Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 12616/LS-TC-TĐKT năm 2008 về việc trích lập, quản lý, sử dụng quỹ thi đua khen thưởng do Sở Tài chính - Ban Thi đua khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 12616/LS-TC-TĐKT Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Thị Kim Lệ, Đỗ Văn Đạo
Ngày ban hành: 04/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LIÊN SỞ TÀI CHÍNH – BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 12616/LS-TC-TĐKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2007

 

HƯỚNG DẪN

VIỆC TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Căn cứ Thông tư số 73/2006/TT-BTC ngày 15/08/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thành Tài – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số 6535/UBND-VX ngày 02/10/2007 về chế độ và mức chi khen thưởng thi đua theo Thông tư số 73/2006/TT-BTC ngày 15/08/2006 của Bộ Tài chính; trong đó Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài chính phối hợp Ban Thi đua Khen thưởng thành phố hướng dẫn thực hiện.
Liên Sở Tài chính – Ban Thi đua Khen thưởng thành phố hướng dẫn một số điểm như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Ủy ban nhân dân phường, xã; Văn phòng Hội đồng nhân dân các cấp; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp; các đơn vị sự nghiệp công lập

Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp các cấp và các đơn vị dự toán trực thuộc;

2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng Quỹ thi đua khen thưởng:

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào ra quyết định khen thưởng thì cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm chi tiền thưởng kèm theo hình thức khen thưởng từ Quỹ thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

- Đối với trường hợp tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định khen thưởng, Ban Thi đua khen thưởng thành phố có trách nhiệm chi từ nguồn Quỹ thi đua, khen thưởng của Thành phố. Trường hợp tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích trong công tác từ thiện xã hội như: đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tham gia đóng góp, giúp đỡ các phong trào vì người nghèo … hoặc trong các hoạt động mang tính chất hữu nghị như khen thưởng trong công tác triển lãm, hội chợ … Ủy ban nhân dân thành phố chỉ khen tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng, không kèm tiền thưởng.

- Quỹ thi đua khen thưởng của cấp thành phố được quản lý tại Ban Thi đua và khen thưởng thành phố dùng để chi khen thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch nước khen thưởng do Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị (kể cả các Doanh nghiệp).

- Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích, cùng một đối tượng khen thưởng nếu đạt được các danh hiệu và hình thức khen thưởng khác nhau, thì chỉ nhận được tiền thưởng (hoặc tặng phẩm kèm theo) đối với mức thưởng cao nhất.

- Người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài được khen các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng và kèm theo tặng phẩm lưu niệm.

- Quỹ thi đua, khen thưởng phải được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, hàng năm phải báo cáo quyết toán tình hình sử dụng Quỹ theo quy định hiện hành.

- Cuối năm Quỹ thi đua, khen thưởng còn dư chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng cho công tác thi đua, khen thưởng.

3. Nguồn hình thành Quỹ thi đua, khen thưởng:

3.1. Đối với Ủy ban nhân dân các cấp

Nguồn hình thành:

- Từ dự toán chi ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền giao hàng năm.

- Từ khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho mục đích thi đua, khen thưởng (nếu có).

- Từ các khoản thu hợp pháp khác được phép trích (nếu có).

Về mức trích từ dự toán chi ngân sách nhà nước:

Ủy ban nhân dân các cấp trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán chi ngân sách cho nhiệm vụ trích Quỹ thi đua, khen thưởng trong dự toán ngân sách hàng năm. Mức trích tối đa bằng 1% chi ngân sách thường xuyên của ngân sách cấp mình (không kể kinh phí chi sự nghiệp kinh tế, dự phòng ngân sách và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương)

3.2. Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Nguồn hình thành: như điểm 3.1

Về mức trích từ dự toán chi ngân sách nhà nước:

- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (không kể các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên) được trích Quỹ khen thưởng để chi khen thưởng tại đơn vị mình. Mức trích tối đa bằng 15% tổng quỹ lương theo ngạch bậc của số cán bộ, công chức trong biên chế và tiền công được duyệt cả năm.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên được trích lập theo chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp.

Quỹ thi đua, khen thưởng được bố trí trong dự toán được giao hàng năm cho các cơ quan, đơn vị (trong kinh phí được giao tự chủ đối với đơn vị thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP và trong kinh phí chi thường xuyên đối với đơn vị thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP)

3.3. Đối với các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp đang được ngân sách nhà nước hỗ trợ bảo đảm chi hoạt động thường xuyên cho số biên chế được cấp có thẩm quyền giao, mức trích lập Quỹ thi đua, khen thưởng từ kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 15% quỹ tiền lương ngạch bậc của số biên chế được cấp có thẩm quyền giao và từ các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho mục đích thi đua, khen thưởng (nếu có) và từ các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

3.4. Đối với các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp khác, mức trích lập Quỹ thi đua khen thưởng do các tổ chức này quyết định từ nguồn tài chính của mình và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và từ các nguồn thu hợp pháp khác.

4. Nội dung và mức chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng:

Thực hiện theo quy định tại điểm 2a, 2b mục II Thông tư số 73/2006/TT-BTC ngày 15/08/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng.

5. Hạch toán và quyết toán chi ngân sách nhà nước lập Quỹ thi đua, khen thưởng:

Khi rút dự toán để chuyển vào Quỹ thi đua, khen thưởng được hạch toán vào mục 134 “Chi khác”, tiểu mục 26 “Chi lập Quỹ thi đua, khen thưởng”.

Các cơ quan, đơn vị mở tài khoản tiền gửi về Quỹ thi đua, khen thưởng tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng Thương mại (đối với kinh phí không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước) để quản lý và phải mở sổ theo dõi tình hình thu chi Quỹ theo quy định hiện hành.

Việc trích từ dự toán ngân sách để lập Quỹ thi đua, khen thưởng năm nào được quyết toán vào niên độ ngân sách nhà nước năm đó.

Hàng năm các cơ quan, đơn vị phải thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng Quỹ thi đua khen thưởng và được tổng hợp trong báo cáo quyết toán năm của cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành.

Liên Sở Tài chính – Ban Thi đua Khen thưởng thành phố xin hướng dẫn để các Sở, Ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận huyện được biết, cùng phối hợp thực hiện việc trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Sở Tài chính, Ban Thi đua Khen thưởng thành phố để được hướng dẫn.

Hướng dẫn Liên Sở được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

 

SỞ TÀI CHÍNH
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Kim Lệ

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đỗ Văn Đạo

 

Nơi nhận:
- TT UBND TP “để báo cáo”
- Các Sở, ngành, đoàn thể TP
- UBND quận huyện
- KBNN/TP
- VP HĐND & UBND TP (TM/VX)
- Lưu: STC, Ban TĐKT

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 12616/LS-TC-TĐKT năm 2008 về việc trích lập, quản lý, sử dụng quỹ thi đua khen thưởng do Sở Tài chính - Ban Thi đua khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.401

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79