Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công điện 04/CĐ-BTC 2022 tăng cường công tác sắp xếp lại xử lý tài sản công

Số hiệu: 04/CĐ-BTC Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 28/07/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CĐ-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH điện:

 

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương;
- Chủ tịch
y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Đđảm bảo hiệu quả việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị (nay được thay thế bằng Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định sửa đổi, bổ sung số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ)

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ1, Bộ Tài chính2 đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, thời gian qua, tiến độ phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và việc tchức thực hiện phương án xử lý sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt còn chưa đáp ứng được yêu cầu; một số cơ sở nhà, đất sử dụng chưa hiệu quả, lãng phí như: để trống, cho thuê, cho mượn chưa đúng quy định.

Nhằm tiếp tục tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và khai thác đối với quỹ nhà, đất này, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát tình hình phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ để có biện pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý:

a) Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện báo cáo kê khai đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng: Chỉ đạo quyết liệt cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, tổ chức thực hiện kiểm tra hiện trạng, lấy ý kiến địa phương, các cơ quan có liên quan theo quy định; phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thực hiện theo các hình thức quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP .

b) Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng: Khẩn trương thực hiện lập phương án xử lý, tổ chức kiểm tra hiện trạng hoặc phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra hiện trạng, lấy ý kiến địa phương, các cơ quan có liên quan, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

c) Đối với các cơ sở nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sp xếp lại, xử lý theo quy định: Rà soát, chỉ đạo thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm đúng hình thức, thời hạn, thủ tục theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các cơ sở nhà, đất dôi dư; tránh việc bỏ trng, không sử dụng hoặc sử dụng nhà, đất sai mục đích.

d) Xử lý nghiêm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc chậm thực hiện việc kê khai, báo cáo, tổng hợp, lập phương án xử lý và tổ chức thực hiện phương án xử lý nhà, đất; các tập thể, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm có ý kiến đúng thời hạn quy định về dự kiến phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Bộ Tài chính gửi lấy ý kiến; thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng của tỉnh để bảo đảm tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

3. Đkịp thời cung cấp số liệu báo cáo phục vụ công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp lại, xử lý và tình hình triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo Phụ lục đính kèm) và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 05 tháng 9 năm 2022./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo c
áo);
- Các Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành
(để báo cáo);
- Lưu VT, QLCS ( ).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Đức Phớc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 1 Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 về đy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sn công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

2 Công văn số 6911/BTC-QLCS ngày 28/6/2021 về việc xử lý đối với tài sn công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Công văn số 8238/BTC-QLCS ngày 26/7/2021 gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ; Công văn s 14504/BTC-QLCS ngày 22/12/2021 về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sn công; Công văn số 5058/BTC-QLCS ngày 01/6/2022 về việc đôn đốc xử lý tài sản công khi thực hiện sp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; Công văn số 5899/BTC-QLCS ngày 22/6/2022 về việc thực hiện sp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các doanh nghiệp nhà nước theo chđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022, Công điện hỏa tốc số 478/CĐ-TTg ngày 27/5/2022...

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 04/CĐ-BTC ngày 28/07/2022 về tăng cường công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công do Bộ Tài chính điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.283

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!