Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về thực hiện ngân sách năm 2008, dự toán ngân sách năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Số hiệu: 05/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đặng Công Luận
Ngày ban hành: 22/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 05/2008/NQ-HĐND

Quận 5, ngày 22 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NĂM 2008, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ vào Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 5 về tình hình thực hiện ngân sách năm 2008; Dự toán ngân sách quận 5 năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận 5,

QUYẾT NGHỊ:

I. VỀ THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NĂM 2008:

Trong năm 2008, Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện thu, chi ngân sách năm 2008. Hội đồng nhân dân quận ghi nhận kết quả thực hiện thu, chi ngân sách năm 2008 như sau:

- Ước tổng thu ngân sách nhà nước: 1.073 tỷ đồng, vượt 9% dự toán năm (982,800 tỷ đồng), tăng 26% so với cùng kỳ (849,023 tỷ đồng). Trong đó thuế các loại ước đạt 750,75 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước (590,279 tỷ đồng), nhưng chỉ đạt 91% dự toán (825 tỷ đồng).

- Ước tổng thu ngân sách quận (gồm ngân sách quận và phường): 382,640 tỷ đồng, vượt 57% dự toán năm (244,135 tỷ đồng), tăng 7% so với cùng kỳ (357,814 tỷ đồng).

- Ước tổng chi ngân sách quận (gồm ngân sách quận và phường): 265,740 tỷ đồng, vượt 9% dự toán năm (244,135 tỷ đồng), tăng 14% so cùng kỳ (233,716 tỷ đồng).

II. THÔNG QUA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009, THEO ĐÓ:

- Tổng thu ngân sách nhà nước: 1.001 tỷ đồng, tăng 2% so với dự toán năm 2008 (982,800 tỷ đồng) và bằng 93% so với thực hiện năm 2008 (1.073 tỷ đồng). Trong đó thuế công thương nghiệp là 674 tỷ đồng, bằng 82% so với dự toán năm 2008 (825 tỷ đồng) và bằng 90% so với ước thực hiện năm 2008 (750,75 tỷ đồng).

- Dự toán thu ngân sách quận: 312,045 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Thu cân đối ngân sách: 284,071 tỷ đồng.

* Thu điều tiết cho ngân sách quận: 154,646 tỷ đồng.

* Thu bổ sung chi thường xuyên từ NS cấp trên: 67,425 tỷ đồng.

* Thu kết dư ngân sách năm trước: 62 tỷ đồng.

+ Thu quản lý qua ngân sách: 27,974 tỷ đồng.

- Dự toán chi ngân sách quận: 312,045 tỷ đồng.

III. THÔNG QUA DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2009 NHƯ SAU:

1. Dự toán chi ngân sách năm 2008 được phân bổ trên cơ sở tổng số chi năm 2009 là 312,045 tỷ đồng; cơ cấu như sau:

- Chi đầu tư phát triển: 40 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên: 198.481 tỷ đồng

(Đã trừ phần chi bổ sung ngân sách phường: 41,214 tỷ đồng)

- Chi quản lý qua ngân sách: 27,974 tỷ đồng

- Chi ngân sách phường 45,590 tỷ đồng

2. Thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân quận năm 2009 là 200.000.000 đồng.

3. Phân bổ ngân sách quận năm 2009 cho từng đơn vị, 15 phường chậm nhất sau

5 ngày kể từ khi Hội đồng nhân dân quận ban hành nghị quyết.

4. Ủy ban nhân dân quận 5 giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, 15 phường thu, chi đúng quy định của pháp luật và các chính sách hiện hành.

5. Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo Ủy ban nhân dân 15 phường trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách; phương án phân bổ ngân sách cấp mình trước ngày 31 tháng 12 năm 2008.

6. Hội đồng nhân dân đồng ý thông qua Tờ trình số 2500/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về kế hoạch chăm lo Tết Kỷ Sửu năm 2009 (đính kèm Tờ trình).

7. Hội đồng nhân dân đồng ý thông qua Tờ trình số 2501/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi bổ sung tăng thêm quỹ khen thưởng, chi bổ sung kinh phí kiến thiết thị chính, bổ sung kinh phí mua sắm tài sản Bệnh viện quận, bổ sung kinh phí mua sắm tài sản và xe chuyên dùng cho Trung tâm Y tế Dự phòng, bổ sung kinh phí mua máy bơm phòng cháy, chữa cháy và chỉnh lý, sắp xếp hồ sơ lưu trữ cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, kinh phí chỉnh lý sắp xếp nhà đất, kinh phí tổ chức họp mặt trung huyện, kinh phí giao lưu học tập, bổ sung kinh phí hoạt động cho các đơn vị còn thiếu so với phân bổ của Sở Tài chính, hỗ trợ kinh phí cho Tu viện dòng Thánh Phao-lô, chi tăng mức trợ cấp cho tổ dân phố (đính kèm Tờ trình).

IV. THÔNG QUA CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN; CÁC Ý KIẾN TẠI BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHẤN MẠNH MỘT SỐ NỘI DUNG SAU:

1. Tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm công tác thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; tăng cường các biện pháp tăng thu và quản lý nguồn thu.

2. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, chống lãng phí thất thoát, thực hành tiết kiệm trong chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên.

3. Giao cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo thực hiện đúng những quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách có hiệu quả, chặt chẽ, tiết kiệm; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sử dụng ngân sách.

4. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm trong quản lý, điều hành ngân sách, đồng thời xử lý nghiêm, công khai các hành vi vi phạm.

5. Thường trực Hội đồng nhân dân quận, Ban Kinh tế - Xã hội thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, giám sát việc phân bổ giao dự toán và thực hiện ngân sách nhà nước năm 2009.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa IX, kỳ họp lần thứ 13 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Công Luận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về thực hiện ngân sách năm 2008, dự toán ngân sách năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.533

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124