Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 và điều chỉnh chỉ tiêu dự toán ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Số hiệu: 04/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Thị Viết
Ngày ban hành: 17/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 04/2008/NQ-HĐND

Nhà Bè, ngày 17 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007 VÀ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2008 cho huyện Nhà Bè;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 và giao dự toán ngân sách năm 2008 cho các đơn vị trực thuộc;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè về bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 cho các đơn vị trực thuộc;
Xét Tờ trình số 453/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách huyện năm 2007 và điều chỉnh chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2008; Tờ trình số 456/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về chi trợ cấp khó khăn từ nguồn tiết kiệm 10%; Báo cáo thẩm định số 03/KTXH-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 như sau

1. Về thu:

a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Thực hiện 196.517 triệu đồng đạt 248,76% dự toán (so chỉ tiêu pháp lệnh 79.000 triệu đồng và bằng 134,65% so chỉ tiêu phấn đấu 145.947 triệu đồng), đạt 291,65% so năm trước.

b) Thu ngân sách huyện: 224.510 triệu đồng đạt 109,89% so dự toán và 125,99% so năm trước.

Thu cân đối ngân sách: 134.909 triệu đồng

- Thu kết dư năm trước: 9.184 triệu đồng

+ Ngân sách huyện (thường xuyên): 3.423 triệu đồng

+ Ngân sách xã: 5.761 triệu đồng

- Thu điều tiết: 49.733 triệu đồng

Trong đó:

+ Thuế công thương nghiệp: 33.764 triệu đồng đạt 113,42% so dự toán và đạt 179,33% so năm trước.

+ Lệ phí trước bạ: 29.497 triệu đồng đạt 113,45% so dự toán và đạt 259,22% so năm trước.

+ Thuế nhà đất: 393,761 triệu đồng đạt 106,42% so dự toán và đạt 124,65% so năm trước.

+ Tiền thuê đất: 2.976 triệu đồng đạt 99,22% so dự toán.

+ Tiền sử dụng đất: 106.197 triệu đồng đạt 163,38% so dự toán và đạt 455,12% so năm trước.

+ Thuế chuyển quyền sử dụng đất: 12.632 triệu đồng đạt 105,27% so dự toán và đạt 293,97% so năm trước.

+ Phí - lệ phí: 2.386 triệu đồng đạt 95,46% so dự toán và đạt 180,48% so năm trước.

+ Thu khác: 7.076 triệu đồng đạt 110,87% so dự toán và đạt 262,95% so năm trước.

- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố: 71.733 triệu đồng

+ Bổ sung cân đối ngân sách: 66.847 triệu đồng

+ Bổ sung có mục tiêu: 4.886 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn kinh phí (các đơn vị dự toán): 3.246 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn tạm ứng (từ kinh phí huyện): 1.013 triệu đồng

Thu đầu tư phát triển: 78.421 triệu đồng

- Bổ sung chi đầu tư: 36.831 triệu đồng

- Kinh phí đầu tư: 7.302 triệu đồng

- Từ kinh phí đầu tư: 27.237 triệu đồng

+ Đầu tư phát triển: 7.051 triệu đồng

Thu quản lý qua ngân sách (ghi thu): 11.180 triệu đồng

- Ngân sách huyện: 10.373 triệu đồng

- Ngân sách xã - thị trấn: 807 triệu đồng

Thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch cao từ nguồn thu tiền sử dụng đất đạt 353,99% (106 tỷ/30 tỷ), thuế giá trị gia tăng đạt 245,33% (22 tỷ/9,2 tỷ), thuế chuyển quyền sử dụng đất đạt 242,92% (13 tỷ/5,2 tỷ), ngoài ra các khoản thu thuế khác đều đạt kế hoạch.

2. Về chi: 196.753 triệu đồng

a) Chi đầu tư phát triển: 78.352 triệu đồng

Trong đó:

- Chi đầu tư: 37.897 triệu đồng đạt 75,79% so dự toán điều chỉnh.

- Chi chuyển nguồn tạm ứng: 34.122 triệu đồng

- Chi chuyển đầu tư sang 2008: 6.333 triệu đồng

b) Chi thường xuyên: 107.222 triệu đồng đạt 89,82% so dự toán.

- Thường xuyên: 105.454 triệu đồng

- Chi chuyển nguồn: 1.768 triệu đồng

c) Chi quản lý qua ngân sách (ghi chi): 11.180 triệu đồng

- Ngân sách huyện: 10.373 triệu đồng

- Ngân sách xã - thị trấn: 807 triệu đồng

3. Kết dư: 27.757 triệu đồng

- Ngân sách huyện: 12.373 triệu đồng

Trong đó:

+ Đầu tư phát triển: 69 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 12.304 triệu đồng

- Ngân sách xã: 15.384 triệu đồng

Điều 2. Điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 2008

1. Về thu:

a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 142.141 triệu đồng

b) Thu ngân sách huyện: 279.208 triệu đồng đạt 243,35% so dự toán.

Thu cân đối ngân sách: 139.715 triệu đồng

- Thu kết dư năm trước: 27.687 triệu đồng

+ Ngân sách huyện (thường xuyên): 12.304 triệu đồng

+ Ngân sách xã: 15.383 triệu đồng

- Thu điều tiết: 45.060 triệu đồng

Trong đó:

+ Thuế công thương nghiệp: 11.259 triệu đồng đạt 104,16% so dự toán.

+ Lệ phí trước bạ: 15.000 triệu đồng đạt 204,08% so dự toán.

+ Thuế nhà đất: 380 triệu đồng đạt 100% so dự toán.

+ Thuế chuyển quyền sử dụng đất: 12.000 triệu đồng đạt 100% so dự toán.

+ Phí - lệ phí: 2.700 triệu đồng đạt 100% so dự toán.

+ Thu khác: 3.720 triệu đồng đạt 100% so dự toán.

- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố: 66.967 triệu đồng

+ Bổ sung cân đối ngân sách: 65.967 triệu đồng

+ Bổ sung có mục tiêu: 1.000 triệu đồng

Thu đầu tư phát triển: 102.603 triệu đồng

- Bổ sung chi đầu tư: 20.000 triệu đồng

- Kinh phí đầu tư: 6.333 triệu đồng

- Thu kết dư: 70 triệu đồng

- Từ thưởng vượt thu năm 2007: 76.200 triệu đồng

Thu chuyển nguồn tạm ứng: 35.890 triệu đồng

- Từ kinh phí huyện: 1.768 triệu đồng

- Từ đầu tư phân cấp: 34.122 triệu đồng

Thu trợ cấp chương trình mục tiêu: 1.000 triệu đồng

Thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch cao từ nguồn thu tiền sử dụng đất.

2. Chi ngân sách huyện: 251.505 triệu đồng đạt 100% so dự toán điều chỉnh.

a) Chi đầu tư phát triển: 96.200 triệu đồng

Trong đó:

- Chi đầu tư: 96.200 triệu đồng đạt 93,76% so dự toán điều chỉnh.

b) Chi thường xuyên: 118.415 triệu đồng đạt 84,75% so dự toán.

- Thường xuyên: 118.415 triệu đồng

c) Chi tạm ứng: 35.890 triệu đồng

d) Chi trợ cấp chương trình mục tiêu: 1.000 triệu đồng

3. Kết dư: 27.703 triệu đồng

- Ngân sách huyện: 6.843 triệu đồng

Trong đó:

+ Đầu tư phát triển: 6.403 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 440 triệu đồng

- Ngân sách xã: 20.860 triệu đồng

4. Đối với nguồn kinh phí tiết kiệm 10% từ khoản chi thường xuyên:

- Kinh phí 10% để lại thuộc cấp nào thì bổ sung cho ngân sách cấp đó.

- Ưu tiên 70% cho nhiệm vụ an sinh xã hội; 30% cho việc khắc phục thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách khác ngoài dự toán ngân sách.

- Nguồn ngân sách huyện chi cho đối tượng sau:

+ Trợ cấp hộ dân nghèo thu nhập dưới 4,5 triệu đồng/người/năm và các hộ neo đơn, khó khăn theo Nghị định 67. Giao Ủy ban nhân dân huyện đề xuất mức chi và phương thức hỗ trợ.

+ Trợ cấp khó khăn cho cán bộ, công nhân, viên chức hưởng lương từ ngân sách có mức thu nhập thấp (Cụ thể do Ủy ban nhân dân huyện đề xuất).

- Nguồn ngân sách xã - thị trấn: Thường trực Hội đồng nhân dân và Thường trực Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn bàn bạc quyết định mức chi và phương thức hỗ trợ cụ thể.

- Thời gian áp dụng từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008.

Điều 3.

- Ủy ban nhân dân huyện căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng nhân dân để giao nhiệm vụ chi ngân sách cho từng cơ quan, ban - ngành của huyện và các xã, thị trấn theo đúng quy định.

+ Quản lý cấp phát chi theo dự toán, hạn chế thấp nhất phát sinh chi ngoài dự toán. Kiên quyết xuất toán các khoản chi ngoài quy định.

+ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực tài chính, ngân sách và chịu trách nhiệm về những sai phạm trong phạm vi quản lý. Sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích ngân sách nhà nước cũng như các nguồn vốn hoạt động. Thực hiện công khai về thu - chi ngân sách của cơ quan, đơn vị.

- Giao Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cần tập trung nhiều hơn trong việc điều hành ngân sách, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện ngân sách, tài chính.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè khóa IX, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Viết

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 và điều chỉnh chỉ tiêu dự toán ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.635

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251