Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 34/KH-UBND về thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2019 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 34/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 21/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC NỘI CHÍNH VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2019, Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, nhất là người đứng đầu trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Chủ động ngăn chặn việc đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người phản ánh; lợi dụng việc phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác; bao che hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc phát hiện, xử lý tham nhũng, góp phần ngăn chặn tham nhũng.

2. Yêu cầu

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kịp thời, đúng pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN[1]. Đồng thời cụ thể hóa vào Chương trình, kế hoạch của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng nhất là công khai, minh bạch và xây dựng thực hiện tốt quy định tiêu chuẩn, định mức, đấu thầu trong đầu tư, mua sắm, trang bị tài sản,… từ ngân sách nhà nước; tăng cường trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý các biểu hiện thiếu công khai, minh bạch, tham nhũng.

3. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu về sự nêu gương trong phòng, chống tham nhũng, nhất là gương mẫu, minh bạch trong kê khai tài sản; triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra nội bộ; xử lý công minh, chính xác, kịp thời đúng quy định pháp luật các vụ án, vụ việc tham nhũng.

4. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các quy định trên các lĩnh vực nhạy cảm (đầu tư công, tài chính, đất đai, môi trường, khoáng sản, quy hoạch,...); ngăn chặn có hiệu quả các hành vi "tham nhũng vặt".

5. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính; Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh, tố cáo theo Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng mới; giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm liên quan đến tham nhũng, kinh tế; chú trọng các biện pháp khắc phục, thu hồi tài sản do tham nhũng.

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND Tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

7. Tăng cường hoạt động giám sát của nhân dân và cơ quan dân cử trong phát hiện, phản ánh những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực với cơ quan chức năng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành Tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch này, tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả; định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND Tỉnh (qua Thanh tra Tỉnh), để tổng hợp chung (báo cáo lồng ghép trong báo cáo PCTN định kỳ).

2. Giao Thanh tra Tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND Tỉnh.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, BTCD (Ph).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 [1] Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Công văn số583-CV/TU ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về PCTN; Kế hoạch 144/KH-UBND ngày 16/5/2017 về thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 04/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch 113/KH-UBND ngày 20/6/2016 về thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 04/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy định số 640-QĐ/TU ngày 25/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng Chỉ thị số 07/CT-NHNN ngày 11/10/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 34/KH-UBND về thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2019 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


820

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36