Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 05/KH-UBND về thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 05/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 17/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Văn bản số 4933/BTP-BTNN ngày 11/12/2019 của Bộ Tư pháp về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2020,

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác bồi thường và phối hợp trong giải quyết yêu cầu bồi thường, nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

2. Yêu cầu

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố phải xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

1.1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành thông qua các hình thức như: Biên soạn tài liệu tuyên truyền; Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng; website các sở, ban, ngành.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.2. Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước; Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức theo dõi, thực hiện nhiệm vụ công tác bồi thường nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm.

2. Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và hướng dẫn thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước

2.1. Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ công tác bồi thường của Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm.

2.2. Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu.

3. Rà soát và giải quyết vụ việc yêu cầu bồi thường, chi trả bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả

3.1. Tổ chức rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường đ thụ lý theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 còn tồn đọng; chủ động, kịp thời thụ lý, giải quyết các vụ việc mới phát sinh theo quy định của của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm.

3.2. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có vụ việc.

4. Xác định cơ quan giải quyết bồi thường và tham gia giải quyết vụ việc bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có vụ việc.

5. Kiểm tra công tác bồi thường của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV.

6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (tổng hợp).

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường của Nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình bảo đảm đúng quy định.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung nêu tại Kế hoạch này.

2. Sở Tư pháp

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được giao tại Kế hoạch này.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Xây dựng và ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác bồi thường của Nhà nước năm 2020 trên địa bàn mình quản lý; gửi Sở Tư pháp theo dõi, tổng hợp trước ngày 31/3/2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp; (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐNĐ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng THCB;
- Lưu: VT, NC.(Nga)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 05/KH-UBND về thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


203

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215