Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 106/KH-UBND về thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020

Số hiệu: 106/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Phạm Quang Ngọc
Ngày ban hành: 20/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THU NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2020

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định về thành lập và quản lý Qũy phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Qũy phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Bình.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (sau đây gọi là Quỹ) năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Huy động các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh đóng góp kinh phí cho công tác phòng, chống thiên tai.

2. Yêu cầu: Việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ phải đảm bảo đúng mục đích, kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả và không vì mục đích lợi nhuận.

II. KẾ HOẠCH THU QUỸ NĂM 2020

1. Đối tượng và mức đóng góp quỹ

Theo Quy định tại Điều 5, Điều 6 Chương II Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 và Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

3. Thời gian thu và nơi nộp Quỹ

a) Đối với tập thể, cá nhân: Thu nộp một lần trước ngày 15/11/2020.

b) Nơi nộp Quỹ:

- Các cơ quan, tổ chức có trụ sở trên địa bàn huyện, thành phố nộp về tài khoản của các huyện, thành phố.

- UBND các huyện, thành phố nộp về tài khoản Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Ninh Bình (số tài khoản: 3761.0.3027665.91999; tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình).

4. Số tiền thu Quỹ năm 2020

Dự kiến số tiền thu được trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020 là 21.886.733.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, tám trăm tám mươi sáu triệu, bảy trăm ba mươi ba nghìn đồng).

Trong đó:

- Huyện Nho Quan: 1.208.002.000 đồng.

- Huyện Gia Viễn: 1.440.439.000 đồng.

- Huyện Hoa Lư: 1.038.652.000 đồng.

- Huyện Yên Mô: 831.135.000 đồng.

- Huyện Yên Khánh: 951.719.000 đồng.

- Huyện Kim Sơn: 1.311.463.000 đồng.

- Thành phố Ninh Bình: 14.390.128.000 đồng.

- Thành phố Tam Điệp: 715.195.000 đồng.

5. Hình thức thu nộp Quỹ

- Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chi nhánh trực thuộc căn cứ mức thu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, nhân viên hưởng lương trong lực lượng vũ trang và cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp Nhà nước thuộc phạm vi quản lý tổ chức thu và nộp vào tài khoản của UBND các huyện, thành phố nơi đơn vị đặt trụ sở.

- Ủy ban nhân cấp huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND cấp xã và các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước trên địa bàn căn cứ mức thu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổng giá trị tài sản hiện có (đối với các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước trên địa bàn) thuộc phạm vi quản lý tổ chức thu và nộp vào tài khoản Quỹ.

- Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ mức thu của cán bộ, công chức cấp xã đang quản lý và các đối tượng lao động khác trên địa bàn quản lý tổ chức thu và nộp vào tài khoản của UBND cấp huyện.

- Thủ trưởng các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước trên địa bàn căn cứ vào mức thu của cán bộ, người lao động đang trực tiếp quản lý và mức đóng góp bắt buộc theo tổng giá trị tài sản hiện có tổ chức thu và nộp vào tài khoản của UBND các huyện, thành phố nơi đặt trụ sở chính.

Việc thu Quỹ bằng tiền mặt của các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải có phiếu thu theo mẫu của Bộ Tài chính.

6. Quản lý, sử dụng nguồn thu Quỹ năm 2020

Việc quản lý, sử dụng Quỹ thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014, Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính Phủ và Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước trên địa bàn chịu trách nhiệm thu Quỹ đúng đối tượng theo phân công tại khoản 5 Mục II Kế hoạch này, tránh thu chồng chéo, trùng lắp đối tượng phải thu Quỹ giữa các cơ quan thu Quỹ.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế rà soát các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước trên địa bàn chưa đưa vào kế hoạch; tổng hợp, bổ sung vào kế hoạch thu nộp Quỹ chung trên địa bàn quản lý.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai; đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật.

4. Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước trên địa bàn có trách nhiệm và nghĩa vụ thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai và công khai kết quả thực hiện theo quy định tại Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Trên đây là kế hoạch thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP2,3,5.
Bh_VP3_KH15

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Quang Ngọc

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 106/KH-UBND về thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.901

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217