Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2006 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Số hiệu: 02/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đặng Công Luận
Ngày ban hành: 17/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 02/2007/NQ-HĐND Quận 5, ngày 17 tháng 07 năm 2007 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Sau khi xem xét báo cáo quyết toán ngân sách năm 2006, tình hình thực hiện ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 5, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội trình bày tại kỳ họp Hội đồng nhân dân quận lần thứ 10, khóa IX và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận 5,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách quận 5 năm 2006 như sau:

1. Ngân sách Nhà nước:

Tổng thu ngân sách Nhà nước: 657,748 tỷ đồng, đạt 105% so với dự toán (624,360 tỷ đồng), tăng 21% so với cùng kỳ (544,459 tỷ đồng); trong đó thuế công thương nghiệp là 468,525 tỷ đồng, đạt 91% dự toán năm (513,5 tỷ đồng), tăng 18% so với cùng kỳ (397,308 tỷ đồng).

2. Ngân sách quận:

- Tổng thu ngân sách quận: 275,399 tỷ đồng, đạt 150% so với dự toán (183,930 tỷ đồng), tăng 14% so với cùng kỳ (241,126 tỷ đồng).

- Tổng chi ngân sách quận: 213,284 tỷ đồng, đạt 116% so với dự toán (183,930 tỷ đồng), tăng 6% so với cùng kỳ (200,889 tỷ đồng).

Điều 2. Ghi nhận tình hình thực hiện ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2007

- Căn cứ vào nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2007 được Hội đồng nhân dân quận thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 ngày 20 tháng 12 năm 2006;

- Căn cứ vào báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 5 tại kỳ họp Hội đồng nhân dân quận 5 lần thứ 10 ngày 17 tháng 7 năm 2007;

Hội đồng nhân dân quận 5 ghi nhận:

1. Về ngân sách Nhà nước:

Thu ngân sách Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2007 là 365,148 tỷ đồng, đạt 46% dự toán năm (770,730 tỷ đồng), tăng 22% so với cùng kỳ.

Trong đó, thuế công thương nghiệp đạt 276,468 tỷ đồng, đạt 43,5% so với kế hoạch được giao (635,230 tỷ đồng), tăng 26% so với cùng kỳ.

2. Về ngân sách quận:

- Thu ngân sách quận: 96,445 tỷ đồng, đạt 49% dự toán năm (198,375 tỷ đồng), tăng 36% so với cùng kỳ (70,9 tỷ đồng).

- Chi ngân sách quận: 85,332 tỷ đồng, đạt 43% dự toán năm (198,375 tỷ đồng) và tăng 17% so với cùng kỳ (73,132 tỷ đồng).

3. Về đầu tư - xây dựng cơ bản:

a) Nguồn ngân sách tập trung của thành phố:

Thành phố giao kế hoạch năm 2007 là 24,283 tỷ đồng để thực hiện 7 công trình chuyển tiếp: Trường Trung học phổ thông Hùng Vương, Trường Trung học phổ thông khu dân cư Vĩnh Lộc, Làng nghề quận 5, Trường Trung học cơ sở khu dân cư Vĩnh Lộc; Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Trần Quốc Toản; chung cư 402 Hàm Tử.

b) Nguồn ngân sách tập trung, phân cấp cho quận quản lý:

Kế hoạch thành phố giao 10,662 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch tạm giao 28 công trình với tổng giá trị 19,377 tỷ đồng như sau: 11 công trình trường học (chiếm tỷ trọng 18,33%), 02 công trình an ninh quân sự (chiếm tỷ trọng 4,64%), 05 công trình phúc lợi công cộng và hạ tầng kỹ thuật (chiếm tỷ trọng 26,06%), 08 công trình trụ sở cơ quan (chiếm tỷ trọng 21,93%) và các mục khác (Quy hoạch sử dụng đất, bồi thường giải tỏa, thanh toán vốn đọng) chiếm tỷ trọng 29,04%.

c) Sửa chữa trường học, trụ sở cơ quan từ ngân sách quận:

Kế hoạch sửa chữa 28 công trình, trong đó có 20 công trình trường học, 02 công trình y tế, 05 công trình trụ sở, 01 công trình phúc lợi công cộng với tổng trị giá là 3,630 tỷ đồng.

d) Cải tạo vỉa hè:

Kế hoạch quận giao là 7 công trình với tổng trị giá là 1,272 tỷ đồng

e) Sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới chợ từ ngân sách quận:

Kế hoạch quận giao là 3 công trình, gồm 2 công trình thuộc Chợ Kim Biên và một công trình thuộc Chợ 96 Hùng Vương.

g) Cải tạo hẻm và đường:

Kế hoạch quận giao 45 công trình (43 hẻm, 2 đường).

h) Sửa chữa chung cư và nhà ở từ nguồn thu tiền thuê nhà SHNN:

UBND quận đã giao kế hoạch sửa chữa 61 căn, gồm sửa chữa 30 chung cư, 19 nhà tập thể, 11 nhà đơn lẻ và 1 nhà SXKD với tổng giá trị là 4,5 tỷ đồng.

i) Xây dựng mới nhà tập thể tại tuyến Đông - Tây: gồm 1 công trình chuyển tiếp, 4 công trình mới với tổng giá trị là 10,240 tỷ đồng.

* Tổng giá trị đầu tư, sửa chữa các công trình từ các nguồn trên, ước thực hiện trong 6 tháng đầu năm là 28,276 tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch năm.

Điều 3. Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007

Hội đồng nhân dân quận chấp thuận phuơng hướng, nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm do Ủy ban nhân dân quận báo cáo tại kỳ họp. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận lưu ý một số nội dung sau:

- Tập trung chỉ đạo các ngành phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Thực hiện chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước.

- Rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và các công trình sửa chữa lớn; có biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

- Triển khai công tác dự toán và phân bổ ngân sách năm 2008.

- Về Tờ trình số 1896/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận về việc đề nghị thông qua nội dung triển khai áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đối với Ủy ban nhân dân các phường tại quận 5 với tổng kinh phí là 720.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi triệu đồng) được bố trí từ nguồn kết dư ngân sách năm 2007 của quận, Hội đồng nhân nhân quận 5 đồng ý thông qua.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận, Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm tổ chức, quản lý và điều hành việc thực hiện ngân sách đúng theo quy định. triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước cũng như các nguồn vốn huy động.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân quận, Ban Kinh tế - Xã hội tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, giám sát việc thực hiện ngân sách đến hết năm 2007, bảo đảm quyết toán đúng chính sách và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa IX, kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2007./.

                                                                                                                          

                                                                                                                         

CHỦ TỊCH
Đặng Công Luận

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2006 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.995

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116