Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách nhà nước An Giang 2016

Số hiệu: 11/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Đinh Công Minh
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2015/NQ-HĐND

An Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH AN GIANG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

(Từ ngày 08 đến ngày 10/12/2015)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Sau khi xem xét Tờ trình số 535/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2016 như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước (NSNN):

a) Tổng thu NSNN từ kinh tế trên địa bàn: 4.475.000 triệu đồng.

- Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 105.000 triệu đồng.

- Thu nội địa: 4.370.000 triệu đồng.

+ Các khoản thu cân đối NSNN: 3.300.000 triệu đồng.

+ Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN: 1.070.000 triệu đồng.

* Thu xổ số kiến thiết: 1.000.000 triệu đồng.

* Học phí: 70.000 triệu đồng.

b) Thu NSNN từ kinh tế trên địa bàn phân theo các cấp ngân sách như sau

- Cấp tỉnh: 3.014.700 triệu đồng

+ Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 105.000 triệu đồng.

+ Thu nội địa: 2.909.700 triệu đồng

* Thu cân đối ngân sách: 1.861.400 triệu đồng.

* Thu để lại quản lý qua NSNN: 1.048.300 triệu đồng.

- Cấp huyện:1.249.930 triệu đồng.

* Thu cân đối ngân sách: 1.228.230 triệu đồng.

* Thu để lại quản lý qua NSNN: 21.700 triệu đồng.

- Cấp xã: 210.370 triệu đồng.

* Thu cân đối ngân sách: 210.370 triệu đồng.

c) Tổng thu ngân sách địa phương (NSĐP): 9.674.000 triệu đồng.

- Các khoản thu cân đối ngân sách: 8.604.000 triệu đồng.

+ Thu từ kinh tế trên địa bàn NSĐP được hưởng: 3.196.224 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 5.407.776 triệu đồng.

- Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN: 1.070.000 triệu đồng.

+ Thu xổ số kiến thiết: 1.000.000 triệu đồng.

+ Học phí: 70.000 triệu đồng.

d) Thu ngân sách địa phương phân theo các cấp ngân sách như sau:

- Cấp tỉnh: 5.038.600 triệu đồng,

+ Thu cân đối ngân sách: 1.835.369 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 2.154.931 triệu đồng.

+ Thu để lại quản lý qua NSNN: 1.048.300 triệu đồng.

- Cấp huyện: 3.734.820 triệu đồng.

+ Thu cân đối ngân sách: 1.157.275 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 2.555.845 triệu đồng

+ Thu để lại quản lý qua NSNN: 21.700 triệu đồng.

- Cấp xã: 900.580 triệu đồng.

+ Thu cân đối ngân sách: 203.580 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 697.000 triệu đồng.

2. Chi ngân sách địa phương (NSĐP)

a) Tổng chi NSĐP: 9.674.000 triệu đồng.

- Các khoản chi cân đối ngân sách: 8.604.000 triệu đồng.

+ Chi đầu tư phát triển: 2.008.217 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên: 6.464.613 triệu đồng.

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.170 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách: 130.000 triệu đồng.

- Chi từ các nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 1.070.000 triệu đồng.

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản (nguồn xổ số kiến thiết): 1.000.000 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên (nguồn học phí): 70.000 triệu đồng,

b) Chi ngân sách địa phương phân theo các cấp ngân sách như sau:

Cấp tỉnh: 5.038.600 triệu đồng,

- Các khoản chi cân đối ngân sách: 3.990.300 triệu đồng.

+ Chi đầu tư phát triển: 1.681.801 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên: 2.260.913 triệu đồng.

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.170 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách: 46.416 triệu đồng.

- Chi từ các nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 1.048.300 triệu đồng.

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản (xổ số kiến thiết): 1.000.000 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên (nguồn học phí): 48.300 triệu đồng.

Cấp huyện: 3.734.820 triệu đồng,

- Các khoản chi cân đối ngân sách: 3.713.120 triệu đồng.

+ Chi đầu tư phát triển: 326.416 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên: 3.320.779 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách: 65.925 triệu đồng.

- Chi từ các nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 21.700 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên (nguồn học phí): 21.700 triệu đồng.

Cấp xã: 900.580 triệu đồng,

- Các khoản chi cân đối ngân sách: 900.580 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên: 882.921 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách: 17.659 triệu đồng.

3. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2016 theo Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 đính kèm.

4. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia cho ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được hưởng (gọi tắt là ngân sách cấp huyện) theo Phụ lục số 03 đính kèm;

5. Nguyên tắc phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương thống nhất theo Báo cáo số 1257/BC-STC ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Sở Tài chính.

6. Mức phân bổ ngân sách cấp tỉnh về chi thường xuyên cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị khác thuộc ngân sách cấp tỉnh theo Phụ lục số 04 đính kèm;

7. Mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện theo Phụ lục số 05 đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện dự toán NSNN tỉnh An Giang năm 2016:

1. Về thu ngân sách:

a) Tổ chức thu phải bảo đảm tính đúng, tính đủ theo đúng quy định của pháp luật về thuế, chế độ thu, pháp luật thu từ xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó, cần chú ý những chế độ, chính sách thu mới được ban hành sửa đổi, bổ sung và đã có hiệu lực thi hành từ năm 2015 và những chính sách dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành trong năm 2015 và năm 2016; tác động từ việc sắp xếp, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; tác động của việc thực thi các cam kết hội nhập quốc tế; hiệu quả từ các hoạt động tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi trốn, lậu thuế, chuyển giá, làm giá.

b) Tiếp tục triển khai mạnh mẽ cải cách hành chính thuế; tập trung vào việc rà soát, loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

c) Xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể để xử lý các khoản nợ đọng thuế; chống thất thu, trốn lậu thuế và gian lận thương mại; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Phản ánh kịp thời các khoản thu phí, lệ phí và các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước theo quy định.

d) Tập trung cho công tác tổ chức bán nhà đất dôi dư thuộc sở hữu nhà nước để bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện rộng rãi phương thức dùng quỹ đất tạo nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức đấu giá đất những khu dân cư có vị trí thuận lợi.

đ) Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tài chính, của Tỉnh ủy, y ban nhân dân tỉnh về chống thất thu ngân sách nhà nước.

2. Về chi ngân sách:

a) Chi đầu tư phát triển:

- Đối với dự toán chi đầu tư phát triển trong cân đối NSĐP: Thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư công, yêu cầu tại các văn bản: Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng XDCB từ nguồn vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB tại các địa phương.

- Ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); vốn đối ứng cho các dự án ODA; thanh toán nợ đọng XDCB và hoàn vốn ngân sách đã ứng trước; bố trí vốn cho những công trình hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 nhưng còn thiếu vốn, các công trình chuyển tiếp cần rà soát phạm vi, quy mô đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng cân đi vốn.

- Chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấp bách đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Nằm trong quy hoạch đã được duyệt;

+ Đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách;

+ Chậm nhất đến ngày 31 tháng 3 năm 2016 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư (theo Công văn số 10638/BKHĐT-TH ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thời gian phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho dự án khởi công mới)

- Bố trí dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của NSĐP từ nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; phân bổ 30% trên tổng thu tiền sử dụng đất để lập quỹ phát triển đất của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; sử dụng 10% số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Đối với nguồn thu từ xổ số kiến thiết tiếp tục sử dụng để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội; trong đó, tập trung cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, hạ tầng nông nghiệp nông thôn theo quy định và thực hiện quản lý thu, chi qua NSNN (không đưa vào cân đối NSNN).

b) Chi thường xuyên

- Yêu cầu các địa phương, các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách phân bổ dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm; tổ chức điều hành theo dự toán được duyệt, chủ động sắp xếp những khoản chi đột xuất phát sinh trong phạm vi dự toán được giao; cắt giảm các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị chưa cần thiết; hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết khác.

- Thực hiện nghiêm túc việc công khai dự toán và quyết toán hằng năm của từng cấp ngân sách, từng cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường quyền giám sát của nhân dân, cán bộ công chức trong đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước, Thanh tra nhà nước trong việc quản lý sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công.

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch 303/KH-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; nhiệm vụ thu, chi; mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh ở kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./. 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương MTTQVN;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ III - Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- TT. T
U HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp
tỉnh;
- Văn phòng: T
U, Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị, thành;
- Cơ quan thường trú TTXVN, Báo Nhân dân tại AG;
- Báo AG, Đài PTTH AG, Website tỉnh;
- Lưu: VT, phòng CTHĐND-Y.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Công Minh

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2016 PHÂN THEO CẤP NGÂN SÁCH
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị tính: triệu đồng

NỘI DUNG

BỘ TÀI CHÍNH GIAO

HĐND TỈNH GIAO

CHIA RA CÁC CP NGÂN SÁCH

CP TỈNH

CẤP HUYỆN

CP XÃ

1

2

3 = 4+5+6

4

5

6

THU TỪ KINH TẾ ĐỊA BÀN (A+B)

3,155,000

4,475,000

3,014,700

1,249,930

210,370

A. THUẾ XNK, TTĐB, GTGT HÀNG NK

105,000

105,000

105,000

0

0

1. Thuế XNK, thuế TTĐB hàng NK

15,000

15,000

15,000

0

0

2. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

90,000

90,000

90,000

0

0

B. THU NỘI ĐỊA

3,050,000

4,370,000

2,909,700

1,249,930

210,370

I. Thu cân đối ngân sách

3,050,000

3,300,000

1,861,400

1,228,230

210,370

Không kể tiền sử dụng đất

2,800,000

3,050,000

1,702,900

1,136,730

210,370

I. Thu từ XNQD trung ương

260,000

270,000

270,000

0

0

- Thuế giá trị gia tăng

194,700

204,700

204,700

0

 0

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

12,000

12,000

12,000

0

0

- Thuế tiêu thĐB hàng nội địa

48,500

48,500

48,500

0

0

- Thuế tài nguyên

4,400

4,400

4,400

0

0

- Thuế môn bài

210

250

250

0

0

- Thu khác

190

150

150

0

0

2. Thu từ các XNQD địa phương

420,000

430,000

417,500

12,500

0

- Thuế giá trị gia tăng

200,000

210,000

201,001

8,999

0

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

170,000

170,000

166,660

3,340

0

- Thuế tiêu thụ ĐB hàng nội địa

150

150

150

0

0

- Thuế tài nguyên

46,000

46,000

46,000

0

0

- Thuế môn bài

550

550

425

125

0

- Thu hồi vốn, TSCĐ và thu khác

3,300

3,300

3,264

36

0

3. Thu từ XNLD với nước ngoài

18,000

18,000

18,000

0

0

- Thuế giá trị gia tăng

13,000

13,000

13,000

0

0

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

3,800

3,800

3,800

0

0

- Thuế tiêu thụ ĐB hàng nội địa

200

200

200

0

0

- Tiền thuê mt đất, mặt nước

800

800

800

0

0

- Thuế môn bài

50

50

50

0

0

- Các khoản thu khác

150

150

150

0

0

4. Thuế ngoài quốc doanh

831,000

831,000

205,400

618,850

6,750

- Thuế giá trị gia lăng

584,000

584,000

101,030

482,970

0

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

175,000

171,650

89,150

82,500

0

- Thuế tài nguyên

10,000

11,750

0

11,750

0

- Thuế tiêu thụ ĐB hàng nội địa

3,500

4,100

0

4,100

0

- Thuế môn bài

28,500

29,500

800

21,950

6,750

- Thu khác ngoài quốc doanh

30,000

30,000

14,420

15,580

0

5. Lệ phí trước bạ

165,000

182,000

0

145,600

36,400

6. Thuế SD đất phi nông nghiệp

14,000

14,000

0

0

14,000

7. Thuế thu nhập cá nhân

420,000

450,000

250,900

199,100

0

8. Thu thuế BVMT

260,000

285,000

285,000

0

0

9. Thu phí và lệ phí

100,000

210,000

30,700

58,780

120,520

- Phí và lệ phí trung ương

20,000

19,486

9,836

9,650

0

- Phí và lệ phí tỉnh

0

20,864

20,864

0

0

- Phí và lệ phí huyện

80,000

49,130

0

49,130

0

- Phí và lệ phí xã (đò, chợ, khác)

0

120,520

0

0

120,520

10. Thu tiền sử dụng đất

250,000

250,000

158,500

91,500

0

11. Thu tiền cho thuê mặt đt mặt nước

51,000

51,000

44,900

6,100

0

12. Các khon thu tại xã

23,000

23,000

0

0

23,000

13. Thu khác

230,000

270,000

164,500

95,800

9,700

- Thu phạt VPHC an toàn giao thông

100,000

120,200

40,600

69,900

9,700

- Thu phạt VPHC các lĩnh vực khác

0

53,000

36,500

16,500

0

- Thu từ hoạt động CBL, KD trái pháp luật

0

20,000

19,180

820

0

- Các khoản khác

130,000

76,800

68,220

8,580

0

14. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

8,000

16,000

16,000

0

0

II. CÁC KHOẢN THU QL QUA NS

0

1,070,000

1,048,300

21,700

0

1. Học phí

0

70,000

48,300

21,700

0

2. Thu Xổ số kiến thiết

0

1,000,000

1,000,000

0

0

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

8,367,586

9,674,000

5,038,600

3,734,820

900,580

I. THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

8,367,586

8,604,000

3,990,300

3,713,120

900,580

1. Thu cân đối ngân sách từ KTĐB

2,959,810

3,196,224

1,835,369

1,157,275

203,580

2. Thu bổ sung từ NS cấp trên

5,407,776

5,407,776

2,154,931

2,555,845

697,000

2.1. Thu bổ sung CĐ từ NSTW và TL

3,230,568

3,230,568

0

0

0

- BS cân đi

2,019,653

2,019,653

0

0

0

- BS tăng lương

1,210,915

1,210,915

0

0

0

2.2. BSMT bù giảm thu và C/S

1,104,300

1,104,300

0

0

0

2.3. BS các MT khác

1,072,908

1,072,908

0

0

0

- Mục tiêu vốn đầu tư

642,417

642,417

0

0

0

- Mục tiêu vốn sự nghiệp

430,491

430,491

0

0

0

II. THU QL QUA NSNN

0

1,070,000

1,048,300

21,700

0

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2016 PHÂN THEO CẤP NGÂN SÁCH
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị tính: triệu đồng

NỘI DUNG

BỘ TÀI CHÍNH GIAO

HĐND TỈNH GIAO

CHIA RA CÁC CP NGÂN SÁCH

CP TỈNH

CP HUYỆN

CP XÃ

1

2

3 = 4+5+6

4

5

6

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

8,367,586

9,674,000

5,038,600

3,734,820

900,580

A. Chi cân đi ngân sách

8,367,586

8,604,000

3,990,300

3,713,120

900,580

I. Chi đầu tư phát triển

2,008,217

2,008,217

1,681,801

326,416

0

Trong đó: - Chi giáo dục và đào tạo

273,000

273,000

207,745

65,255

0

- Chi khoa học công nghệ

70,000

70,000

53,268

16,732

0

1. Nguồn vốn tập trung trong nước

1,115,800

1,115,800

880,884

234,916

0

2. Nguồn thu tiền sử dụng đất

250,000

250,000

158,500

91,500

0

3. Vn bổ sung có mục tiêu

642,417

642,417

642,417

0

0

II. Chi thường xuyên

6,234,389

6,464,613

2,260,913

3,320,779

882,921

1. Chi trợ giá

0

11,100

11,100

0

 0

2. Chi snghiệp kinh tế

0

707,619

368,904

338,715

0

- Chi sự nghiệp nông nghiệp

0

73,989

73,989

0

0

- Chi sự nghiệp lâm nghiệp

0

7,500

7,500

0

0

- Chi sự nghiệp thủy lợi

0

190,497

186,717

3,780

0

- Chi sự nghiệp địa chính

0

14,800

10,000

4,800

0

- Chi sự nghiệp giao thông

0

52,000

17,000

35,000

0

- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính

0

43,800

0

43,800

0

- Chi công tác ATGT

0

35,484

14,404

21,080

0

- Chi hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

202,500

202,500

0

202,500

0

- Chi sự nghiệp khác

0

87,049

59,294

27,755

0

3. Chi sự nghiệp văn

0

3,938,002

1,417,352

2,500,994

19,656

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

2,424,010

2,784,488

584,328

2,193,140

7,020

+ Chi SN Giáo dục

0

2,527,784

363,823

2,159,281

4,680

+ Chi SN Đào to

0

251,309

215,110

33,859

2,340

+ Vốn ngoài nước

0

5,395

5,395

0

0

- Chi sự nghiệp y tế

0

662,320

658,550

3,770

0

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

29,862

30,000

30,000

0

0

- Chi sự nghiệp văn hóa

0

61,590

36,050

21,796

3,744

- Chi sự nghiệp phát thanh - truyn hình

0

31,806

10,706

19,228

1,872

- Chi sự nghiệp thdục - th thao

0

51,786

35,851

13,595

2,340

- Chi đảm bảo xã hội

0

301,012

46,867

249,465

4,680

- Chi sự nghiệp văn xã khác

0

15,000

15,000

0

0

4. Chi quản lý hành chính

0

1,275,091

292,594

344,647

637,850

- Chi quản nhà nước

0

693,243

163,788

170,626

358,829

- Chi khối Đảng

0

238,567

52,213

89,973

96,381

- Chi hỗ trợ hội, đoàn thể

0

235,338

36,593

59,462

139,283

- Chi khác

0

107,943

40,000

24,586

43,357

Trong đó: Kinh phí MSSC lớn

0

36,000

25,000

11,000

0

5. Chi an ninh, quốc phòng địa phương

0

257,612

78,120

32,440

147,052

6. Chi sự nghiệp hoạt động môi trường

0

106,272

38,000

59,728

8,544

7. Chi khác ngân sách

0

164,617

50,543

44,255

69,819

8. Chi các chương trình mục tiêu

0

4,300

4,300

0

0

Nguồn cân đối từ ngân sách địa phương

0

4,300

4,300

0

0

III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,170

1,170

1,170

0

0

VI. D phòng ngân sách

123,810

130,000

46,416

65,925

17,659

B. Chi từ nguồn thu quản lý qua NSNN

0

1,070,000

1,048,300

21,700

0

1. Chi đầu tư XDCB (nguồn xsố kiến thiết)

0

1,000,000

1,000,000

0

0

2. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo (học phí)

0

70,000

48,300

21,700

0

 

PHỤ LỤC SỐ 03

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

STT

ĐỊA BÀN

Tỷ lệ (%) số thu ngân sách cấp huyện hưởng

Thuế giá trị gia tăng (Khu vực ngoài quốc doanh)

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Khu vực ngoài quốc doanh)

Thuế tiêu thđặc biệt (Khu vực ngoài quốc doanh)

1

2

3

4

5

1

Long Xuyên

100%

100%

100%

2

Châu Đc

100%

100%

100%

3

Tân Châu

100%

100%

100%

4

ChMới

100%

100%

100%

5

Phú Tân

100%

100%

100%

6

Châu Phú

100%

100%

100%

7

Châu Thành

100%

100%

100%

8

Thoi Sơn

100%

100%

100%

9

Tri Tôn

100%

100%

100%

10

Tịnh Biên

100%

100%

100%

11

An Phú

100%

100%

100%

 

PHỤ LỤC SỐ 05

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

STT

ĐỊA BÀN

Tng thu NSNN từ kinh tế địa bàn

Chia ra

Ngân sách địa phương được hưởng theo phân

Tổng chi NSĐP (Bao gồm ngân sách cấp xã)

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Thu cân đối ngân sách

Thu quản lý qua NSNN

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Long Xuyên

438,300

434,300

4,000

420,569

529,200

108,631

2

Châu Đốc

203,200

202,000

1,200

196,450

320,600

124,150

3

Tân Châu

99,300

96,300

3,000

96,050

371,500

275,450

4

Chợ Mới

131,500

127,500

4,000

120,700

606,700

486,000

5

Phú Tân

109,500

107,000

2,500

102,417

447,900

345,483

6

Châu Phú

107,000

105,000

2,000

99,300

439,000

339,700

7

Châu Thành

85,500

84,000

1,500

79,900

385,500

305,600

8

Thoại Sơn

82,400

81,000

1,400

77,915

423,500

345,585

9

Tri Tôn

69,000

68,000

1,000

63,700

362,400

298,700

10

Tịnh Biên

73,600

73,500

100

66,654

359,900

293,246

11

An Phú

61,000

60,000

1,000

58,900

389,200

330,300

 

TNG CNG

1,460,300

1,438,600

21,700

1,382,555

4,635,400

3,252,845

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.189

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.207.90