Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2006

Số hiệu: 02/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Nguyễn Văn Vượng
Ngày ban hành: 17/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2007/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 21/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2006, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2006 với mức thu, chi và kết dư ngân sách như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:  845.277.480.261 đồng

- Thu nội địa:                                                      627.258.679.787 đồng

- Thu xuất nhập khẩu:                                        30.589.359.076 đồng

- Thu quản lý qua ngân sách:                            187.429.441.398 đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách): 1.999.761.510.377 đồng (Một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ, bẩy trăm sáu mươi mốt triệu, năm trăm mười ngàn ba trăm bẩy bẩy đồng);

3. Tổng chi ngân sách địa phương (không kể chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách): 1.985.288.824.256 đồng (Một nghìn chín trăm tám mươi năm tỷ, hai trăm tám mươi tám triệu, tám trăm hai bốn ngàn, hai trăm năm sáu đồng); Trong đó: Chi chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác: 315.693.328.823 đồng. bao gồm:

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 79.636.902.545 đồng

- Chi chương trình 5 triệu ha rừng: 8.633.609.943 đồng

- Chi chương trình 135: 35.977.630.900 đồng

- Chi chương trình mục tiêu khác: 191.445.185.435 đồng

Kết dư ngân sách địa phương năm 2006 là: 14.472.686.121 đồng (Mười bốn tỷ, bốn trăm bẩy mươi hai triệu, sáu trăm tám mươi sáu ngàn một trăm hai mốt đồng).

Trong đó:

- Kết dư ngân sách tỉnh: 567.872.484 đồng

- Kết dư ngân sách huyện: 11.345.813.736 đồng

- Kết dư ngân sách xã: 2.558.999.901 đồng

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh lập dự toán sử dụng số kết dư ngân sách năm 2006 vào thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2007 theo đúng quy định của Luật ngân sách.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2006

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.744

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101