Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2284/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 13/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2284/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng” với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

- Đề ra các nội dung, biện pháp cụ thể để khẩn trương triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong thực tế cuộc sống, đáp ứng các nhu cầu của người lao động lâm nghiệp trên địa bàn rừng núi.

- Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng, triển khai mạnh mẽ và triệt để công tác giao đất, giao và khoán quyền sử dụng rừng ổn định lâu dài cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn; tạo điều kiện để quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên rừng và tài nguyên đất lâm nghiệp hiệu quả hơn.

- Góp phần bảo đảm điều hòa, cân bằng môi trường sống; bảo tồn đa dạng sinh học; ngăn chặn, hạn chế tác hại của thiên tai (lũ lụt, hạn hán, xói lở đất, sa mạc hóa đất đai; hấp thụ và lưu giữ cácbon, làm sạch môi trường không khí; giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; ngăn chặn sự biến đổi khí hậu trái đất…).

2. Yêu cầu

a) Phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Nghị định số 99/2010/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp có nghĩa vụ và quyền hạn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

b) Xác định rõ trách nhiệm và huy động sự đóng góp của các cơ quan; tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP , nhất là đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng.

c) Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, phải xác định được phương pháp, cách làm phù hợp; phải dựa vào dân, bàn với dân, công khai hóa để dân kiểm tra và tự giác thực hiện.

d) Triển khai khẩn trương, kịp thời, hiệu quả và đảm bảo Nghị định được thi hành đúng quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức của xã hội về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp có nghĩa vụ và quyền hạn thực hiện chính sách.

2. Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị định kịp thời, tạo điều kiện cho các địa phương tổ chức triển khai thuận lợi.

3. Tổ chức xây dựng, phê duyệt và triển khai các đề án, dự án liên quan đến việc triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; xây dựng cơ chế cho việc tạo thành nguồn tài chính và thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP .

4. Phối hợp chặt chẽ các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định theo nhiệm vụ được phân công.

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở địa phương để đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng.

III. CÁC GIẢI PHÁP

1. Giải pháp về tổ chức

a) Ở Trung ương

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai Đề án.

b) Ở cấp tỉnh

- Thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về triển khai Nghị định do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Trưởng ban. Thành phần Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về tổ chức triển khai Nghị định.

2. Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức

Thực hiện các hoạt động về tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

3. Giải pháp về nguồn lực

a) Huy động nguồn lực của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến việc tổ chức triển khai Nghị định.

b) Đào tạo, tập huấn, huấn luyện kỹ thuật, nghiệp vụ, tham quan học tập cho cán bộ của các cơ quan nhà nước ở địa phương (nhất là cấp huyện, xã) để thực hiện các hoạt động được giao.

4. Giải pháp về khoa học công nghệ

a) Sử dụng quy hoạch lưu vực sông làm cơ sở xác định diện tích rừng, đối tượng phải chi trả và được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng ứng với từng lưu vực.

b) Sử dụng kết quả dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2010 – 2015 làm cơ sở dữ liệu cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

c) Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm tiên tiến phù hợp để quản lý, theo dõi, giám sát thực hiện việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng từng tỉnh và cả nước.

d) Nghiên cứu và ứng dụng mô hình quan trắc thủy văn theo dõi chất lượng dịch vụ môi trường rừng: xói mòn đất gây bồi lắng, điều hòa nguồn nước… đối với việc cung cấp nước cho nhà máy thủy điện, nhà máy cung cấp nước làm cơ sở cho việc chi trả và theo dõi chất lượng dịch vụ môi trường rừng.

đ) Tiếp tục tổ chức nghiên cứu định giá trị một số dịch vụ làm cơ sở bổ sung, hoàn thiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

5. Hợp tác quốc tế

Huy động hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế, cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

1. Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

a) Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho công chức, viên chức của các cơ quan có liên quan để thực hiện Nghị định này.

- Thời gian thực hiện: tháng 12 năm 2010.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Tổ chức các lớp tập huấn về xây dựng các đề án, dự án để triển khai Nghị định tại một số địa phương được lựa chọn.

- Thời gian thực hiện: tháng 01 năm 2011

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

c) Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của xã hội về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng bằng các hình thức thích hợp.

- Thời gian thực hiện: 2011 – 2012.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Tổ chức xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ, cấp tỉnh hướng dẫn thi hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP

a) Xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP

- Thời gian hoàn thành: tháng 6 năm 2011.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về nguyên tắc và phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực sông phục vụ cho việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

- Thời gian hoàn thành: tháng 12 năm 2011.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c) Xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn về việc xác định hệ số K

- Thời gian hoàn thành: tháng 12 năm 2011.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

d) Xây dựng và ban hành văn bản xác định hệ số K và quy định về đối tượng, mức chi trả, phương thức chi trả đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch đưa vào hệ sinh thái rừng áp dụng trong phạm vi tỉnh.

- Thời gian thực hiện: tháng 12 năm 2011.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

đ) Xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch về cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Thời gian hoàn thành: tháng 12 năm 2011.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính.

3. Tổ chức xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản liên quan đến thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP

a) Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

- Quy định về đối tượng, mức chi trả, phương thức chi trả đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng.

- Quy định về đối tượng, mức chi trả, phương thức chi trả dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thủy sản.

- Quy định về đối tượng phải chi trả, mức chi trả, phương thức chi trả đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước.

- Quy định mức chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các nhà máy thủy điện có xây dựng hệ thống tích năng.

b) Thời gian thực hiện: 2012.

c) Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Tổ chức rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp.

a) Thời gian thực hiện: 2011 - 2012.

b) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Tổ chức xây dựng, phê duyệt các đề án, dự án liên quan đến triển khai Nghị định tại địa phương

a) Thời gian hoàn thành: tháng 12 năm 2011.

b) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

a) Tổ chức kiểm tra, giám sát

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Sơ kết việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách

- Thời gian thực hiện: cuối năm 2013

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực hiện Đề án

a) Năm 2011

- Tập trung thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tập huấn; xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ, cấp tỉnh hướng dẫn thực hiện Nghị định; tổ chức xây dựng và phê duyệt các đề án, dự án cấp tỉnh có liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Xác định danh sách các tỉnh, vùng sẽ được ưu tiên triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong năm 2011.

b) Từ năm 2012 trở đi

- Tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án và tiến hành chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các đối tượng theo đúng quy định tại Nghị định;

- Tổ chức xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành các văn bản pháp luật đã được quy định tại Nghị định.

2. Kinh phí thực hiện Đề án

a) Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước cấp và huy động hỗ trợ tài chính của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

b) Kinh phí dành cho các hoạt động của Đề án do các Bộ, ngành thực hiện do ngân sách nhà nước ở Trung ương cấp. Căn cứ các nội dung hoạt động của Đề án, các Bộ, ngành lập dự toán chi tiết gửi Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt.

c) Kinh phí thực hiện Đề án ở địa phương do ngân sách địa phương bố trí. Căn cứ các nội dung hoạt động của Đề án thuộc địa phương mình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Ngoài ra, kinh phí thực hiện đề án còn được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP .

3. Trách nhiệm thực hiện

a) Các Bộ, ngành ở Trung ương

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai Đề án; hàng năm, căn cứ vào các hoạt động được phân công, lập dự toán kinh phí gửi Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt.

+ Tổ chức xây dựng và phê duyệt Kế hoạch hoạt động triển khai Đề án.

+ Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, các đề án, dự án theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP .

+ Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xác định diện tích rừng trong lưu vực có cung ứng dịch vụ môi trường rừng từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP .

+ Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan huy động các nguồn lực về tài chính, khoa học kỹ thuật của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để triển khai thực hiện Nghị định này.

+ Định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị định.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan rà soát và đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp để đẩy mạnh việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

+ Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị định và thực hiện các hoạt động có liên quan trong phạm vi quản lý nhà nước của mình.

- Bộ Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và nhân dân trong việc bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị định và thực hiện các hoạt động có liên quan trong phạm vi quản lý nhà nước của mình.

- Bộ Tài chính

+ Hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương trong việc lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

+ Xem xét, phê duyệt và bố trí kinh phí cho các Bộ, ngành triển khai thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật.

+ Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị định và thực hiện các hoạt động có liên quan trong phạm vi quản lý nhà nước của mình.

- Các Bộ, ngành khác liên quan

+ Theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quản lý nhà nước của mình, các Bộ, ngành chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Nghị định.

+ Tổ chức chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ.

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp tỉnh.

- Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch hoạt động triển khai Đề án này tại địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Chỉ đạo việc xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai các đề án, dự án liên quan đến việc tổ chức triển khai Nghị định.

- Tổ chức xác định diện tích rừng trong lưu vực có cung cấp dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi hành chính cấp tỉnh; xác định các đối tượng phải chi trả và được chi trả tiền dịch vụ ứng với mỗi lưu vực.

- Thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ (nếu đủ điều kiện).

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định tại Nghị định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 2284/QD-TTg

Hanoi, December 13, 2010

 

DECISION

APPROVING THE SCHEME ON IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 99/2010/ND-CP OF SEPTEMBER 24, 2010, ON THE POLICY ON PAYMENT FOR FOREST ENVIRONMENT SERVICES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Government's Decree No. 99/ 2010/ND-CP of September 24, 2010, on the policy on payment for forest environment services;
At the proposal of the Minister of Agriculture and Rural Development,

DECIDES:

Article 1. To approve the Scheme on implementation of the Government's Decree No. 99/2010/ND-CP of September 24. 2010, on the policy on payment for forest environment services, with the following principal contents:

I. OBJECTIVES AND REQUIREMENTS

1. Objectives

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To properly implement the policy on socialization   of   forest   protection   and development work, strongly and thoroughly allocate forest land and assign and contract forest use rights in a stable and permanent manner to organizations, households and village communities; to create conditions for more effective management, protection and utilization of forest resources and forest land resources.

- To contribute to ensuring harmony and balance of the living environment: to conserve biodiversity; to prevent and limit adverse impacts of natural disasters (flood, drought, soil erosion, desertification, carbon sequestration and retention, air environment pollution; greenhouse gas emissions; climate change, etc.).

2. Requirements

a/ To disseminate and thoroughly study the Government's Decree No. 99/2010/ND-CP anions; concerned agencies, organizations and individuals, especially those having obligations and powers directly related to the implementation of the policy on payment for forest environment services;

b/ To clearly define responsibilities and mobilize contributions of concerned agencies, organizations and individuals in the implementation of Decree No. 99/2010/ND-CP, especially users of forest environment services;

c/ in the course of implementation, to determine appropriate methods and ways; to rely on the people, discuss with the people and assure publicity for the people's examination and voluntary implementation;

d/ To expeditiously, promptly and effectively implement the Decree in accordance with law.

II. TASKS

1. To popularize, disseminate, thoroughly study and raise public awareness about the policy on payment for forest environment services, especially among those with obligations and powers directly related to the policy implementation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. To formulate, approve and implement schemes and projects related to the implementation of the policy on payment for forest environment services; to develop mechanisms for the creation of financial sources and payment for forest environment services under Decree No. 99/2010/ND-CP.

4. To closely coordinate with concerned state agencies, organizations and individuals in the Decree implementation according to assigned tasks.

5. To examine and supervise the implementation of the policy on payment for forest environment services in localities in order to ensure publicity, transparency and equity.

III. SOLUTIONS

1. Organizational solutions

a/ At central level

To assign the Ministry of Agriculture and Rural Development to act as the focal point to organize the Scheme implementation.

b/ At provincial level

- To set up provincial-level steering committees for the Decree implementation, each consisting of a leader of the provincial-level People's Committee as chairman and representatives of the leaders of the Departments of Agriculture and Rural Development; Finance; Planning and Investment; Natural Resources and Environment; Industry and Trade; Information and Communications: and Culture, Sports and Tourism.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Solutions for publicity and awareness raising

To carry out activities of propaganda, education and raising of awareness and responsibility for making payment for forest environment services among different levels, sectors, localities, businesses and population.

3. Solutions for resources

a/ To mobilize resources from state agencies, organizations and individuals at home and abroad for the Decree implementation.

b/ To train in technical and professional knowledge and skills and organize study lours for officers of local state agencies (particularly at district and commune levels) to carry out assigned activities.

4. Solutions for science and technology

a/ To use the river basin master plan as the basis for identifying forest areas, and liable payers and payees of money for forest environment services in each basin;

b/ To use the outcomes of the general census on forests during 2010-2015 as a database for the implementation of the policy on payment for forest environment services;

c/ To apply information technology to building appropriate databases and advanced software  for managing,  monitoring  and supervising the payment for forest environment services in each province and nationwide;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e/ To continue studies to determine the values of a number of services as a basis for supplementing and perfecting the policy on payment for forest environment services.

5. International cooperation

To mobilize financial and technical assistance and learn experiences from other countries, international organizations and individuals at home and abroad for implementing the policy on payment for forest environment services.

IV. MAJOR ACTIVITIES

1. Popularizing, disseminating, studying and raising public awareness about the policy on payment for forest environment services

a/ Organizing a conference to publicize and study the Decree on the policy on payment for forest environment services among civil servants and public employees of concerned agencies for the Decree implementation.

- Implementation time: December 2010.

- Implementing agencies: Ministry of Agriculture and Rural Development and provincial-level People's Committees.

b/ Holding training courses on the formulation of schemes and projects for the Decree implementation in a number of selected localities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Implementing agency: Ministry of Agriculture and Rural Development

c/ Propagandizing, educating and raising public awareness about the policy on payment for forest environment services in appropriate forms.

- Implementation time: 2011-2012.

- Implementing agencies: Ministry of Information and Communications and provincial-level People's Committees.

2. Elaborating and promulgating legal documents of ministerial and provincial levels to guide the Decree implementation

a/ Elaborating and promulgating a circular guiding a number of articles of Decree No. 99/ 2010/ND-CP

- Completion time: June 2011.

- Implementing agency: Ministry of Agriculture and Rural Development.

b/ Elaborating and promulgating a joint circular guiding the principles and methods of identifying forest areas in river basins to serve the payment for forest environment services.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Implementing agencies: Ministry of Agriculture and Rural Development assuming the prime responsibility and collaborating with the Ministry of Natural Resources and Environment.

c/ Elaborating and promulgating a circular guiding the determination of coefficient K.

- Completion time: December 2011.

- Implementing agency: Ministry of Agriculture and Rural Development.

d/ Elaborating and promulgating documents guiding the determination of coefficient K and stipulating payers and levels and methods of payment by providers of tourism services based on forest eco-systems. for application within provinces.

- Implementation time: December 2011.

- Implementing agencies: provincial-level People's Committees.

e/ Elaborating and promulgating a joint circular on a mechanism for managing and using money paid for forest environment services; and the order and procedures for testing the payment of money for forest environment services.

- Completion time: December 2011.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Elaborating and submitting to the Prime Minister for promulgation documents pertaining to the implementation of Decree No. 99/2010/ ND-CP

a/ Prime Minister decisions

- Stipulating payers and levels and methods of payment for the service of carbon sequestration and retention of forests.

- Stipulating payers and levels and methods of payment for the services of providing spawning grounds, sources of food and natural seeds and use of water sources from forests for aquaculture.

- Stipulating payers and levels and methods of payment by industrial production establishments using water directly from water sources.

- Stipulating levels of payment for forest environment services by hydropower plants with energy accumulation systems.

b/ Implementation time: 2012.

c/ Implementing agency: Ministry of Agriculture and Rural Development.

4. Reviewing and perfecting mechanisms and policies on forest land allocation and lease

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Implementing agency: Ministry of Natural Resources and Environment.

5. Formulating and approving schemes and projects related to the Decree implementation in localities

a/ Implementation time: December 2011.

b/ Implementing agencies: provincial-level People's Committees.

6. Inspecting, supervising and preliminarily reviewing the implementation of the policy on payment for forest environment services

a/ Inspecting and supervising

- Implementation time: on a regular basis.

- Implementing agencies: Ministry of Agriculture and Rural Development and provincial-level People's Committees.

b/ Preliminarily reviewing the policy implementation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Implementing agencies: Ministry of Agriculture and Rural Development and provincial-level People's Committees.

V. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. Project implementation schedule

a/ In 2011

- To concentrate on activities of propagandizing, disseminating, studying and training; elaborating and promulgating ministerial-level and provincial-level legal documents guiding the Decree implementation; formulating and approving provincial-level schemes and projects related to the implementation of the policy on payment for forest environment services.

- To list provinces and regions eligible for priority implementation of the policy on payment for forest environment services in 2011.

b/ From2012on

- To implement schemes and projects and effect the payment of money for forest environment services for providers under the Decree;

- To elaborate and submit to the Prime Minister for consideration and promulgation legal documents mentioned in the Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Funds for the project implementation shall be allocated from the state budget and mobilized from organizations and individuals at home and abroad.

b/ Funds for project activities implemented by ministries and branches shall be allocated from the central state budget. Based on project activities, ministries and branches shall make detailed fund estimates and send them to the Ministry of Finance for consideration and approval.

c/ Funds for the project implementation in localities shall be allocated from local budgets. Based on project activities to be implemented in their localities, provincial-level Agriculture and Rural Development Departments shall assume the prime responsibility for. and coordinate with provincial-level Finance Departments in. making fund estimates and submitting them to provincial-level People's Committees for decision.

In addition, project implementation funds are also allocated under Article 15 of Decree No. 99/2010/ND-CP.

3. Implementation responsibilities

a/ Ministries and central branches

- The Ministry of Agriculture and Rural Development

+ To act as the focal point for implementing the Scheme; annually, to make fund estimates based on its assigned activities and submit them to the Ministry of Finance for consideration and approval.

+ To make and approve plans of action to implement the Scheme.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies in determining forest areas in basins with forest environment services in two or more provinces and/or centrally run cities.

+ To inspect and supervise ministries, branches and localities in implementing Decree No. 99/2010/ND-CP.

+ To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries and branches in mobilizing financial, scientific and technical resources from organizations and individuals at home and abroad for the Decree implementation.

+ To make annual reports to the Prime Minister on the Decree implementation.

- The Ministry of Natural Resources and Environment

+ To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development and concerned ministries and branches in. reviewing and making proposals for perfecting mechanisms and policies on forest land allocation and lease to promote the implementation of the policy on payment for forest environment services.

+ To coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development in drafting legal documents guiding the Decree implementation and carrying out related activities under its state management.

- The Ministry of Information and Communications

To guide and direct news and press agencies in raising awareness and responsibilities of agencies, organizations and people in protecting and developing forests and implementing the policy on payment for forest environment services.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development in drafting legal documents guiding the implementation of the Decree and carrying out related activities under its state management.

- The Ministry of Finance

+ To guide ministries, branches and localities in drawing up fund estimates for the Scheme implementation under the Law on the State Budget and relevant legal documents.

+ To consider, approve and allocate funds for ministries and branches to implement the Scheme under law.

+ To coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development in drafting legal documents guiding the implementation of the Decree and carrying out related activities under its state management.

- Other concerned ministries and branches

+ Within the ambit of their respective state management functions and tasks, to proactively coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development in implementing the Decree.

+ To direct and examine their attached units in the process of implementing the Decree.

b/ Provincial-level People's Committees

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To elaborate and approve plans of action for the Scheme implementation in localities.

- To propagate and disseminate the policy on payment for forest environment services.

- To direct the formulation, approval and implementation of schemes and projects related to the Decree implementation.

- To determine forest areas in the basins in which forest environment services are provided within the administrative boundaries of their respective provinces; to identify liable payers and payees of money for forest environment services in each basin.

- To set up the Forest Protection and Development Fund under the Government's Decree No. 05/2008/ND-CP of January 14, 2008 (when having sufficient conditions).

- To coordinate with related ministries and branches in directing and examining the payment of money for forest environment services by organizations and individuals in their respective localities under the Decree.

Article 2. This Decision takes effect on the date of its signing.

Article 3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and chairpersons of provincial-level People's Committees shall implement this Decision.-

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Sinh Hung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 2284/QD-TTg of December 13, 2010, approving the Scheme on implementation of the Government's Decree No. 99/2010/ND-CP of September 24, 2010, on the policy on payment for forest environment services

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.889

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!