôn đốc các đơn vị hoàn trả các khoản tạm ứng từ ngân sách tỉnh, các khoản thu hồi dự toán theo kết luận của Thanh tra, Kiểm toán năm 2014 để đảm bảo nguồn cân đối chi lương và các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng theo chế độ quy định;

4. Trên cơ sở số giao dự toán thu năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho các địa phương, các huyện, thị xã căn cứ khả năng và tình hình phát triển kinh tế năm 2016 của địa phương, đơn vị phấn đấu tăng thu một cách hợp lý theo hướng dẫn tại Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2016.

II. Trong lĩnh vực chi ngân sách địa phương:

1. Đối với chi đầu tư phát triển:

Thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư công, yêu cầu tại các văn bản: Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

Ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); vốn đối ứng cho các dự án ODA; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn vốn ngân sách đã ứng trước; bố trí vốn cho những công trình hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 nhưng còn thiếu vốn, các công trình chuyển tiếp cần rà soát phạm vi, quy mô đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng cân đối vốn.

Các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấp bách đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Nằm trong quy hoạch đã được duyệt; đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở tng cấp ngân sách; chậm nhất đến ngày 31 tháng 10 năm 2015 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư.

Bố trí dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách địa phương từ nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; chủ động phân b lập quỹ phát triển đất theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; ưu tiên bố trí đủ kinh phí để đẩy nhanh công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị quyết của Quốc hội. Xây dựng phương án huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng ở địa phương, bố trí ngân sách địa phương đảm bảo hoàn trả đủ các khoản đến hạn phải trả (cả gốc và lãi) theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước.

2. Đối với chi thường xuyên:

Trong điều kiện cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn, yêu cầu các Sở, ban, ngành và các địa phương, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phân bổ dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt đ tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi mua sm phương tiện, trang thiết bị; hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác; dự toán chi cho các nhiệm vụ này không tăng so với số thực hiện năm 2015.

Phân bổ dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2016 trên cơ sở khối lượng nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và chế độ, định mức chi ngân sách quy định; tập trung bố trí chi cho những nhiệm vụ quan trọng: duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kinh tế trọng yếu (giao thông, thủy lợi, môi trường,...) để tăng thời gian sử dụng và hiệu quả đầu tư; kinh phí thực hiện công tác quy hoạch; thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công; nhiệm vụ đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nhiệm vụ phân giới cm mốc biên giới; chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản;... Tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ trong tổ chức triển khai thực hiện.

Năm 2016, sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Căn cứ quy định của Quốc hội, Chính phủ và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, các địa phương, đơn vị xây dựng dự toán trên tinh thn triệt để tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời chủ động tính toán nguồn cân đối.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu t
ư, Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các B
an của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Tin học-Công báo;
- LĐVP, Phòng CTHĐND;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
TOÀN TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung

Dự toán 2016

Trong đó

Khối tỉnh

Khối huyện

Trong đó

Đồng Xoài

Bình Long

Phước Long

Đng Phú

Lộc Ninh

Bù Đốp

Đăng

Chơn Thành

Hớn Quản

Bù Gia Mập

Phú Riềng

1

2=3+4

3

4=5->12

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Tổng thu NSNN trên địa bàn

3.850.000

2.311.500

1.538.500

290.000

188.500

190.000

137.000

113.000

54.000

87.000

192.000

79.000

56.500

151.500

A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN

3.435.000

1.971.400

1.463.600

279.000

180.800

184.500

130.000

106.000

52.500

80.500

183.000

71.300

52.500

143.500

I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước

3.195.000

1.731.400

1.463.600

279.000

180.800

184.500

130.000

106.000

52.500

80.500

183.000

71.300

52.500

143.500

1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước TW

350.000

350.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế giá trị gia tăng

220.000

220.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

93.300

93.300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế tài nguyên

36.000

36.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế môn bài

180

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thu hồi vốn và thu khác

520

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước ĐP

460.000

455.500

4.500

4.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Thuế giá trị gia tăng

278.800

275.000

3.800

3.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

81.700

81.700

700

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế tài nguyên

98.500

98.500

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế môn bài

250

250

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thu hồi vốn và thu khác

750

750

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

91.000

91.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế giá trị gia tăng

26.000

26.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

62.000

62.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế tài nguyên

1.140

1.140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế môn bài

360

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các khoản thu khác

1.500

1.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh

1.070.000

403.500

666.500

130.000

125.000

58.000

58.000

24.000

16.500

22.000

93.000

20.000

20.000

100.000

- Thuế giá trị gia tăng

903.970

347.150

556.820

110.000

90.000

48.900

47.400

17.650

14.120

16.250

82.200

14.000

18.300

98.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

94.930

40.000

54.930

12.500

20.700

3.200

5.800

1.500

810

1.800

5.000

3.070

150

400

- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong

2.800

0

2.800

600

250

450

70

400

320

200

300

110

50

50

- Thuế tài nguyên

32.580

8.500

24.080

1.100

12.450

350

2.300

1.050

30

900

3.000

2.000

600

300

- Thuế môn bài

14.370

850

13.520

2.900

1.000

1.600

930

1.200

720

1.550

1.500

620

700

800

- Thu khác ngoài quốc doanh

21.350

7.000

14.350

2.900

600

3.500

1.500

2.200

500

1.300

1.000

200

200

450

5. Lệ phí trước bạ

151.800

0

151.800

43.500

10.000

20.000

9.500

11.300

7.500

15.000

13.750

5.000

6.870

9.380

6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

2.500

 

2.500

 

 

 

240

250

0

 

1.660

0

150

200

7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 4.000

 

4.000

1.400

550

600

150

100

30

200

540

300

100

30

8. Thuế thu nhập cá nhân

228.000

137.250

90.750

20.500

5.800

8.000

8.500

9.000

5.000

9.000

11.500

6.000

3.450

4.000

9. Thuế bảo vệ môi trường

88.000

79.250

8.750

8.000

 

 

750

 

 

 

 

 

 

 

10. Thu phí và lệ phí

68.000

24.750

43.250

1.600

12.500

3.800

4.500

3.800

2.000

5.100

4.350

2.300

1.500

1.800

- Phí và lệ phí Trung ương

6.000

4.000

2.000

 

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phí và lệ phí địa phương

62.000

20.750

41.250

1.600

12.500

1.800

4.500

3.800

2.000

5.100

4.350

2.300

1.500

1.800

12. Tiền sử dụng đất

365.950

73.550

292.400

46.000

15.000

87.000

20.000

28.000

12.000

16.000

33.000

15.000

12.000

8.400

13. Thu tiền cho thuê đất

117.000

28.000

89.000

8.000

4.500

700

17.000

13.000

3.070

6.800

7.000

8.500

5.430

15.000

14. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

24.000

0

24.000

5.550

250

320

3.300

6.380

 

 

2.700

5.500

 

 

15. Thu khác

165.000

88.600

76.400

9.000

6.000

5.500

6.700

8.500

5.900

5.800

14.500

8.000

2.500

4.000

- Trong đó thu phạt ATGT

80.000

43.000

37.000

2.000

4.000

3.000

2.000

3.000

3.000

2.000

8.000

6.000

1.500

2.500

16. Thu khác tại xã

9.750

0

9.750

950

1.200

580

1.360

1.670

500

600

1.000

700

500

690

II. Thuế xuất, nhập khẩu do Hải quan thu

240.000

240.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr.đó: + Thuế XK, NK, TTĐB

20.000

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Thuế VAT hàng nhập khẩu

220.000

220.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Các khoản thu được để lại chi quản

415.000

340.100

74.900

11.000

7.700

5.500

7.000

7.000

1.500

6.500

9.000

7.700

4.000

8.000

- Thu từ xổ số kiến thiết

324.000

324.000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Học phí

41.600

16.100

25.500

6.000

1.500

2.300

2.800

2.850

350

3.500

1.600

2.300

1.000

1.300

- Các khoản huy động đóng góp

28.310

0

28.310

1.500

3.800

1.300

2.200

2.200

450

800

4.900

3.660

2.000

5.500

- Thu phí lệ phí

10.550

0

10.550

1.500

1.800

950

300

850

400

1.200

1.500

400

1.000

650

- Thu khác

10.540

0

10.540

2.000

600

950

1.700

1.100

300

1.000

1.000

1.340

0

550

Tổng thu NSĐP

6.412.068

2.633.833

3.778.235

428.443

277.749

298.442

345.914

420.580

256.724

402.200

320.816

374.489

292.167

360.711

A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN

5.997.068

2.293.733

3.703.335

417.443

270.049

292.942

338.914

413.580

255.224

395.700

311.816

366.789

288.167

352.711

- Thu ngân sách địa phương được hưởng

3.130.980

2.000.105

1.130.875

215.300

159.725

160.600

93.680

64.845

36.870

56.730

140.250

40.965

38.670

123.240

Tr.đó: + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)

2.879.860

1.889.905

989.955

200.850

139.025

151.120

80.190

49.675

27.750

43.680

118.900

29.345

33.470

115.950

+ Thu huyện hưởng 100%

251.120

110.200

140.920

14.450

20.700

9.480

13.490

15.170

9.120

13.050

21.350

11.620

5.200

7.290

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.434.088

0

2.572.460

202.143

110.324

132.342

245.234

348.735

218.354

338.970

171.566

325.824

249.497

229.471

+ Bổ sung cân đối

864.922

 

1.167.432

155.445

48.687

31.575

123.733

142.609

95.074

164.049

84.266

164.824

103.833

53.337

+ BS vốn XDCB theo phân cấp

0

 

176.310

17.200

15.650

14.000

16.300

17.650

14.560

18.500

15.750

15.700

16.000

15.000

+ Bổ sung có mục tiêu XDCB

356.658

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Bổ sung CTMT khác

602.325

 

255.199

10.700

10.200

44.767

24.563

40.476

33.105

24.421

20.950

16.000

20.017

10.000

+ Bổ sung nguồn làm lương

610.183

 

973.519

18.798

35.787

42.000

80.638

148.000

75.615

132.000

50.600

129.300

109.647

151.134

- Thu hồi tạm ứng các huyện, thị

37.000

37.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thu chuyển nguồn CCTL các năm

395.000

256.628

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Các khoản thu quản lý qua NSNN

415.000

340.100

74.900

11.000

7.700

5.500

7.000

7.000

1.500

6.500

9.000

7.700

4.000

8.000

- Thu từ xổ số kiến thiết

324.000

324.000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Học phí

39.800

16.100

23.700

4.200

1.500

2.300

2.800

2.850

350

3.500

1.600

2.300

1.000

1.300

- Các khoản huy động đóng góp

30.110

0

30.110

3.300

3.800

1.300

2.200

2.200

450

800

4.900

3.660

2.000

5.500

- Thu phí lệ phí

10.550

0

10.550

1.500

1.800

950

300

850

400

1.200

1.500

400

1.000

650

- Thu khác

10.540

0

10.540

2.000

600

950

1.700

1.100

300

1.000

1.000

1.340

0

550

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
TOÀN TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung

Dự toán năm 2016

Trong đó

Khi tỉnh

Khi huyện

Trong đó

Đồng Xoài

Bình Long

Phước Long

Đng Phú

Lộc Ninh

Bù Đốp

Đăng

Chơn Thành

Hớn Quản

Bù Gia Mập

Phú Riềng

1

2=3+4

3

4=5->14

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Tổng chi NSĐP

6.412.068

2.633.833

3.778.235

428.443

277.749

298.442

345.914

420.580

256.724

402.200

320.816

374.489

292.167

360.711

A. Chi cân đối NSĐP

5.997.068

2.293.733

3.703.335

417.443

270.049

292.942

338.914

413.580

255.224

395.700

311.816

366.789

288.167

352.711

I. Chi đầu tư phát triển

1.070.848

690.298

380.550

44.800

24.650

95.000

28.300

34.450

21.760

28.100

35.550

24.700

23.200

20.040

1. Chi xây dựng cơ bn tập trung

1.068.848

688.298

380.550

44.800

24.650

95.000

28.300

34.450

21.760

28.100

35.550

24.700

23.200

20.040

a. Vốn trong nước

1.034.848

654.298

380.550

44.800

24.650

95.000

28.300

34.450

21.760

28.100

35.550

24.700

23.200

20.040

- Vốn cân đối theo phân cp

434.400

258.090

176.310

17.200

15.650

14.000

16.300

17.650

14.560

18.500

15.750

15.700

16.000

15.000

+ Trong đó: Chi tr nợ theo khon 3 điu 8 Luật NSNN

190.400

190.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ hỗ trợ có mục tiêu của NS cấp trên

322.658

322.658

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

277.790

73.550

204.240

27.600

9.000

81.000

12.000

16.800

7.200

9.600

19.800

9.000

7.200

5.040

b. Vốn ngoài nước

34.000

34.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Chi đầu tư và hỗ tr các doanh nghiệp theo chế đ

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Chi thường xuyên

4.730.526

1.476.758

3.253.768

364.169

239.922

193.679

304.015

369.866

229.379

360.738

270.895

335.844

259.465

325.796

1. Chi trợ giá các mt hàng chính sách

29.065

17.850

11.215

867

820

487

893

1.551

717

1.828

962

979

1.091

1.020

2. Chi s nghiệp kinh tế

775.434

276.152

499.282

76.441

48.955

32.764

35.811

43.734

43.304

43.891

43.531

49.070

46.221

35.560

- Chi s nghiệp nông-lâm-thủy lợi

82.508

62.890

19.618

200

300

300

2.625

2.993

1.560

3.130

500

1.200

3.850

2.960

- Chi s nghiệp giao thông

103.999

39.999

64.000

7.500

5.500

5.000

5.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

5.000

- Chi SN môi trường

49.400

14.000

35.400

8.000

4.000

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

- Chi SN kiến thiết thị chính

39.000

0

39.000

5.000

5.000

5.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

- Chi đo đạc lp cơ sở dữ liệu từ ngun TSD đất

22.051

22.051

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi sự nghiệp kinh tế khác

478.476

137.212

341.264

55.741

34.155

19.864

22.586

29.141

30.144

29.161

31.431

36.270

30.771

22.000

3. Chi sự nghip giáo dục, đào tạo và dạy ngh

2.067.853

480.248

1.587.605

151.399

102.423

83.847

151.593

199.129

91.309

200.320

126.413

171.825

121.040

188.307

- Chi sự nghiệp giáo dục

1.949.231

415.922

1.533.309

145.865

98.490

80.684

147.198

191.596

87.715

195.484

120.921

164.754

117.048

183.554

- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy ngh

118.622

64.326

54.296

5.534

3.933

3.163

4.395

7.533

3.594

4.836

5.492

7.071

3.992

4.753

4. Chi sự nghiệp y tế

332.188

101.546

230.642

22.985

17.518

16.786

21.946

23.665

18.242

28.138

20.575

21.476

21.511

17.800

+ Tr.đó: Chi KCB tr em dưới 6 tui

56.755

0

56.755

5.330

4.015

3.836

4.745

5.852

2.686

8.071

3.728

5.938

6.922

5.632

5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

20.000

20.000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Chi sự nghiệp văn hóa du lịch và thể thao

117.182

86.683

30.499

4.621

1.791

1.790

2.986

3.282

1.490

3.237

2.267

3.251

2.657

3.127

7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

30.633

23.893

6.740

776

897

903

561

655

334

584

428

668

450

484

8. Chi đảm bảo xã hội

120.962

48.505

72.457

8.467

5.838

4.865

7.722

9.961

4.847

5.173

6.747

8.307

4.768

5.762

9. Chi qun lý hành chính

998.438

314.981

683.457

85.489

51.954

41.784

72.705

72.344

52.288

63.751

57.348

69.526

51.794

64.474

10. Chi an ninh quốc phòng địa phương

209.110

86.900

122.210

11.929

9.249

9.575

8.938

14.410

15.721

12.773

12.076

9.959

9.290

8.290

- Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH

31.836

8.200

23.636

2.560

1.837

1.722

1.722

3.312

2.945

2.726

2.362

1.310

1.820

1.320

- Chi quốc phòng địa phương

155.774

58.700

97.074

9.369

7.412

7.853

7.216

10.598

12.276

10.047

9.714

8.649

6.970

6.970

- Chi quốc phòng - an ninh biên giới

21.500

20.000

1.500

 

 

 

 

500

500

 

 

 

500

 

II. Chi khác ngân sách

29.661

20.000

9.661

1.195

477

878

860

1.135

1.127

1.043

548

783

643

972

III. Chi Chương trình mục tiêu vốn sự nghiệp

48.723

48.723

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Chi trả nợ lãi vay đầu tư XD CSHT theo khoản 3 điều 8 Lut NSNN

2.000

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Chi trích lập quỹ phát triển đất

51.153

51.153

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Chi lp hoc bổ sung quỹ d tr tài chính

1.000

1.000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. D phòng

92.818

23.801

69.017

8.474

5.477

4.263

6.599

9.264

4.085

6.862

5.371

6.245

5.502

6.875

B. Các khon chi được quản lý qua NSNN

415.000

340.100

74.900

11.000

7.700

5.500

7.000

7.000

1.500

6.500

9.000

7.700

4.000

8.000

- Thu từ x số kiến thiết

324.000

324.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Học phí

39.800

16.100

23.700

4.200

1.500

2.300

2.800

2.850

350

3.500

1.600

2.300

1.000

1.300

- Các khoản huy động đóng góp

30.110

0

30.110

3.300

3.800

1.300

2.200

2.200

450

800

4.900

3.660

2.000

5.500

- Thu phí lệ phí

10.550

0

10.550

1.500

1.800

950

300

850

400

1.200

1.500

400

1.000

650

- Thu khác

10.540

0

10.540

2.000

600

950

1.700

1.100

300

1.000

1.000

1.340

0

550

 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ THUỘC TỈNH NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Huyện thị thuộc tỉnh

Tổng số

Trong đó

Bổ sung cân đối

B sung có mục tiêu

Bổ sung chi XDCB

Bổ sung CTMT

Bổ sung chi tăng lương

1

2

3=(4...7)

4

5

6

7

 

Tổng số

2.572.460

1.167.432

176.310

255.199

973.519

1

Th xã Đồng Xoài

202.143

155.445

17.200

10.700

18.798

2

Th xã Bình Long

110.324

48.687

15.650

10.200

35.787

3

Th xã Phước Long

132.342

31.575

14.000

44.767

42.000

4

Huyn Đồng Phú

245.234

123.733

16.300

24.563

80.638

5

Huyn Lộc Ninh

348.735

142.609

17.650

40.476

148.000

6

Huyn Bù Đốp

218.354

95.074

14.560

33.105

75.615

7

Huyn Bù Đăng

338.970

164.049

18.500

24.421

132.000

8

Huyn Chơn Thành

171.566

84.266

15.750

20.950

50.600

9

Huyn Hớn Quản

325.824

164.824

15.700

16.000

129.300

10

Huyn Bù Gia Mập

249.497

103.833

16.000

20.017

109.647

11

Huyn Phú Riềng

229.471

53.337

15.000

10.000

151.134

 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 KHỐI TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh)

Đ.V.T: triệu đồng

STT

Tên đơn v

Biên chế

Kinh phí tự chủ

Kinh phí không tự ch

Tổng cộng

Tổng dự toán năm 2016

Trừ 10% tiết kim năng lượng

Trừ 40% năng lương tại đơn vị

Dự toán giao năm 2016

Tổng cộng

Định mức biên chế

Phụ cấp Ưu đãi tăng lương

I

Chi trợ giá, trợ cước

-

 

-

-

17.850

17.850

17.850

-

-

17.850

1

Trung tâm Phát hành phim & Chiếu bóng

 

0

 

 

1.850

1.850

1.850

 

 

1.850

2

Báo Bình Phước

 

0

 

 

16.000

16.000

16.000

 

 

16.000

II

Chi sự nghiệp kinh tế

811

77.871

48.876

28.995

189.758

267.629

264.488

2.175

161

262.152

II.1

Sự nghiệp lâm nghiệp

59

6.242

3.540

2.702

4.490

10.732

10.732

132

-

10.600

2

Chi cục Kiểm Lâm

43

4.784

2.580

2.204

4.190

8.974

8.974

92

 

8.882

3

Chi cục Lâm nghiệp

16

1.458

960

498

300

1.758

1.758

40

 

1.718

II.2

Sự nghiệp Nông nghiệp - Thủy li

270

26.049

16.416

9.633

27.604

53.653

53.008

718

-

52.290

1

Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

 

0

 

 

7.600

7.600

7.600

 

 

7.600

2

Chi cục chăn nuôi - thú y

68

6.548

3.080

3.468

4.548

11.096

10.688

130

 

10.558

3

Chi cục Trồng trọt - Bo vệ thực vật

58

7.318

4.146

3.172

2.706

10.024

10.024

151

 

9.873

4

Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư

36

2.793

2.160

633

3.000

5.793

5.793

106

 

5.687

5

Chi cục Phát triển nông thôn

19

1.677

1.140

537

1.100

2.777

2.777

54

 

2.723

6

Trung tâm giống nông lâm nghiệp

20

1.512

1.200

312

3.700

5.212

5.212

65

 

5.147

7

Trung tâm điều tra quy hoạch PTNNNT

17

1.240

1.020

220

 

1.240

1.138

54

 

1.084

8

Chi cục thủy lợi phòng chống lụt bão

17

2.031

1.570

461

1.900

3.931

3.931

50

 

3.881

9

Trung tâm thủy sn

15

1.151

900

251

2.100

3.251

3.116

33

 

3.083

10

Chi cục qun lý chất lượng nông lâm thủy sản

14

1.267

840

427

700

1.967

1.967

56

 

1.911

11

Văn phòng điều phối CTMT QG xây dựng nông thôn mới

6

512

360

152

250

762

762

19

 

743

II.3

Sự nghiệp giao thông

54

4.869

3.240

1.629

35.380

40.249

40.133

136

-

39.999

1

Ban Thanh tra giao thông

35

3.431

2.100

1.331

100

3.531

3.531

85

 

3.446

2

Khu quản lý bảo trì đường bộ

19

1.438

1.140

298

280

1.718

1.604

51

 

1.553

3

Sự nghiệp giao thông

 

0

 

 

35.000

35.000

35.000

 

 

35.000

3.1

Sở Xây dựng

 

 

 

 

20.000

20.000

20.000

 

 

20.000

3.2

Sở Giao thông vận ti

 

 

 

 

15.000

15.000

15.000

 

 

15.000

II.4

Chi sự nghiệp tài nguyên

104

8.078

6.240

1.838

30.105

38.183

37.079

314

-

36.765

1

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

92

7.137

5.520

1.617

 

7.137

6.033

281

 

5.752

2

Trung tâm công nghệ thông tin môi trường

12

941

720

221

105

1.046

1.046

33

 

1.013

3

Sở Tài nguyên & Môi trường

 

0

 

 

30.000

30.000

30.000

 

 

30.000

II.5

Sự nghiệp kinh tế khác

324

32.633

19.440

13.193

92.179

124.812

123.534

875

161

122.498

1

Trung tâm CNTT và truyền thông

12

900

720

180

150

1.050

942

30

 

912

2

Trung tâm quy hoạch kiểm định xây dựng

17

1.360

1.020

340

 

1.360

748

 

 

748

3

Thanh tra xây dựng

24

2.276

1.440

836

450

2.726

2.726

67

 

2.659

4

Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch

24

1.893

1.440

453

3.098

4.991

4.991

65

 

4.926

5

Trung tâm Khuyến công, TVPTCN

26

1.970

1.560

410

3.500

5.470

5.314

85

 

5.229

6

Trung tâm bán đấu giá

9

701

540

161

 

701

431

 

161

270

7

Phòng công chng s 2

8

599

480

119

244

843

747

18

 

729

8

Trung tâm trợ giúp pháp lý

21

1.768

1.260

508

684

2.452

2.452

58

 

2.394

9

Quỹ phát triển đất

26

1.969

1.560

409

220

2.189

2.189

111

 

2.078

10

Trung tâm khai thác hạ tầng khu công nghiệp

9

688

540

148

4.056

4.744

4.744

28

 

4.716

11

Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập

93

13.827

5.580

8.247

6.477

20.304

20.304

254

 

20.050

12

Trung tâm trợ giúp PT DN nhỏ và vừa

10

756

600

156

750

1.506

1.506

39

 

1.467

13

Trung tâm công báo

10

796

600

196

750

1.546

1.546

26

 

1.520

14

Chi cc tiêu chuẩn ĐL-CL

16

1.407

960

447

200

1.607

1.607

46

 

1.561

15

Chi cục bảo vệ môi trường

16

1.484

960

524

100

1.584

1.584

44

 

1.540

16

Trung tâm quan trc môi trường

3

239

180

59

 

239

203

4

 

199

17

Công nghệ thông tin khác

 

0

 

 

12.000

12.000

12.000

 

 

12.000

18

KP của Ban ch huy quân sự các sở

 

 

 

 

2.000

2.000

2.000

 

 

2.000

19

Kinh phí lưu trữ

 

0

 

 

1.500

1.500

1.500

 

 

1.500

20

Kinh phí quy hoạch

 

 

 

 

15.000

15.000

15.000

 

 

15.000

21

KP kiểm soát thủ tục hành chính

 

 

 

 

500

500

500

 

 

500

22

Kinh phí đảng

 

 

 

 

3.000

3.000

3.000

 

 

3.000

23

Kinh phí các ngày lễ lớn

 

 

 

 

1.000

1.000

1.000

 

 

1.000

24

Các hoạt động thanh tra, tuyên truyền

 

0

 

 

3.000

3.000

3.000

 

 

3.000

26

Trích xử phạt VPHC

 

 

 

 

6.500

6.500

6.500

 

 

6.500

27

Trích x phạt ATGT

 

 

 

 

24.000

24.000

24.000

 

 

24.000

28

Cấp bù thủy lợi phí

 

 

 

 

3.000

3.000

3.000

 

 

3.000

III

Sự nghiệp môi trường

-

-

-

-

14.000

14.000

14.000

-

-

14.000

1

Chi sự nghiệp môi trường

 

0

 

 

14.000

14.000

14.000

 

 

14.000

IV

Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo

607

385.905

228.793

157.112

112.803

498.708

498.708

4.470

13.990

480.248

IV.1

Sự nghiệp giáo dục

301

346.469

201.259

145.210

80.113

426.582

426.582

3.312

7.348

415.922

1

S Giáo dục đào tạo

 

299.558

171.134

128.424

67.440

366.998

366.998

3.054

6.500

357.444

2

Trường PT DTNT THPT tỉnh

75

15.116

10.682

4.434

1.281

16.397

16.397

69

 

16.328

3

Trường THPT chuyên Quang Trung

114

17.491

11.035

6.456

2.650

20.141

20.141

108

397

19.636

4

Trường THPT chuyên Bình Long

112

14.304

8.408

5.896

8.742

23.046

23.046

81

451

22.514

IV.2

Sự nghiệp Đào tạo

306

39.436

27.534

11.902

32.690

72.126

72.126

1.158

6.642

64.326

1

Trường Cao đẳng sư phạm

110

14.447

8.960

5.487

1.740

16.187

16.187

280

572

15.335

2

Trường Trung học y tế

75

 9.669

7.588

2.081

1.250

10.919

10.919

509

6.070

4.340

3

Trường Chính trị

41

4.166

2.460

1.706

13.000

17.166

17.166

89

 

17.077

4

Trường Cao đẳng nghề Bình Phước

80

11.154

8.526

2.628

1.700

12.854

12.854

280

 

12.574

6

Đào tạo khác

 

0

 

 

15.000

15.000

15.000

 

 

15.000

V

Sự nghiệp Y tế

1.355

96.708

59.400

37.308

19.194

115.902

115.458

1.912

12.000

101.546

1

S Y tế và các đơn vị trực thuộc

335

30.644

20.100

10.544

4.094

34.738

34.294

952

 

33.342

2

Bệnh viện Y học cổ truyền

180

10.062

7.500

2.562

3.900

13.962

13.902

479

2.000

11.483

3

Bệnh viện tỉnh

840

56.002

31.800

24.202

4.000

60.002

60.002

481

10.000

49.521

4

Sự nghiệp DS kế hoạch hóa GĐ, trẻ em

 

0

 

 

2.200

2.200

2.200

 

 

2.200

5

Ban bo vệ sức khỏe cán bộ

 

 

 

 

5.000

5.000

5.000

 

 

5.000

VI

Sự nghiệp khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

20.000

20.000

20.000

-

-

20.000

1

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

20.000

20.000

20.000

 

 

20.000

VII

Sự nghiệp Văn hóa Du lịch Thể thao

160

13.874

10.947

2.927