Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 193/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Cửu
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 193/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THANH TOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ Y TẾ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội;

Căn cứ Công văn số 7846/VPCP-KTTH ngày 31/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục;

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-BYT ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt;

y ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt, thay đổi dần tập quán sử dụng tiền mặt trong hoạt động thanh toán đối với người dân khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh; giảm chi phí liên quan đến tiền mặt, giảm tỷ lệ tiền mặt trong lưu thông trên địa bàn;

- Nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan qun lý nhà nước, minh bạch hóa các hoạt động thanh toán trong nền kinh tế và thu nhập cá nhân trong xã hội góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm kinh tế trên địa bàn tỉnh;

- Đảm bảo an ninh, an toàn và hiệu quả hoạt động của các hệ thống thanh quyết toán, các dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện hiệu quả cơ chế bảo vệ người tiêu dùng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi sử dụng các dịch vụ y tế.

2. Mục tiêu cụ thể

- Hết năm 2019, 100% các Bệnh viện, Trung tâm Y tế (trừ Trạm Y tế xã), trực thuộc Sở Y tế triển khai thu giá dịch vụ khám, chữa bệnh bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thiết bị chấp nhận thẻ. Đến hết năm 2020, 100% các đơn vị y tế tuyến tỉnh còn lại và 100% các Trạm Y tế phường, thị trấn triển khai thu giá dịch vụ khám, chữa bệnh, y tế dự phòng,...bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt;

- Hết năm 2019, 100% các Bệnh viện, Trung tâm Y tế và đến hết năm 2020, 100% các đơn vị y tế công lập tuyến tỉnh còn lại triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Giải pháp về cơ chế, chính sách

- Chỉ đạo, đôn đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các sở, ngành có liên quan triển khai kịp thời các cơ chế chính sách về thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Y tế;

- Các cơ chế, chính sách về phí dịch vụ thanh toán để khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt khi sử dụng dịch vụ y tế;

- Cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt khi sử dụng dịch vụ y tế kết hợp với việc tăng cường kiểm soát thanh toán, phát hành hóa đơn điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập.

2. Phát triển các hệ thống và dịch vụ thanh toán trên địa bàn tỉnh

- Tiếp tục phát triển (cả về số lượng và chất lượng) kết hợp với sắp xếp hợp lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả mạng lưới POS trên địa bàn tỉnh; phát triển mạng lưới POS dùng chung, thanh toán POS trên thiết bị di động (mPOS); tăng cường chấp nhận thanh toán thẻ trong các giao dịch thanh toán trực tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh;

- Tiếp tục đầu tư và mở rộng mạng lưới ATM tới khu vực có đủ điều kiện; nghiên cứu ứng dụng một số loại máy mới tương tự như ATM nhằm tạo thuận lợi cho người dân với chi phí đầu tư hợp lý;

- Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực vùng sâu, vùng xa;

- Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng các phương tiện và mô hình thanh toán/chuyển tiền hiện đại, dễ sử dụng và phù hợp với điều kiện ở nông thôn (thanh toán qua điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số...) nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở những khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và cả đối với những đối tượng chưa có tài khoản ngân hàng, trên cơ sở sử dụng mạng lưới sẵn có của các tổ chức tín dụng, mạng lưới bưu điện, mạng lưới của các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, một số tổ chức không phải ngân hàng khác.

4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đào tạo, hướng dẫn về thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ y tế không dùng tiền mặt đến người dân bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả;

- Tăng cường đào tạo cho cán bộ; nhân viên của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán để có kỹ năng hướng dẫn khách hàng hiểu và sử dụng các dịch vụ, phương tiện thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt;

- Áp dụng các hình thức thi đua, khen thưởng, vinh danh, xếp hạng, đánh giá các đơn vị khám chữa bệnh để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt; vận động các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán có các hình thức khuyến khích như miễn giảm phí, chiết khấu, khuyến mại, tích điểm, quay xổ số, bốc thăm trúng thưởng... đối với người sử dụng.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp của các đơn vị khám chữa bệnh, kinh phí của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán và các nguồn vốn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các Ngân hàng thương mại và các tổ chức cung ứng dịch vụ trên địa bàn chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế bằng các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đô thị (các Bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố) phải triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt trước ngày 31/12/2019 theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ;

- Phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu, đề xuất y ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm nguồn lực triển khai các giải pháp thanh toán điện tử phù hợp;

- Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; có các hình thức khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân thực hiện tốt Kế hoạch này;

- Định kỳ tháng 12 hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về y ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hòa Bình

- Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực ca mnh phụ trách;

- Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các Ngân hàng thương mại, các tổ chức cung ứng dịch vụ trên địa bàn phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh thuộc ngành Y tế triển khai thực hiện các giải pháp công nghệ để thực hiện thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt;

- Phối hợp các cơ quan truyền thông đại chúng địa phương, để tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đào tạo hướng dẫn về thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ y tế, học phí không dùng tiền mặt đến người dân, doanh nghiệp bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả.

3. Sở Tài chính

Tham mưu, đề xuất y ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện Kế hoạch theo đề nghị của Sở Y tế.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh

Thường xuyên phối hợp với ngành Y tế và các sở, ngành liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn về kiến thức thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt, các tiện ích, tiện lợi của thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt, các chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế về đẩy mạnh công tác thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt.

4. Cục Thuế tỉnh

Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại các cơ sở y tế trên địa bàn; đồng thời tăng cường kiểm soát thanh toán, phát hành hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, chống thất thu thuế; tính pháp lý của chứng từ điện tử, lưu trữ chứng từ điện tử.

5. y ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch triển khai hoặc lồng ghép các nội dung về phát triển thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt vào các đề án, dự án, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích, phổ biến kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các cá nhân, hộ gia đình ở cơ quan đơn vị, người dân địa phương mình thực hiện tốt việc thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt.

6. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

- Chủ động triển khai thực hiện cung ứng các loại hình dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, hệ thống ngân hàng cấp trên; đảm bảo hiệu quả, chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng;

- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông địa phương (Đài Phát thanh - Truyền hnh tỉnh, Báo Hòa Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh và cơ quan hữu quan khác) để tuyên truyền, vận động người dân thanh toán không dùng tiền mặt khi sử dụng dịch vụ y tế và đảm bảo an toàn cho hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt.

7. Các đơn vị khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế (bao gồm: các Bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố)

- Quán triệt về ý nghĩa và lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn bộ công chức, viên chức và người lao động ca đơn vị theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thtướng Chính phủ;

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và các điều kiện để triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị;

- Chủ động phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hợp pháp để thanh toán chi phí dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trước ngày 31/12/2019 theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ;

- Triển khai nhiều giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt để người dân dễ dàng và thuận lợi thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt:

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: Công bố công khai số tài khoản, hướng dẫn nội dung chuyển tiền để người dân có thể chuyển tiền thanh toán chi phí dịch vụ y tế;

+ Ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ. Đối với triển khai hình thức thanh toán thông qua QR Code, khi triển khai cần lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán đáp ứng theo tiêu chuẩn cơ sở TCVN 03:2018 của Ngân hàng Nhà nước ban hành và chuẩn cấu trúc thông tin QR Code y tế do Bộ Y tế quy định;

- Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

- Triển khai các phương thức truyền thông, hướng dẫn người dân về ý nghĩa và tiện ích quan trọng của thanh toán điện tử, góp phần thuyết phục người dân bỏ thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán chi phí dịch vụ y tế;

- Định kỳ tháng 12 hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Sở Y tế để tổng hợp.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Sở Y tế tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Chủ tịch; các Phó Chủ tịch UBND tnh;
- Các Sở: Y tế; Tài chính; Thông tin và TT;
- Cục thuế tỉnh;
- Đài PTTH tnh; Báo Hòa Bình;
-
NH NNVN Chi nhánh tnh HB;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Các NHTM trên địa bàn tỉnh;
- Chánh, phó CVP UBND tnh;
- Lưu: VT, TCTM (LT.50b).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 193/KH-UBND ngày 06/12/2019 về đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


854

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152