Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/2011/QH13 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 06/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Nghị quyết số: 09/2011/QH13

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 84 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2008/QH12 ngày 08/11/2008 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2009, Nghị quyết số 22/2008/QH12 ngày 10/11/2008 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2009 và Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, NSNN năm 2009;

Sau khi xem xét Báo cáo số 114/BC-CP ngày 14/7/2011 của Chính phủ, Báo cáo kiểm toán số 93/BC-KTNN ngày 05/7/2011 của Kiểm toán Nhà nước, Báo cáo thẩm tra số 1962/BC-UBTCNS12 ngày 19/7/2011 của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, ý kiến của các đại biểu Quốc hội và Báo cáo tiếp thu, giải trình số 14/BC-UBTVQH13 ngày 05/8/2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009:

1. Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 629.187 tỷ đồng (sáu trăm hai mươi chín nghìn, một trăm tám mươi bảy tỷ đồng), bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2008 sang năm 2009, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2008, thu từ quỹ dự trữ tài chính, thu hồi vốn ngân sách cho vay, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 715.216 tỷ đồng (bảy trăm mười lăm nghìn, hai trăm mười sáu tỷ đồng), bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2009 sang năm 2010.

3. Bội chi ngân sách nhà nước là 114.442 tỷ đồng (một trăm mười bốn nghìn, bốn trăm bốn mươi hai tỷ đồng), bằng 6,9% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm số kết dư của ngân sách địa phương.

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước:

- Vay trong nước: 78.150 tỷ đồng (bảy mươi tám nghìn, một trăm năm mươi tỷ đồng);

- Vay ngoài nước: 36.292 tỷ đồng (ba mươi sáu nghìn, hai trăm chín mươi hai tỷ đồng).

(Theo các phụ lục số 1, 2, 3, 4 và 5 đính kèm)

Điều 2. Giao Chính phủ:

1. Thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị xem xét, khắc phục những tồn tại đã nêu trong Báo cáo thẩm tra số 1962/BC-UBTCNS12 ngày 19/7/2011 của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách, kết luận và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán số 93/BC-KTNN ngày 5/7/2011 và của các cơ quan thanh tra, kiểm tra khác;

2. Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm trong quản lý, điều hành ngân sách đã được phát hiện và báo cáo kết quả với Quốc hội khi trình báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

Điều 3.

Uỷ ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan theo chức năng và nhiệm vụ của mình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 6 tháng 8 năm 2011.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

 

PHỤ LỤC SỐ 1

QUYẾT TOÁN THU, CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009

Đơn vị: tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

Quyết toán

So sánh QT/DT (%)

NSNN

Bao gồm

NSTW

NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=2/1

A

THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

629.187 (1)

358.202

405.103

 

I

Thu theo dự toán Quốc hội

389.900

454.786

283.603

171.183

116,6

1

Thu nội địa từ sản xuất, kinh doanh

208.461

236.435

109.559

126.876

113,4

2

Các khoản thu về nhà, đất

24.539

43.677

6

43.671

178,0

3

Thu từ dầu thô

63.700

61.137

61.137

 

96,0

4

Thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

88.200

105.629

105.629

 

119,8

5

Thu viện trợ không hoàn lại

5.000

7.908

7.272

636

158,2

II

Thu hồi tiền cho vay của NSTW

 

1.598

1.598

 

 

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

 

4

 

4

 

IV

Thu huy động đầu tư theo K3 Đ8 Luật NSNN

 

9.898

 

9.898

 

V

Kinh phí chuyển nguồn năm 2008 sang năm 2009 để thực hiện cải cách tiền lương

14.100

12.331

12.331

 

87,5

VI

Kinh phí đã xuất quỹ ngân sách năm 2008 chưa quyết toán, chuyển sang năm 2009 quyết toán và số chuyển nguồn năm 2008 sang năm 2009 để chi theo chế độ quy định

 

125.617

60.670

64.947

(3)

 

VII

Thu kết dư ngân sách địa phương năm 2008

 

24.953

 

24.953

 

VIII

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

 

 

 

134.118

 

B

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

715.216 (1)

472.644

376.690

 

I

Chi theo dự toán Quốc hội

491.300

561.273

272.688

288.585

114,2

1

Chi đầu tư phát triển

112.800

181.363

62.712

118.651

160,8

2

Chi trả nợ, viện trợ

58.800

74.328

65.419

8.909

126,4

3

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính

305.900 (2)

303.371 (2)

142.593

160.778

99,2

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

100

247

 

247

247,0

5

Hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp kinh doanh dầu

 

1.964

1.964

 

 

6

Dự phòng

13.700

 

 

 

 

II

Kinh phí chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010 thực hiện cải cách tiền lương

 

17.351

17.351

 

 

III

Kinh phí đã xuất quỹ ngân sách năm 2009 chưa quyết toán, chuyển sang năm 2010 quyết toán và số chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010 để chi theo chế độ quy định

 

136.592

48.487

88.105

 

1

Kinh phí đã xuất quỹ ngân sách năm 2009 chưa quyết toán, chuyển sang năm 2010 quyết toán theo chế độ

 

4.895

4.895

 

 

2

Số chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010 để chi theo chế độ quy định

 

131.697

43.592

88.105 (4)

 

IV

Chi bổ sung từ NSTW cho NSĐP

 

 

134.118

 

 

C

Cân đối NSNN

-87.300

-114.442

-114.442

 

 

1

Kết dư ngân sách địa phương

 

 

 

28.413

 

2

Bội chi NSNN (Bội chi NSTW)

-87.300

-114.442

-114.442

 

 

3

Tỷ lệ bội chi NSNN so với GDP

5%

6,90%

 

 

 

D

Nguồn bù đắp bội chi NSNN

87.300

114,442

114.442

 

131,1

1

Vay trong nước

71.300

78.150

78.150

 

109,6

2

Vay nước ngoài

16.000

36.292

36.292

 

226,8

Ghi chú:

(1) Quyết toán thu, chi NSNN không bao gồm thu bổ sung từ ngân sách cấp trên và chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới;

(2) Bao gồm cả kinh phí thực hiện cải cách tiền lương;

(3) và (4) Bao gồm cả chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

 

PHỤ LỤC SỐ 2

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009

Đơn vị : tỷ đồng

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

Chênh lệch

Tỷ lệ (%) QT/DT

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

Thu theo dự toán Quốc hội

389.900

454.786

64.886

116,6

I

Thu nội địa từ sản xuất, kinh doanh (không kể thu từ dầu thô)

208.461

236.435

27.974

113,.4

1

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước

72.982

84.049

11.067

115,2

2

- Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể thu từ dầu thô)

51.499

50.785

- 714

98,6

3

- Thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài quốc doanh

46.597

47.903

1.306

102,8

4

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

42

67

25

158,8

5

- Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

14.545

14.318

- 227

98,4

6

- Lệ phí trước bạ

7.251

9.670

2.419

133,4

7

- Thu phí xăng dầu

5.371

8.962

3.591

166,9

8

- Các loại phí, lệ phí khác

7.324

9.363

2.039

127,8

9

- Thu khác ngân sách

2.166

9.276

7.110

428,3

10

- Thu sử dụng quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã

684

2.042

1.358

298,6

II

Các khoản thu về nhà, đất

24.539

43.677

19.138

178,0

 

- Thuế nhà đất

952

1.203

251

126,3

 

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất

 

260

260

 

 

- Thu tiền thuê đất

1.877

2.626

749

139,9

 

- Thu tiền sử dụng đất

21.000

37.695

16.695

179,5

 

- Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

710

1.893

1.183

266,6

III

Thu từ dầu thô

63.700

61.137

- 2.563

96,0

IV

Thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

88.200

105.629

17.429

119,8

1

- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, TTĐB hàng NK

56.600

76.996

20.396

136,0

2

- Thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu

 

 

 

 

 

+ Tổng số thu

64.600

66.633

2.033

103,1

 

+ Số hoàn thuế GTGT

- 33.000

- 38.000

- 5.000

115,2

 

+ Số thu cân đối NSNN

31.600

28.633

- 2.967

90,6

IV

Thu viện trợ không hoàn lại

5.000

7.908

2.908

158,2

B

Thu hồi vốn ngân sách cho vay

 

1.598

 

 

C

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

 

4

 

 

D

Thu huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

 

9.898

 

 

E

Chuyển nguồn từ năm 2008 sang năm 2009

 

137.948

 

 

F

Thu kết dư ngân sách địa phương năm 2008

 

24.953

 

 

 

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN NĂM 2009

389.900

 629.187

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 3

QUYẾT TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP NĂM 2009

Đơn vị: tỷ đồng

TT

Nội dung

Dự toán NSNN

Quyết toán NSNN

So sánh QT/DT (%)

NSNN

NSTW (1)

NSĐP

NSNN

NSTW

NSĐP

NSNN

NSTW

NSĐP

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

A

Chi theo dự toán Quốc hội

491.300

254.162

237.138

561.273

272.688

288.585

114,2

107,3

121,7

I

Chi đầu tư phát triển

112.800

35.498

77.302

181.363

62.712

118.651

160,8

176.,7

153,5

II

Chi trả nợ và viện trợ

58.800

58.800

 

74.328

65.419

8.909

126,4

111,3

 

III

Chi phát triển sự nghiệp KT-XH, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính

305.900

157.829

148.071

303.371

142.593

160.778

99,2

90,3

108,6

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chi Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

67.330

9.904

57.426

69.320

7.162

62.158

103,0

72,3

108,2

2

Chi khoa học và công nghệ

4.390

3.287

1.103

3.811

2.926

885

86,8

89,0

80,2

IV

Hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp kinh doanh dầu

 

 

 

1.964

1.964

 

 

 

 

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

100

 

100

247

 

247

247

 

247

VI

Dự phòng

13.700

2.035

11.665

 

 

 

 

 

 

B

Kinh phí chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010 thực hiện cải cách tiền lương

 

 

 

17.351

17.351

 

 

 

 

C

Kinh phí đã xuất quĩ ngân sách năm 2009 chưa quyết toán, chuyển sang năm 2010 quyết toán và số chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010 để chi theo chế độ qui định

 

 

 

136.592

48.487

88.105

 

 

 

 

Tổng số (A + B + C)

491.300

254.162

237.138

715.216

338.526

376.690

145,6

133,2

158,8

D

Các khoản thu, chi quản lý qua ngân sách nhà nước và nguồn trái phiếu Chính phủ

66.960

57.340

9.620

88.269

61.583

26.686

131,8

 

 

 

Tổng số (A + B + C + D)

558.260

311.502

246.758

803.485

400.109

403.376

143,9

128,4

163,5

E

Rút vốn viện trợ và vay ngoài nước về cho vay lại

25.700

25.700

 

23.675

23.675

 

92.,1

 

 

 

Tổngsố(A+B +C +D +E)

583.960

337.202

246.758

827.160

423.784

403.376

141,6

125,7

163,5

Ghi chú: (1) NSTW không bao gồm bổ sung cho NSĐP


PHỤ LỤC SỐ 4

QUYẾT TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN KHÁC Ở TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC, NHIỆM VỤ CHI NĂM 2009

Số TT

Tên đơn vị

Dự toán

Quyết toán

I. Chi đầu tư phát triển

II. CHI TRẢ NỢ VÀ VIỆN TRỢ (C, K)

III. Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính Nhà nước, Đảng, Đoàn thể

IV. Chi các chương trình MTQG, CT 135, da trồng mới 5 triệu ha rừng

Quyết toán so với dự toán (%)

Tổng số

Chi đầu tư XDCB

Chi bổ sung dự trữ quốc gia và chi đầu tư phát triển khác

Chi bù chênh lệch lãi suất tín dụng nhà nước và chi cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số ĐBKK

Tổng số

Chi quốc phòng, an ninh, đặc biệt

Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề

Chi y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình

Chi khoa học công nghệ

Chi văn hóa thông tin, phát thanh truyền hình, thông tấn, thể dục thể thao

Chi lương hưu và đảm bảo xã hội

Chi sự nghiệp kinh tế

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi trợ giá mặt hàng chính sách

Chi khác (Hoàn thuế và chi khác)

Tổng số

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

Chi chương trình 135

Chi dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

A

B

1

2=3+10+11+23

3=4+7+8+9

4=5+6

5

6

7

8

10

11=12+...+22

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23=24+25+26

24

25

26

27=2/1

 

Tổng số

254.161.751

272.687.350

61.988.868

52.501.070

39.763.061

12.738.009

3.391.792

6.096.007

65.419.239

141.000.296

57.339.495

6.498.905

3.308.998

2.960.821

1.461.919

44.055.063

7.509.155

578.618

15.677.214

123.763

1.486.346

2.314.946

2.245.129

4.869

64.949

107,3

I

Các Bộ, cơ quan Trung ương

158.527.112

195.292.695

53.900.812

44.812.710

32.314.057

12.498.653

3.020.613

6.067.490

109.536

138.979.793

57.339.495

6.486.928

3.304.924

2.927.804

1.378.765

44.034.345

7.372.925

465.558

15.548.903

120.148

 

2.302.554

2.232.737

4.869

64.949

123,2

1

Văn phòng Chủ tịch nước

58.340

71.314

 

 

 

 

 

 

 

71.314

 

127

 

 

 

 

 

 

71.187

 

 

 

 

 

 

122,2

2

Văn phòng Quốc hội

743.350

548.539

53.803

53.803

53.803

 

 

 

 

494.736

 

2.481

 

1.191

 

 

 

 

491.063

 

 

 

 

 

 

73,8

3

Văn phòng Trung ương Đảng

739.350

823.754

126.616

126.616

126.616

 

 

 

 

697.138

 

71.986

 

17.659

5.789

 

2.226

 

599.478

 

 

 

 

 

 

111,4

4

Văn phòng Chính phủ

375.870

304.830

31.055

31.055

31.055

 

 

 

 

273.775

 

1.242

 

21

 

 

 

 

272.513

 

 

 

 

 

 

81,1

5

Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

29.510

17.444

 

 

 

 

 

 

 

17.444

 

45

 

 

 

 

 

 

17.399

 

 

 

 

 

 

59,1

6

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

397.065

435.422

67.533

67.533

67.320

213

 

 

 

367.889

 

322.682

 

30.579

 

 

14.474

54

 

100

 

 

 

 

 

109,7

7

Tòa án nhân dân tối cao

1.178.590

1.274.433

385.640

385.640

385.640

 

 

 

 

888.393

 

6.884

 

1.069

 

360

 

 

880.081

 

 

400

400

 

 

108,1

8

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

1.082.185

1.307.532

361.299

361.299

361.299

 

 

 

 

945.683

 

24.426

 

3.117

 

180

 

 

917.960

 

 

550

550

 

 

120,8

9

Bộ Công an

19.059.499

22.683.651

3.796.883

3.727.516

3.727.516

 

69.367

 

 

18.640.884

18.235.282

22.258

11.139

18.751

24.946

92.121

170.564

34.771

30.549

504

 

245.883

241.506

 

4.378

119,0

10

Bộ Quốc phòng

40.945.314

49.362.834

7.778.498

7.671.265

7.671.265

 

107.233

 

95.000

41.236.691

38.881.041

159.860

54.066

140.778

22.487

1.521.337

222.160

43.818

189.504

1.640

 

252.645

219.156

 

33.489

120,6

11

Bộ Ngoại giao

1.066.440

1.165.353

185.054

185.054

185.054

 

 

 

 

980.299

 

11.003

 

3.730

 

 

16.987

 

948.481

99

 

 

 

 

 

109,3

12

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5.714.417

9.349.071

6.578.286

6.386.530

3.414.175

2.972.356

191.756

 

14.536

2.608.917

 

441.906

38.465

620.215

 

 

1.296.883

31.155

164.780

15.513

 

147.332

122.027

 

25.305

163,6

13

Ủy ban sông Mê Kông

13.290

13.385

 

 

 

 

 

 

 

13.385

 

 

 

 

 

 

4.500

 

8.885

 

 

 

 

 

 

100,7

14

Bộ Giao thông vận tải

8.844.539

21.816.473

17.900.557

17.900.557

9.702.266

8.198.291

 

 

 

3.886.439

 

246.799

61.961

37.633

 

 

3.436.874

7.311

95.761

100

 

29.477

29.477

 

 

246,7

15

Bộ Công thương

1.387.760

2.653.220

1.642.469

301.627

301.627

 

1.340.842

 

 

952.565

 

308.177

5.812

145.606

 

 

154.707

21.782

316.381

100

 

58.186

58.186

 

 

191,2

16

Bộ Xây dựng

884.027

803.824

403.542

403.542

313.286

90.255

 

 

 

387.573

 

138.525

21.742

62.313

 

 

117.727

14.100

33.166

 

 

12.709

12.709

 

 

90,9

17

Bộ Y tế

4.622.569

5.204.917

1.088.693

1.088.693

755.442

333.251

 

 

 

3.581.912

 

346.614

3.087.534

58.525

 

 

3.261

28.233

57.625

120

 

534.311

534.311

 

 

112,6

18

Bộ Giáo dục và Đào tạo

3.868.160

5.363.865

1.609.481

1.609.481

801.420

808.061

 

 

 

3.462.203

 

3.156.957

 

240.965

 

 

4.074

17.180

42.977

50

 

292.181

292.181

 

 

138,7

19

Bộ Khoa học và Công nghệ

1.011.815

819.267

91.558

91.558

91.558

 

 

 

 

727.428

 

2.494

 

681.039

 

 

4.000

4.065

35.831

 

 

280

280

 

 

81,0

20

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1.813.450

2.073.020

758.254

758.254

756.791

1.464

 

 

 

1.176.739

 

263.197

12.959

20.613

758.185

2.891

36.599

7.596

74.699

 

 

138.027

138.027

 

 

114,3

21

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

16.998.735

16.800.204

243.656

243.656

239.358

4.298

 

 

 

16.371.590

 

132.665

7.319

13.124

 

16.131.088

10.106

2.992

73.926

370

 

184.958

184.958

 

 

98,8

22

Bộ Tài chính

8.241.147

10.209.092

1.793.104

485.349

481.658

3.691

1.307.755

 

 

8.410.831

 

70.728

 

21.417

 

 

481.151

776

7.836.599

160

 

5.157

5.157

 

 

123,9

23

Bộ Tư pháp

846.190

917.265

218.381

218.381

216.689

1.692

 

 

 

698.614

 

19.079

1.038

6.963

 

 

1.926

1.291

668.196

120

 

270

270

 

 

108,4

24

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

52.420

365.875

23.387

23.387

15.094

8.293

 

 

 

342.488

 

41.619

 

 

 

 

300.004

 

864

 

 

 

 

 

 

698,0

25

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1.099.405

1.177.154

125.527

125.527

123.425

2.102

 

 

 

1.047.629

 

24.857

 

27.747

 

 

70.376

4.281

920.207

160

 

3.999

3.999

 

 

107,1

26

Bộ Nội vụ

645.591

752.158

370.901

367.241

366.833

408

3.660

 

 

373.610

167.219

64.608

 

8.045

 

 

16.962

 

116.655

120

 

7.647

7.647

 

 

116,5

27

Bộ Tài nguyên và Môi trường

1.641.443

1.605.158

331.433

331.433

331.433

 

 

 

 

1.265.828

 

34.680

1.747

62.491

 

 

903.485

192.684

70.691

50

 

7.897

7.897

 

 

97,8

28

Bộ Thông tin và Truyền Thông

649.000

573.432

189.130

189.130

185.841

3.289

 

 

 

383.820

 

20.320

 

11.483

65.101

528

82.740

 

203.648

 

 

482

482

 

 

88,4

29

Ủy ban Dân tộc

137.485

140.079

 

 

 

 

 

 

 

134.815

 

3.278

852

2.234

 

645

1.988

1.667

25.765

98.387

 

5.264

395

4.869

 

101,9

30

Thanh tra Chính phủ

150.390

129.263

66.825

66.825

66.825

 

 

 

 

62.438

 

3.164

 

4.269

 

 

 

 

54.924

80

 

 

 

 

 

86,0

31

Kiểm toán Nhà nước

166.850

164.478

14.501

14.501

14.501

 

 

 

 

149.977

 

1.940

 

539

 

 

 

 

147.498

 

 

 

 

 

 

98,6

32

Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

128.390

131.259

68.147

68.147

68.147

 

 

 

 

63.112

55.952

73

 

3.438

 

 

411

3.237

 

 

 

 

 

 

 

102,2

33

Thông tấn xã Việt Nam

346.830

280.828

75.330

75.330

75.330

 

 

 

 

205.498

 

850

288

 

203.610

 

 

 

 

750

 

 

 

 

 

81,0

34

Đài Truyền hình Việt Nam

570.025

139.510

98.830

98.830

27.842

70.988

 

 

 

40.480

 

7.592

 

 

32.888

 

 

 

 

 

 

200

200

 

 

24,5

35

Đài Tiếng nói Việt Nam

383.260

540.362

270.991

270.991

270.991

 

 

 

 

269.171

 

9.661

 

1.560

257.801

150

 

 

 

 

 

200

200

 

 

141,0

36

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

394.403

472.017

80.965

80.965

80.965

 

 

 

 

390.102

 

4.903

 

362.565

770

 

6.226

15.338

 

300

 

950

950

 

 

119,7

37

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

279.875

241.340

56.805

56.805

56.805

 

 

 

 

184.535

 

4.132

 

174.099

4.026

262

1.222

794

 

 

 

 

 

 

 

86,2

38

Đại học Quốc gia Hà Nội

523.510

404.703

90.071

90.071

90.071

 

 

 

 

314.632

 

265.681

 

46.612

 

 

400

1.940

 

 

 

 

 

 

 

77,3

39

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

603.070

643.978

390.787

390.787

390.787

 

 

 

 

253.191

 

186.211

 

64.291

 

 

 

2.689

 

 

 

 

 

 

 

106,8

40

Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam

46.530

52.012

 

 

 

 

 

 

 

49.876

 

201

 

530

 

237

643

2.305

45.760

200

 

2.136

2.136

 

 

111,8

41

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

206.203

191.874

131.419

131.419

131.419

 

 

 

 

49.478

 

10.094

 

3.590

 

600

500

4.960

29.359

375

 

10.976

9.199

 

1.777

93,1

42

Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

79.940

107.188

52.624

52.624

52.624

 

 

 

 

44.679

 

9.299

 

535

3.163

1.212

99

700

29.320

350

 

9.885

9.885

 

 

134,1

43

Hội Nông dân Việt Nam

161.730

151.999

73.197

73.197

73.197

 

 

 

 

68.851

 

4.288

 

3.060

 

200

1.000

8.000

52.204

100

 

9.950

9.950

 

 

94,0

44

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

21.240

23.234

5.132

5.132

5.132

 

 

 

 

14.502

 

70

 

 

 

2.534

 

800

10.948

150

 

3.599

3.599

 

 

109,4

45

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

189.410

169.293

88.751

88.751

88.751

 

 

 

 

63.981

 

23.738

 

23.200

 

 

6.600

8.288

1.906

250

 

16.560

16.560

 

 

89,4

46

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

90.500

110.516

68.417

68.417

68.417

 

 

 

 

34.656

 

15.534

 

2.210

 

 

2.049

2.750

12.112

 

 

7.442

7.442

 

 

122,1

47

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

1.620.000

3.217.896

3.217.896

6.766

6.766

 

 

3.211.130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198,6

48

Ngân hàng Chính sách xã hội

2.508.000

3.208.382

2.895.382

39.022

39.022

 

 

2.856.360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

313.000

313.000

 

 

127,9

49

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Đối tượng do NSNN đảm bảo)

25.910.000

26.280.000

 

 

 

 

 

 

 

26.280.000

 

 

 

 

 

26.280.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101,4

II

Chi cho các Ban quản lý khu công nghệ, làng văn hóa do NSTW đảm bảo

479.440

468.506

444.478

444.478

444.478

 

 

 

 

24.029

 

 

 

3.034

6.234

 

7.056

 

7.705

 

 

 

 

 

 

97,7

III

Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp

334.847

411.408

93.495

93.495

93.495

 

 

 

 

308.620

 

11.836

4.074

29.547

76.920

20.717

51.836

13.060

97.015

3.615

 

9.293

9.293

 

 

122,9

IV

Chi hỗ trợ các Tập đoàn kinh tế, các TCT thành lập theo QĐ 91/QĐ-TTg, các ngân hàng thương mại nhà nước

6.233.136

7.202.887

7.178.905

7.150.388

6.911.032

239.356

 

28.517

 

20.882

 

142

 

436

 

 

20.304

 

 

 

 

3.100

3.100

 

 

115,6

V

Các nhiệm vụ khác của NSTW thực hiện chế độ, chính sách theo quy định

10.842.135

4.002.151

371.179

 

 

 

371.179

 

 

1.666.972

 

 

 

 

 

 

57.034

100.000

23.592

 

1.486.346

 

 

 

 

36,9

1

Chi xúc tiến thương mại đầu tư và du lịch

180.000

167.937

167.937

 

 

 

167.937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93,3

2

Chi góp vốn cổ phần các tổ chức quốc tế

20.000

3.434

3.434

 

 

 

3.434

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,2

3

Bổ sung vốn doanh nghiệp công ích; quốc phòng

200.000

199.808

199.808

 

 

 

199.808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,9

4

Hỗ trợ thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng

30.000

35.383

 

 

 

 

 

 

 

35.383

 

 

 

 

 

 

35.383

 

 

 

 

 

 

 

 

117,9

5

Bổ sung vốn điều lệ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

100.000

121.651

 

 

 

 

 

 

 

121.651

 

 

 

 

 

 

21.651

100.000

 

 

 

 

 

 

 

121,7

6

Kinh phí đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế

30.000

23.592

 

 

 

 

 

 

 

23.592

 

 

 

 

 

 

 

 

23.592

 

 

 

 

 

 

78,6

7

Chi thực hiện các nhiệm vụ khác của NSTW (Chi hỗ trợ lãi suất tạm trữ lương thực cho các doanh nghiệp...)

8.955.645

3.450.346

 

 

 

 

 

 

 

1.486.346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.486.346

 

 

 

 

38,5

VII

Chi trả nợ, viện trợ (1)

58.644.000

65.309.703

 

 

 

 

 

 

65.309.703

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111,4

VIII

Chi thực hiện điều chỉnh tiền lương (2)

17.066.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Dự phòng ngân sách trung ương (2)

2.035.081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Không bao gồm vốn viện trợ C, K được giao và quyết toán tại Bộ Quốc phòng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(2) Số quyết toán phản ánh vào từng lĩnh vực chi.

 


PHỤ LỤC SỐ 5

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NSTW CHO NGÂN SÁCH TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW NĂM 2009

Đơn vị: triệu đồng

STT

Tên tỉnh

Dự toán

Quyết toán

So sánh QT/DT (%)

Tổng số

Bổ sung cân đối (1)

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Không kể bổ sung có mục tiêu từ vốn ngoài nước

Vốn ngoài nước

Thực hiện những nhiệm vụ q.trọng(2)

Vốn ngoài nước

Thực hiện những nhiệm vụ quan trọng

a

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=5/1

10=(5-7)/(1-3)

 

TỔNG SỐ

106.279.241

38.753.980

5.000.000

62.525.261

134.117.473

38.753.980

8.225.756

87.137.737

126,2

124,3

I

ĐÔNG BẮC

23.542.522

9.496.963

572.400

13.473.159

27.028.209

9.496.963

905.502

16.625.744

114,8

113,7

1

HÀ GIANG

3.102.708

1.262.580

52.500

1.787.629

3.561.087

1.262.580

65.768

2.232.739

114,8

114,6

2

TUYÊN QUANG

1.939.843

866.056

38.550

1.035.238

2.030.053

866.056

65.015

1.098.982

104,7

103,4

3

CAO BẰNG

2.424.817

914.216

77.600

1.433.001

2.613.720

914.216

95.778

1.603.726

107,8

107,3

4

LẠNG SƠN

2.186.205

1.004.856

15.000

1.166.348

2.314.136

1.004.856

41.582

1.267.698

105,9

104,7

5

LÀO CAI

2.290.957

862.695

82.400

1.345.862

2.651.604

862.695

38.724

1.750.185

115,7

118,3

6

YÊN BÁI

2.227.645

904.530

93.600

1.229.516

2.287.980

904.530

53.318

1.330.133

102,7

104,7

7

THÁI NGUYÊN

1.948.553

849.586

63.600

1.035.367

2.199.506

849.586

111.275

1.238.645

112,9

110,8

8

BẮC CẠN

1.779.006

594.980

95.500

1.088.525

1.906.983

594.980

54.225

1.257.778

107,2

110,1

9

PHÚ THỌ

2.526.919

945.158

18.900

1.562.861

3.161.089

945.158

88.533

2.127.398

125,1

122,5

10

BẮC GIANG

2.586.342

1.292.306

34.750

1.259.286

3.288.161

1.292.306

189.520

1.806.334

127,1

121,4

17

QUẢNG NINH

529.526

 

 

529.526

1.013.889

 

101.765

912.124

191,5

172,3

II

TÂY BẮC

9.818.856

3.998.947

144.850

5.675.058

10.615.299

3.998.947

130.263

6.486.089

108,1

108,4

11

HÒA BÌNH

2.361.066

981.848

48.200

1.331.018

2.518.741

981.848

26.409

1.510.484

106,7

107,8

12

SƠN LA

2.957.436

1.345.317

53.800

1.558.319

3.274.642

1.345.317

47.288

1.882.037

110,7

111,1

13

ĐIỆN BIÊN

2.149.165

858.174

16.250

1.274.741

2.295.348

858.174

19.840

1.417.334

106,8

106,7

14

LAI CHÂU

2.351.189

813.608

26.600

1.510.981

2.526.568

813.608

36.726

1.676.234

107,5

107,1

III

ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

12.008.719

4.202.830

705.000

7.100.890

18.276.955

4.202.830

435.210

13.638.914

152,2

157,8

15

HÀ NỘI

600.632

 

190.000

410.632

4.096.716

 

27.275

4.069.441

682,1

991,0

16

HẢI PHÒNG

965.815

 

245.000

720.815

1.330.734

 

29.233

1.301.501

137,8

180,6

18

HẢI DƯƠNG

629.680

78.068

20.000

531.611

764.134

78.068

74.739

611.327

121,4

113,1

19

HƯNG YÊN

839.103

467.303

20.000

351.800

859.086

467.303

4.370

387.413

102,4

104,3

20

VĨNH PHÚC

141.806

 

45.000

96.806

374.201

 

23.343

350.858

263,9

362,4

21

BẮC NINH

650.350

293.189

30.000

327.161

815.614

293.189

96.272

426.153

125,4

116,0

22

HÀ NAM

1.336.282

426.933

45.000

864.349

1.633.275

426.933

25.829

1.180.513

122,2

124,5

23

NAM ĐỊNH

2.721.342

1.234.963

50.000

1.436.379

3.053.440

1.234.963

42.239

1.776.237

112,2

112,7

24

NINH BÌNH

1.776.027

588.326

30.000

1.157.701

2.878.005

588.326

88.045

2.201.634

162,0

159,8

25

THÁI BÌNH

2.347.683

1.114.048

30.000

1.203.635

2.471.751

1.114.048

23.866

1.333.837

105,3

105,6

IV

BẮC TRUNG BỘ

20.355.604

7.456.635

814.800

12.084.169

25.186.493

7.456.635

971.669

16.758.189

123,7

123,9

26

THANH HÓA

6.070.184

2.438.754

98.800

3.532.630

7.232.715

2.438.754

99.807

4.694.153

119,2

119,5

27

NGHỆ AN

5.402.520

2.253.804