Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND về chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 09/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Thuận
Ngày ban hành: 23/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2009/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 773/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 31/3/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội qui định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan trực thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và công văn số 26 /BCTĐB ngày 07/11/2007 của Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn ban hành Nghị quyết về chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính;

Sau khi xem xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 09/7/2009 và Đề án số 3678/ĐA-UBND ngày 09/7/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:

1. Quy định chung:

a) Việc chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp được xây dựng trong dự toán ngân sách hàng năm được Hội đồng nhân dân các cấp thông qua, đảm bảo kịp thời, thống nhất mức chi, mục chi, đối tượng chi trên cơ sở chế độ, định mức được quy định tại Nghị quyết này và các quy định khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

b) Đại biểu Hội đồng nhân dân và các cá nhân không phải là đại biểu Hội đồng nhân dân được mời tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân được hưởng chế độ quy định trong Nghị quyết này từ nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân.

c) Sử dụng kinh phí hiệu quả, thực hành chi tiêu tiết kiệm.

d) Kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp nào bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp đó theo các nhiệm vụ chi được phân cấp.

2. Nội dung và mức chi:

2.1. Nội dung chi:

a) Chi cho công tác chuẩn bị và phục vụ tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, gồm: Công tác thẩm tra, sửa chữa, bổ sung, rà soát kỹ thuật, hoàn thiện ban hành Nghị quyết, bồi dưỡng đại biểu và các khoản chi khác phục vụ kỳ họp.

b) Chi cho công tác giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban, Tổ của Hội đồng nhân dân.

c) Chi tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân theo kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp và tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân.

d) Chi cho công tác lấy ý kiến tham gia các dự án văn bản qui phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương.

e) Chi cho công tác đôn đốc, giải quyết khiếu nại tố cáo, tổng hợp báo cáo kết quả khiếu nại, tố cáo lên cấp có thẩm quyền.

g) Chi hỗ trợ hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân và công tác xã hội.

2.2. Mức chi: (có Phụ lục chi tiết đính kèm).

Định mức chi hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bạch Long Vỹ bằng 70% định mức chi cho Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 2. Kinh phí thực hiện

Đồng ý cấp bổ sung ngân sách năm 2009 là 3.018 triệu đồng (Ba tỷ, không trăm mười tám triệu đồng) cho hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bạch Long Vĩ và Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn. Các năm ngân sách tiếp theo tính vào dự toán hàng năm của ngân sách các cấp để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cấp, ngành và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc kiểm tra, giám sát thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ
Nguyễn Văn Thuận

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND về chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.302
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192