Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 10/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 10/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 15/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND thành phố Đà Nng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhm nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu cơ quan, tchức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN; trin khai đng bộ, có hiệu quả các biện pháp PCTN trên địa bàn thành phố theo đúng đường li, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cp, các ngành trong công tác PCTN gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về PCTN; phát hiện, ngăn chặn và kịp thi xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng, của thủ trưởng cơ quan, tchức, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhm phát hiện, kịp thời xử lý hành vi tham nhũng theo đúng quy định pháp luật, ngăn chặn hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra.

- Thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN đến toàn thcán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn nhằm nhận thức đúng và chp hành thực hiện tốt các quy định về PCTN; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiu, gây phin hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, công chính, liêm minh, có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về PCTN, Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chthị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ vtăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ và các văn bản, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố trong công tác PCTN trên địa bàn thành phố.

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”, đã được UBND thành phố triển khai tại Kế hoạch số 7217/KH-UBND ngày 23/10/2019 “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố Đà Nng”.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố tiếp tục nâng cao công tác giảng dạy PCTN theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo”.

2. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thường xuyên rà soát các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ công tác để sửa đổi, bổ sung hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích; xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyn đi vị trí công tác của người có chức vụ, quyn hạn; cải cách hành chính, ng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về cung cấp thông tin và tăng cường công tác phối hp giữa các các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể trong công tác PCTN.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thn phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, liêm khiết; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; thực hiện các biện pháp PCTN và chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xy ra tham nhũng theo quy định.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra, phát hiện và xử lý tham nhũng

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kim tra, chú trọng công tác quản lý cán bộ và cơ chế tự giám sát, tự kiểm tra, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận quan tâm, như: đất đai, môi trường, tài nguyên, tài chính, ngân sách, đu tư xây dựng, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức,... kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, phi hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hp tham nhũng, tiêu cực; Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra trách nhiệm vPCTN của các cơ quan thanh tra nhà nước, tập trung những nơi có đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng; Tổ chức thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi tài sản tham nhũng.

5. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN

Tạo điều kiện và phát huy vai trò của cơ quan thông tin truyền thông, báo chí, phát thanh và truyn hình trong công tác PCTN. Các cơ quan thông tin truyn thông có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chp hành các quy định của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động PCTN, các vụ việc tham nhũng.

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong công tác phản biện, giám sát việc thực hiện pháp luật PCTN; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về PCTN, tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong công tác PCTN.

6. Thực hiện công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước

Thực hiện các quy định của Luật PCTN, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN tại khu vực ngoài nhà nước.

Khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, căn cứ quy định của Luật PCTN và luật khác có liên quan, ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghnghiệp đi với người lao động, thành viên, hội viên của mình; thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, kiểm soát xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo quy định của Luật PCTN thực hiện tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức mình; có trách nhiệm phản ánh, tố cáo, báo cáo khi phát hiện hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo quy định;

Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tổ chức, đng viên, khuyến khích thành viên, hội viên xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh; giám sát việc chấp hành pháp luật về PCTN của thành viên, hội viên, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật.

7. Thực hiện thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội, các văn bản quy phạm pháp luật về PCTN nhằm tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, đồng bộ, thng nhất làm cơ sở thực hiện hiệu quả công tác PCTN.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưng các sở, ban, ngành và Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố, căn cứ kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch công tác PCTN năm 2021 của đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả; chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN theo quy định (qua Thanh tra thành phố để tổng hp báo cáo UBND thành phố và Thanh tra Chính phủ).

2. Giao Sở Tư pháp:

- Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN, Công ước của Liên Hợp quốc về PCTN; hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, quận, huyện thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Thực hiện thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo quy định.

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo đài: Báo Đà Nng, Đài Phát thanh và truyền hình Đà Nng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đưa tin các nội dung liên quan đến công tác PCTN, nêu gương người tt, việc tốt, những cá nhân tiêu biu trong công tác PCTN.

4. Giao Thanh tra thành phố:

- Hướng dn, đôn đc, kim tra các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và trin khai thực hiện Kế hoạch PCTN năm 2021; Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập và tổ chức thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và kế hoạch số 7858/KH-UBND ngày 30/11/2020 của UBND thành phố về triển khai công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tchức, đơn vị.

5. Giao Sở Tài chính tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn để kịp thời phát hiện và báo cáo UBND thành phố xử lý các trường hợp vi phạm.

6. Giao Sở Nội vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; việc thực hiện cải cách hành chính của các đơn vị và quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

7. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố tiếp tục nâng cao công tác giảng dạy PCTN theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo”.

UBND thành phyêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thủ trưởng các sở, ban, ngành; các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Ban Nội chính Thành ủy;
- UBND các quận, huyện;
- Các sở, ban, ngành;
- Các DNNN thuộc UBND thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 10/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


71

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36