Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 733/CT-TTg năm 2007 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 733/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 733/CT-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2007 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008

Năm 2008 là năm thứ 3 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010. Năm 2008, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục đà phát triển của năm 2007, trong đó kinh tế khu vực vẫn dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng. Đối với Việt Nam, năm 2008 là năm nền kinh tế tiếp tục hội nhập sâu hơn, cơ hội và thách thức ngày càng lớn, đan xen nhau; đổi mới nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, môi trường đầu tư ngày càng được hoàn thiện đã tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất-kinh doanh. Kế thừa nhiều thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội và hợp tác hội nhập kinh tế thế giới, thế và lực của đất nước được nâng cao hơn, mở ra nhiều cơ hội và nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển, tạo đà cho việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2006-2010.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 tận dụng tốt các điều kiện thuận lợi, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, chủ động vượt qua những khó khăn, thách thức; tập trung triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 với những yêu cầu và nội dung chủ yếu sau:

A. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2008

I. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI

1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế

Các ngành, các cấp, các doanh nghiệp phải tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững trong năm 2008 và những năm tiếp theo. Phấn đấu GDP năm 2008 tăng 8,5%-8,7%; trong đó giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5%-3,7%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 10,5%-10,7%; ngành dịch vụ tăng 8,8%-9,0%.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp.

Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đa dạng hóa các hình thức thu hút vốn đầu tư và loại hình đầu tư tận dụng tốt nội lực để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng, thông tin, đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn. Phát triển mạnh và quản lý tốt các hình thức đầu tư gián tiếp để đa dạng hóa nguồn đầu tư gắn với việc áp dụng những công cụ quản lý có hiệu quả, bảo đảm an toàn và ổn định kinh tế vĩ mô.

Chuẩn bị tốt các điều kiện và khởi công các dự án cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng, quy mô lớn. Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức hoạt động của các Ban quản lý dự án; tăng cường công tác thanh tra nhằm bảo đảm chất lượng của công trình, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham ô, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp có lợi thế so sánh và có tiềm năng phát triển, khuyến khích phát triển ngành công nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao gắn với việc phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ đi đôi với việc nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh, nâng cao tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế.

Hỗ trợ khôi phục và phát triển các làng nghề, khuyến khích các hộ gia đình, tư nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu tại chỗ và tham gia xuất khẩu.

Bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững của toàn ngành nông, lâm, ngư nghiệp trên cơ sở tiếp tục chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ ngành. Áp dụng khoa học, kỹ thuật, giống mới, đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất và hiệu quả đầu tư. Phát triển nhanh chăn nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững và an toàn. Khuyến khích phát triển và hình thành các vùng chăn nuôi tập trung theo hình thức trang trại, nuôi công nghiệp, gắn với cơ sở chế biến tập trung và xử lý chất thải.

Trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế, phải nhận thức đúng và đánh giá đúng những thuận lợi, cơ hội phát triển và đặc biệt là những khó khăn, thách thức trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu và đầy đủ hơn vào kinh tế thế giới và khu vực. Thực hiện các cam kết và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế; tạo điều kiện để thu hút nguồn vốn đầu tư và công nghệ của nước ngoài, thúc đẩy xuất khẩu phát triển nhanh đi đôi với việc mở rộng thị trường và hiệu quả xuất khẩu,...

2. Nhiệm vụ về xã hội

Nâng cao năng lực khoa học công nghệ ở trong nước đi đôi với tăng cường tiếp thu, làm chủ, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từng bước xây dựng ngành công nghệ thông tin và công nghệ sinh học thành ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao ở trong nước, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ theo hướng hỗ trợ phát triển thị trường khoa học công nghệ, khuyến khích và tôn vinh các nhà khoa học có tài, có nhiều đóng góp cho đất nước.

Đổi mới hơn nữa các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao đi đôi với việc thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực này. Thực hiện tốt việc chuyển đổi sở hữu, cổ phần hóa một số cơ sở công lập, trước mắt là thí điểm cổ phần hóa bệnh viện công để xây dựng mô hình để triển khai thực hiện trên diện rộng.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong và ngoài nước và sự tham gia của cộng đồng dân cư để thực hiện. Trước mắt, trong tháng 6 và tháng 7 năm 2007, các Bộ quản lý chương trình có trách nhiệm hoàn chỉnh đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các chương trình lục tiêu quốc gia giai đoạn từ nay đến năm 2010 để có căn cứ pháp lý bố trí kế hoạch đầu tư và ngân sách năm 2008.

Giải quyết một cách tích cực và hiệu quả các vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình thực thi cam kết WTO. Chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không thể tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh trong quá trình cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đẩy mạnh công tác giảm nghèo; bổ sung hoàn chỉnh các chính sách và chương trình giảm nghèo để người nghèo được tham gia tích cực hơn nữa vào hoạt động chương trình và thụ hưởng các thành quả từ các chương trình này. Xóa bỏ các quy định về các khoản phải đóng góp bất hợp lý của nông dân. Tiếp tục thực hiện các chính sách trợ giúp người nghèo vươn lên như: chính sách khám, chữa bệnh; hỗ trợ giáo dục; hỗ trợ nhà ở; cho vay vốn ưu đãi,... tạo điều kiện hỗ trợ cho các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội được hưởng các dịch vụ công của Nhà nước.

Giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; đặc biệt là tình trạng tội phạm, ma túy, tai nạn giao thông.

3. Nhiệm vụ về bảo vệ môi trường

Giải quyết tình trạng suy thoái môi trường ở khu vực các nhà máy, các khu công nghiệp, các khu đông dân cư; cải tạo và xử lý môi trường trên các sông, hồ, ao, kênh mương bị ô nhiễm nặng.

Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, sự biến động khí hậu bất lợi đối với môi trường; ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả xấu do thiên tai gây ra.

Sử dụng hợp lý, có hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên, môi trường ở các lưu vực sông, bảo đảm cân bằng sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và giữ gìn đa dạng sinh học.

Đáp ứng các yêu cầu trong cam kết bảo vệ môi trường với cộng đồng quốc tế, hạn chế tác động xấu của quá trình toàn cầu hóa tác động đến môi trường trong nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Việc cải cách hành chính trong thời gian tới phải hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, trong sạch, dân chủ, hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước.

Triển khai mạnh mẽ chương trình tổng thể cải cách hành chính, trước hết là đổi mới chức năng, nhiệm vụ; tổ chức, sắp xếp lại bộ máy của Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp. Thực hiện chế độ Thủ trưởng trong các cơ quan hành chính; phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trước hết là các thủ tục liên quan đến đầu tư, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, các dịch vụ hành chính liên quan đến đời sống của nhân dân.

Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước các cấp; phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai tại công sở quy chế, quy trình và các thủ tục hành chính rõ ràng, cụ thể.

Triển khai thực hiện Chương trình Chính phủ điện tử gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, phù hợp với tiến trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước.

Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức, bao gồm công tác quản lý cán bộ; chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, trong đó chú trọng giáo dục đạo đức, phẩm chất chính trị cho công chức.

Phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường đối ngoại giữa chính quyền địa phương với cộng đồng doanh nghiệp và dân cư. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 80/CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về giám sát cộng đồng.

5. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng; triển khai và thực hiện đồng bộ Bộ luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Luật Khiếu nại và tố cáo.

Kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng với Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý tài chính công, công tác đề bạt và bố trí cán bộ. Tăng cường quản lý, giám sát thu nhập của cán bộ, công chức, nhất là những người có chức, có quyền.

6. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập dân tộc và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, vùng biên giới và hải đảo, tạo môi trường chính trị ổn định cho phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế.

II. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008

Các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 tổ chức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan. Việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội đã được thông qua và Kế hoạch 5 năm 2006-2010 của Bộ, ngành, địa phương, đồng thời có xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế phát triển hai năm qua, dự kiến bối cảnh trong nước và ngoài nước trong năm 2008 và những năm tiếp theo.

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 phải được cơ cấu lại theo hướng vừa tạo điều kiện tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn, vừa xử lý có hiệu quả các vấn đề xã hội, đẩy nhanh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu thực hiện công bằng xã hội đồng thời bảo đảm các vấn đề an ninh tài chính quốc gia. Trên cơ sở đó, việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 cần chú ý một số nội dung cơ bản sau:

1. Xây dựng Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2008 phải theo hướng tích cực: bám sát dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, đúng chính sách, chế độ, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế về thuế; đồng thời có các giải pháp hiệu quả, hợp lý trong việc tăng cường quản lý thu theo Luật Quản lý thuế; xử lý tích cực và có hiệu quả các khoản nợ đọng thuế, chống thất thu, trốn lậu thuế và gian lận thương mại, chống tình trạng chuyển giá, chuyển số thu từ địa bàn này sang đia bàn khác trái chế độ quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Dự toán thu ngân sách nhà nước xây dựng với mức động viên phấn đấu đạt trên 22% GDP, trong đó thu thuế và phí trên 21% GDP. Dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô và thu tiền sử dụng đất) tăng bình quân tối thiểu 16%-18% so với ước thực hiện năm 2007.

2. Xây dựng Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2008 phải trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2007-2010 theo các Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 và số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với ngân sách địa phương, dự toán chi cân đối được xây dựng trên cơ sở nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp, tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối (nếu có) được cấp có thẩm quyền quyết định năm 2007. Khi xây dựng dự toán và bố trí ngân sách năm 2008, cần chú ý các nội dung sau:

a) Bố trí chi đầu tư phát triển phải bảo đảm tập trung, trong đó chú ý tập trung vốn cho các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, các chương trình ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn nhân lực.

Các Bộ, ngành, địa phương phải bố trí trong dự toán chi đầu tư phát triển năm 2008 để hoàn trả ngân sách nhà nước các khoản đã ứng trước, bảo đảm đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA, vốn cho các công trình, dự án chuyển tiếp, vốn cho công tác quy hoạch và chuẩn bị đầu tư; thanh toán khoản nợ khối lượng xây dựng cơ bản đã hoàn thành của các công trình thuộc nhiệm vụ của ngân sách nhà nước và bố trí cho các dự án, công trình quan trọng khác.

Bố trí vốn bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương cần tập trung hỗ trợ cho các địa phương thực sự khó khăn theo các tiêu chí định mức phân bổ vốn theo Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện tốt hơn mục tiêu của các chương trình, dự án, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Xây dựng dự toán chi phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo, văn hóa thông tin, y tế, môi trường, khoa học-công nghệ, xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính nhà nước, hoạt động của Đảng, các đoàn thể theo đúng chính sách, chế độ, định mức hiện hành và theo đúng các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, trong đó chú ý bố trí chi ngân sách cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo-dạy nghề năm 2008 phải đạt 20% tổng chi ngân sách nhà nước.

Các Bộ, ngành, địa phương phải gắn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 với việc thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; thực hiện thí điểm chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập có điều kiện sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp.

c) Dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135 (giai đoạn II), dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; các Bộ, cơ quan quản lý Chương trình căn cứ kết quả dự kiến đạt được đến năm 2007 để có đánh giá cụ thể từng Chương trình, dự án, phân tích các mặt còn hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục để xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và xây dựng dự toán ngân sách năm 2008. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

d) Bảo đảm cân đối đủ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình quy định; đồng thời tiếp tục bố trí và huy động các nguồn tài chính khác theo quy định để chủ động thực hiện. Các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các địa phương, các đơn vị tiếp tục thực hiện đầy đủ, đúng quy định các biện pháp tạo nguồn cải cách tiền lương như đã hướng dẫn năm 2007.

đ) Đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), việc lập dự toán phải đúng trình tự, quy định của Luật Ngân sách nhà nước theo tính chất các nguồn vốn, bảo đảm phù hợp với tiến độ thực hiện.

e) Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương các cấp bố trí dự phòng ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để chủ động đối phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng đột xuất, cấp bách phát sinh ngoài dự toán.

Trong quá trình lập dự toán ngân sách năm 2008, các Bộ, ngành, địa phương phải dự kiến đầy đủ các nhu cầu chi thực hiện chính sách chế độ, nhiệm vụ mới (nếu có); không để xảy ra tình trạng thiếu kinh phí khi thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2008.

3. Đối với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thí điểm xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch chỉ tiêu trung hạn theo Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, khi xây dựng dự toán ngân sách năm 2008 phải gắn công tác xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch chi tiêu trung hạn giai đoạn 2008-2010 với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2006-2010.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể công tác xây dựng dự toán ngân sách năm 2008 với công tác xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch chỉ tiêu trung hạn giai đoạn 2008-2010.

4. Công tác xây dựng dự toán ngân sách địa phương các cấp: Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng dự toán ngân sách địa phương trên cơ sở nguồn thu, nhiệm vụ chi đã được phân cấp, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới (nếu có) được ổn định theo mức Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp trên đã giao năm 2007. Việc lập dự toán ngân sách năm 2008 cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của ngân sách nhà nước năm 2008 và những quy định của Luật Ngân sách nhà nước; trong đó, chú ý một số vấn đề sau:

a) Xây dựng từ dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phải căn cứ mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010 đã được Hội đồng nhân dân các cấp thông qua, khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007, dự báo tăng trưởng kinh tế và các nguồn thu năm 2008 trên địa bàn để tính đúng, tính đủ nguồn thu đối với từng lĩnh vực, từng khoản thu theo chế độ. Dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô và thu tiền sử dụng đất) tăng tối thiểu 16% - 18%, dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng tối thiểu 8% - 9% so với ước thực hiện năm 2007.

b) Xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương:

- Căn cứ vào nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp ngân sách, tỷ lệ phân chi nguồn thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương (nếu có) được giao ổn định để xác định nguồn được chi của ngân sách địa phương. Các địa phương cần ưu tiên bố trí các nhiệm vụ chi theo định hướng chung, tập trung nguồn lực bảo đảm các lĩnh vực chi giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, sự nghiệp môi trường theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

- Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương như các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và các chương trình, dự án quan trọng khác được xác định trên cơ sở tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển theo Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

c) Nguồn thu tiền sử dụng đất, các địa phương tiếp tục bố trí cho đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng, đo đạc đất đai để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

d) Nguồn thu từ xổ số kiến thiết, không đưa vào cân đối ngân sách nhà nước; thực hiện quản lý thu, chi số thu này qua ngân sách nhà nước. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự kiến số thu, lập phương án phân bổ, sử dụng số thu này để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định việc đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội cần thiết của địa phương, trước hết là các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế.

đ) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chủ động tính toán dành nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo đúng quy định.

e) Việc xây dựng dự toán để xây dựng nguồn vốn cho đầu tư phát triển phải thực hiện theo đúng quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ; đồng thời, chủ động bố trí ngân sách địa phương để hoàn trả các khoản đã huy động đến hạn trả theo quy định của pháp luật.

g) Các địa phương chủ động bố trí kinh phí và thực hiện trợ cước, trợ giá phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương về mặt hàng, sản phẩm, mức hỗ trợ, địa bàn hỗ trợ, v.v...

h) Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, tình hình thực hiện dự toán đối với các khoản được bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2007, căn cứ các chính sách và chế độ hiện hành, xây dựng dự toán chi thực hiện các dự án, nhiệm vụ quan trọng, trên cơ sở đó đề nghị ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu theo quy định tại Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

5. Các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chủ động thực hiện đánh giá, phân tích cụ thể kết quả chi tiêu ngân sách năm 2007; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quyêt toán và kiểm tra phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2006 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tổ chức công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005; chủ động xử lý, giải quyết những tồn tại, sai phạm đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện và kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật.

6. Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 phải quán triệt thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và của Bộ, ngành, địa phương mình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, bảo đảm dự toán ngân sách được xây dựng đúng chế độ, tiết kiệm và có hiệu quả.

7. Các Bộ, cơ quan trung ương phải lập dự toán chi ngân sách theo đơn vị thực hiện và theo những nhiệm vụ được giao, thuyết minh rõ ràng, chi tiết về dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp theo đúng quy định.

B. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Về tiến độ xây dựng kế hoạch:

Tháng 6 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn khung kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2008 cho các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91; Bộ Tài chính hướng dẫn kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch chi tiêu trung hạn giai đoạn 2008-2010 cho các Bộ, địa phương tham gia thí điểm để làm căn cứ xây dựng kế hoạch.

Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2007, các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch chi tiêu trung hạn giai đoạn 2008-2010 (đối với các Bộ, địa phương tham gia thí điểm) gửi báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước trước ngày 20 tháng 7 năm 2007 để tổng hợp theo quy định.

Trong tháng 8 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2008, đồng thời dự kiến phương án phân bổ các chỉ tiêu kế hoạch và ngân sách nhà nước.

Trong tháng 9 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 trước khi trình Quốc hội theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trước ngày 20 tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 cho các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 trên cơ sở các Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.

Trước ngày 25 tháng 11 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2008 cho các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91.

Trước ngày 10 tháng 12 năm 2007, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định phương án phân bổ, giao kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân sách cho cấp dưới trên cơ sở nhiệm vụ và dự toán đã được Thủ tướng Chính phủ giao và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, bảo đảm dự toán ngân sách các cấp được quyết định trước ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Trước ngày 31 tháng 12 năm 2007, các đơn vị dự toán quyết định phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách cho từng đơn vị trực thuộc trên cơ sở nhiệm vụ và dự toán được cấp có thẩm quyền giao, hướng dẫn.

2. Về phân công thực hiện:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Tính toán, xác định các phương án, các cân đối lớn để làm cơ sở hướng dẫn cho các Bộ, ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch năm 2008.

- Tổ chức hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển và phương án phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản; dự kiến kế hoạch và phương án phân bổ vốn năm 2008 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135 (giai đoạn II), dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Tổng hợp phương án phân bổ dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia.

Làm việc với các Bộ, ngành và các địa phương và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đầu tư và Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2008.

b) Bộ Tài chính:

- Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2007; xây dựng khái toán ngân sách và thông báo số kiểm tra về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 cho các Bộ, ngành và địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan xây dựng và tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước năm 2008; làm việc với các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch chi tiêu trung hạn giai đoạn 2008-2010 (đối với các Bộ, địa phương tham gia thí điểm).

c) Các Bộ, cơ quan nhà nước, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91:

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Các Bộ, ngành quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, cơ quan trung ương liên quan dự kiến nhiệm vụ, mức kinh phí thực hiện Chương trình năm 2008.

- Các Bộ, cơ quan nhà nước theo chức năng của mình, trên cơ sở tính toán các nguồn lực có thể khai thác được, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, đề xuất các giải pháp, các cơ chế, chính sách, chế độ mới hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách hiện hành trình cấp thẩm quyền ban hành trước thời điểm lập dự toán ngân sách (trước ngày 20 tháng 7 năm 2007), thông báo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, các cơ quan liên quan làm căn cứ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách.

d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo kế hoạch nhằm tạo sự đồng thuận cao, trình cấp có thẩm quyền quyết định; đồng thời, báo cáo các cơ quan Trung ương theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này./. 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH.

THỦ TƯỚNG
 
 


 Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 733/CT-TTg năm 2007 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.950
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126