Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2016 về thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 64/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 30/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 30 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTG NGÀY 28/4/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ VỤ VIỆC, VỤ ÁN THAM NHŨNG

Quán triệt Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền; Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tquốc và Đoàn thcác cấp đối với công tác đu tranh phòng, chống tham nhũng. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, từng bước đy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc triển khai, thực hiện Chthị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Kế hoạch này phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, gắn với việc thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc; đồng thời xử lý trường hp vi phạm, chấn chnh sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước để phòng ngừa tham nhũng.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1. Quán triệt, thực hiện hiệu quả Kế hoạch này, gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp phải gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình (từ quán triệt, triển khai đến việc chủ động tự phát hiện, xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng). Chịu trách nhiệm kỷ luật hành chính hoặc hình sự nếu để tham nhũng xảy ra ở cơ quan, đơn vị mình mà không chủ động phát hiện, không kiên quyết chỉ đạo xử lý hoặc có hành vi bao che tham nhũng. Kết quả công tác đấu tranh phòng, chng tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương là một trong những tiêu chun để đánh giá phẩm chất, năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

2. Chủ động kiểm tra, kịp thi phát hiện các hành vi tham nhũng để xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; khắc phục tình trạng nnang, xử lý không nghiêm túc các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị để khuyến khích mọi người tham gia phát hiện hành vi tham nhũng, đảm bo công khai, minh bạch hoạt động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, tạo điều kiện để mọi người tham gia phát hiện hành vi tham nhũng.

3. Có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành; phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức, đoàn th; Ban thanh tra nhân dân nhằm kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

4. Xây dựng và ban hành quy trình giám định chuẩn trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý trong năm 2016, nhất là các lĩnh vực mà các vụ án tham nhũng ngày càng có slượng trưng cầu giám định tăng lên như: Tài chính, Ngân hàng, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, trong đó xác định rõ thời gian thực hiện giám định và các quy chuẩn chuyên môn, tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật cụ thể được áp dụng trong quá trình thực hiện giám định đối với từng loại việc để bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định; rà soát, củng cố, tăng cường về số lượng và chất lượng đội ngũ giám định viên những lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý trên cơ sở nhu cầu giám định của hoạt động tố tụng.

5. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng đxử lý, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; phi hợp chặt chẽ với cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra. Chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra nhm nâng cao hiệu quả phát hiện hành vi tham nhũng, có biện pháp kiên quyết để xử lý các sai phạm phát hiện sau thanh tra. Kịp thời áp dụng các biện pháp phù hợp để thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi tài sản do tham nhũng mà có được phát hiện trong quá trình thanh tra, xử lý vụ việc tham nhũng. Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có biểu hiện bao che trong quá trình thanh tra, thiếu kiên quyết trong kết luận thanh tra, xử lý đối với các vụ việc tham nhũng và thu hồi tài sn tham nhũng. Chủ động xác định những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao để xây dựng định hướng chương trình thanh tra hàng năm nhm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí để việc tiếp nhận thông tin, nâng cao hiệu quả việc phát hiện, xử hành vi tham nhũng và tuyên truyền kết quả công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tiếp nhận, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với hành vi trả thù, trù dập người tố cáo hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khng người khác.

- Phi hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ theo hướng nâng cao thẩm quyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Chủ trì, phi hợp với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành tổng kết việc thi hành Luật Tố cáo để có cơ sở phục vụ cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Tố cáo vào thời điểm phù hợp.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng kết về hiệu quả của các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng trong quá trình tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng để có kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

- Hoàn thiện cơ chế theo dõi, đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Chủ trì phối hợp với Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Công an tnh

- Tiếp nhận khẩn trương giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm về tham nhũng do cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng, cá nhân tgiác, báo tin theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ, tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng do cơ quan Thanh tra, Kiểm toán và các cơ quan Nhà nước khác phát hiện, kiến nghị khởi tố. Kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố phải được thông báo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin theo đúng quy định.

- Tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện các vụ tham nhũng, tiêu cực. Khi có dấu hiệu của tội phạm tham nhũng thì khẩn trương khởi tđiều tra. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng; quá trình điều tra phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục tố tụng, tuyệt đối không đxảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

- Có biện pháp bảo vệ người tố giác, báo tin về tội phạm tham nhũng. Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tiêu cực trong quá trình phòng ngừa, đấu tranh, kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và thụ lý điu tra các vụ án tham nhũng. Chú trọng việc thu hồi tài sn bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng.

- Qua công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng, phải thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm tham nhũng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyn địa phương các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện hành vi tham nhũng để xử lý.

3. STư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phtiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; nghiên cứu, đề xuất sửa đi, bổ sung quy chế phi hp, thông tin về công tác giám định tư pháp để phù hợp, theo kịp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế nhằm kịp thời giải quyết có hiệu quả các khó khăn, vướng mc phát sinh về giám định tư pháp trong quá trình chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Chủ trì, phối hợp với các S, Ban, Ngành, Đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ về giám định tư pháp của các Sở, Ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý cho đội n người giám định tư pháp, nhất là các lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường.

4. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách về công tác phòng, chống tham nhũng.

5. Sở Tài chính

- B trí và bo đảm đủ nguồn kinh phí, phương tiện làm việc của các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng; kinh phí cho hoạt động giám định tư pháp đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, cơ quan liên quan xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn về chi phí giám định phù hợp với tính chất đặc thù và thực tế của từng lĩnh vực, làm căn cứ cho việc tính, chi trđầy đủ, kịp thời các chi phí giám định.

- Tích cực, khẩn trương thực hiện việc định giá tài sản, giám định tài chính trong các vụ tham nhũng, đảm bo đúng thời gian quy định, khi cơ quan điều tra trưng cầu.

6. S Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo cơ quan báo chí tăng cường thông tin, giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước nhằm phát hiện, giám sát việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng.

7. Giám đốc các Sở, Thủ trưng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ trong Kế hoạch này có trách nhiệm triển khai thực hiện đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ. Thực hiện tiếp nhận kịp thời những thông tin, phn ánh về tình trạng tham nhũng thông qua hòm thư điện tử, số điện thoại (đường dây nóng) định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh theo địa chỉ gmail: phongchongtn.ttt.@hoabinh.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra chính phủ;
- Thường trực t
nh ủy;
- Thường trực
HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Ban Nội chính T
nh y;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó văn phòng UBND t
nh (Bùi Quang Toàn)
- Lưu V
T, NC (BTh 80b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2016 về thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.553

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.227.117