Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu Y tế Dân số tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 08/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 19/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 19 tháng 07 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

HỖ TRỢ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ - DÂN SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 163/2016/NĐ-CP, ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTC, ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân s giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình s: 33/TTr-UBND, ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc đ nghị ban hành Nghị quyết h trợ kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo cáo thẩm tra s 20/BC-VHXH ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ theo chương trình mục tiêu Y tế - Dân s trên địa bàn tỉnh Hà Giang, với các nội dung sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng và thụ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp được cấp từ Ngân sách địa phương để hỗ trợ thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số khi triển khai trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

a) Chi hỗ trợ cán bộ y tế, dân số khi thực hiện các hoạt động giám sát: dịch tễ học; các bệnh tật; an toàn thực phẩm; dinh dưỡng; sức khỏe sinh sản; mất cân bằng giới tính khi sinh; bệnh, tật bẩm sinh; điều kiện, vệ sinh trường học thuộc phạm vi của các dự án mức 50.000đ/người/ngày (ngoài chế độ công tác phí theo quy định hiện hành);

b) Chi hỗ trợ trực tiếp cho người áp dụng biện pháp tránh thai triệt sản mức 360.000 đồng/trường hợp.

3. Nguồn kinh phí chi trả được sử dụng từ nguồn sự nghiệp y tế ngân sách tỉnh, huyện.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, Kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 và thay thế Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND, ngày 14 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Giang./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quc hội;
- Ban Công tác đại biểu, UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính,
Kế hoạch và ĐT, Lao động TB-XH;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- TTr. T
nh ủy, HĐND tnh, UBND tnh, UBMTTQ tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa
XIV tnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND t
nh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp t
nh;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, thành ph
;
- Báo Hà Giang, Đài PTTH t
nh;
- Trung tâm Thông tin - Côn
g báo tnh;
- Lưu: VT, HĐND (01b).

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 19/07/2019 về hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.197

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!