Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND về bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách địa phương năm 2009 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 02/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hoàng Thị Bích Ly
Ngày ban hành: 15/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2009/NQ-HĐND

ạng Sơn, ngày 15 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG DỰ TOÁN MỘT SỐ KHOẢN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách địa phương năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách địa phương năm 2009 như sau:

1. Bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương từ 2.339.315 triệu đồng lên 2.511.612 triệu đồng (tăng 172.297 triệu đồng) từ nguồn thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương gồm:

a) Kinh phí hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí năm 2009 là: 9.999 triệu đồng.

b) Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo theo Quyết định số 81/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ: 24.896 triệu đồng.

c) Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ: 6.103 triệu đồng.

d) Kinh phí phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc năm 2009 là: 5.500 triệu đồng.

đ) Kinh phí trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 của Chính phủ: 6.993 triệu đồng.

e) Kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/5/2009 theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ, Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ: 118.806 triệu đồng.

2. Bổ sung tăng dự toán chi ngân sách địa phương từ 2.339.315 triệu đồng lên 2.511.612 triệu đồng (tăng 172.297 triệu đồng) gồm các khoản chi sau:

a) Chi sự nghiệp kinh tế: 9.999 triệu đồng.

b) Chi đảm bảo xã hội: 24.896 triệu đồng.

c) Chi tinh giản biên chế: 6.103 triệu đồng.

d) Chi nhiệm vụ phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung quốc: 5.500 triệu đồng.

đ) Chi tiền lương theo Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 của Chính phủ: 6.993 triệu đồng.

Trong đó: Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 2.716 triệu đồng.

e) Chênh lệch tiền lương theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ, Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ: 118.806 triệu đồng.

Trong đó: Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 78.811 triệu đồng.

3. Phân bổ bổ sung dự toán chi cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 172.297 triệu đồng (có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khoá XIV, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Bích Ly

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND về bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách địa phương năm 2009 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.864
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236