Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2163/KH-UBND năm 2019 về triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 2163/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 12/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2163/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;

Trên cơ sở tham mưu của Thanh tra tỉnh tại văn bản số 81/TTT-P5 ngày 27/02/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (sau đây viết tắt là Luật PCTN) với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật PCTN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Đảm bảo thi hành Luật PCTN kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả.

- Đảm bảo áp dụng đúng, đầy đủ, chính xác các quy định của Luật PCTN trong quá trình thực thi công vụ; nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo đúng chủ trương, đường lối và sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật PCTN.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới hoặc đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với Luật PCTN

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ Hoạt động rà soát: Quý II, III năm 2019.

+ Xây dựng báo cáo rà soát: Quý IV năm 2019.

- Căn cứ vào kết quả rà soát, Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh xử lý cho phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp với Luật PCTN (nếu có).

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN

2.1. Tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN

- Cơ quan chủ trì:

+ Sở Tư pháp: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN tại Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế...

+ Thanh tra tỉnh: Tổ chức tập huấn Luật PCTN trong ngành thanh tra, kết hợp trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCTN.

+ Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật PCTN bằng các hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2019.

2.2. Tổ chức thông tin, truyền thông các nội dung của Luật PCTN trên các phương tiện thông tin, truyền thông

- Cơ quan chủ trì:

+ Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh về việc tuyên truyền sâu rộng Luật PCTN trên địa bàn tỉnh.

+ Báo Khánh Hòa; Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh: Xây dựng chương trình, tăng cường thời lượng, lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên nội dung Luật PCTN, tin bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Luật PCTN trên các chương trình, chuyên trang, chuyên mục của báo, đài, Trang thông tin điện tử.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

3. Đưa nội dung giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên và người có chức vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật nhằm phòng, chống tham nhũng

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong Quý I năm 2019.

- Báo cáo kết quả thực hiện, gửi về Thanh tra tỉnh để theo dõi, tổng hợp.

- Phối hợp với cơ quan chủ trì trong việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Các cơ quan được giao chủ trì thực hiện các nội dung tại Mục II Kế hoạch này

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Mục II Kế hoạch này đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

- Thực hiện lập dự toán kinh phí đảm bảo việc triển khai thi hành Luật PCTN, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

3. Giao Thanh tra tỉnh

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch này theo đúng tiến độ đề ra.

- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, tham mưu, trình UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được thực hiện theo Luật ngân sách nhà nước và các văn quản pháp luật khác có liên quan.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, trường học thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Khánh Hòa, Đài PT-TH Khánh Hòa;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, HgĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2163/KH-UBND năm 2019 về triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


27

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211