Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2013 thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 106/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành: 15/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 8 năm 2013.

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTG NGÀY 26/4/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 và văn bản số 1382/BXD-QLN ngày 10/7/2013 của Bộ Xây dựng, về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành.

- Sau khi được hỗ trợ, nhà ở của các hộ sẽ đảm bảo "3 cứng" (Nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).

2. Yêu cầu: Việc hỗ trợ phải thực hiện đúng quy định; đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, có hiệu quả.

II. Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ

Người có công được hỗ trợ phải có đủ các điều kiện quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

III. Trình tự thực hiện

1. Lập danh sách

1.1. Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 và văn bản số 1382/BXD-QLN ngày 10/7/2013 của Bộ Xây dựng, về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện) chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các phòng ban chức năng cấp huyện liên quan, tổ chức phổ biến nội dung, chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg tới tất cả các đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn. Hướng dẫn các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở làm đơn đề nghị được hỗ trợ (theo mẫu quy định ban hành kèm theo Thông tư 09/2013/TT-BXD); Trưởng thôn, Khu phố tập hợp đơn và danh sách gửi UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) nơi có nhà ở.

1.2. UBND cấp xã có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng tại địa phương mình, gồm đại diện: Chính quyền cấp xã, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, tổ chức kiểm tra hiện trạng nhà ở của từng đối tượng có đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở. Sau khi kiểm tra, UBND cấp xã lập danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn (danh sách, số lượng, mức vốn hỗ trợ dự kiến) theo mẫu quy định ban hành kèm theo Thông tư 09/2013/TT-BXD , gửi UBND cấp huyện.

1.3. Căn cứ vào báo cáo của UBND cấp xã, UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các phòng, ban liên quan rà soát, kiểm tra, đối chiếu với danh sách người có công đang quản lý, tổng hợp và phê duyệt danh sách đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn huyện (theo mẫu quy định ban hành kèm theo Thông tư 09/2013/TT-BXD), gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để thẩm tra báo cáo UBND tỉnh.

2. Lập đề án

Trên cơ sở báo cáo của UBND cấp huyện, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, phối hợp với UBMT Tổ quốc tỉnh, các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, rà soát kiểm tra, đối chiếu với quy định, lập Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trình UBND tỉnh phê duyệt; trong đề án nêu rõ số lượng người có công được hỗ trợ, phân theo các mức hỗ trợ, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và dự toán kinh phí các nguồn vốn để thực hiện; cần phân định rõ số lượng, mức vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở thực hiện trong năm 2013 và số lượng sẽ thực hiện sau năm 2013; đồng thời phải xác định thứ tự ưu tiên thực hiện hỗ trợ về nhà ở theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng, như sau:

- Hộ gia đình người có công mà nhà ở có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sử dụng;

- Hộ gia đình mà người có công cao tuổi;

- Hộ gia đình người có công là dân tộc thiểu số;

- Hộ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn;

- Hộ gia đình người có công thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai.

Yêu cầu hoàn thành Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trình các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/8/2013.

3. Phân bổ kinh phí

3.1. Căn cứ danh sách các hộ gia đình có công với cách mạng được phê duyệt hỗ trợ và số vốn được phân bổ từ ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, UBND tỉnh phân bổ cho cấp huyện.

3.2. Căn cứ số vốn được UBND tỉnh phân bổ, UBND cấp huyện phân bổ vốn hỗ trợ cho cấp xã.

3.3. Việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Tài Chính về việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Hỗ trợ xây dựng, nghiệm thu và bàn giao nhà đưa vào sử dụng

UBND cấp xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, vận động các hộ tự xây dựng nhà ở đảm bảo yêu cầu về diện tích và chất lượng theo quy định của UBND tỉnh. Đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật...) không thể tự tổ chức xây dựng nhà ở thì UBND cấp xã tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ này.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ngành tỉnh:

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài Chính và UBMT Tổ quốc tỉnh chỉ đạo tổ chức rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/8/2013. Xây dựng các thiết kế mẫu nhà có diện tích và dự toán phù hợp với phong tục tập quán địa phương, quy định; tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc việc triển khai hỗ trợ hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBMT Tổ quốc tỉnh, các cơ quan đơn vị liên quan, rà soát đảm bảo đối tượng được hỗ trợ đúng quy định.

- Sở Tài Chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động cân đối đảm bảo kinh phí thực hiện; tổ chức hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở theo quy định.

- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh tích cực tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện hỗ trợ người có công về nhà ở.

2. UBND cấp huyện:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tới tất cả các đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn và kế hoạch này đến UBND cấp xã để làm căn cứ thực hiện.

- Thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng để tổ chức thực hiện.

- Chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp, lập và phê duyệt danh sách người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn; lập báo cáo theo mẫu gửi về Sở Xây dựng trước ngày 22/8/2013.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn (số hộ gia đình được hỗ trợ, số nhà ở được xây dựng mới hoặc sửa chữa, số tiền hỗ trợ đã cấp cho các hộ gia đình, số tiền huy động được từ các nguồn khác, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện).

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm, theo quy định.

3. UBND cấp xã:

- Tổ chức rà soát, lập danh sách các hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn.

- Niêm yết công khai danh sách và mức hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn thi hành tại trụ sở của UBND cấp xã.

- Thành lập Ban chỉ đạo cấp xã thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng để tổ chức thực hiện.

- Tổ chức việc lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn và Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng (theo quy định ban hành kèm theo Thông tư 09/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng).

- Lập hồ sơ hoàn công cho từng hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở, bao gồm:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở của hộ gia đình;

+ Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ trích lục thửa đất, Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc cho, tặng, thừa kế..);

+ Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn (01 bản);

+ Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng (01 bản);

+ Các chứng từ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ.

- Chỉ đạo, giám sát để các hộ gia đình sử dụng tiền hỗ trợ về nhà ở đúng mục đích, bảo đảm chất lượng nhà ở xây dựng mới hoặc sửa chữa theo quy định.

- Tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện về kết quả thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn (gồm số hộ gia đình được hỗ trợ, số nhà ở xây dựng mới hoặc sửa chữa, số tiền hỗ trợ đã cấp cho các hộ gia đình và các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện trên địa bàn).

Yêu cầu các sở, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét giải quyết; tổng hợp, đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: KH & ĐT, TC, XD, LĐ-TBXH;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH, Báo Bắc Ninh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu HCTC, VX, KTTH, XDCB.

TM. UBND TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2013 thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.140

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172