Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2013 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 11/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Lê Minh Hoan
Ngày ban hành: 10/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung chủ yếu như sau:

I. Yêu cầu xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

1. Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động, các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Chương trình trọng điểm năm 2013, gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; đánh giá tình hình thực hiện các chương trình quốc gia giai đoạn 2011-2013. Phân tích làm rõ các nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

2. Xác định mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 căn cứ vào mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII; kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch năm 2013 và dự báo tình hình trong thời gian tới; khả năng cân đối nguồn lực, lựa chọn mục tiêu tăng trưởng của ngành, đơn vị mình trên tinh thần phấn đấu cao nhất nhằm đảm bảo cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững của tỉnh.

II. Nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014

1. Phát triển kinh tế cả về chiều rộng và chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và đời sống của người dân. Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, tăng nhanh sức sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, thúc đẩy các nhà đầu tư đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

2. Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Đề án tái cấu trúc ngành nông nghiệp đến năm 2020. Nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, những cánh đồng liên kết; tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư mạnh vào nông nghiệp, nông thôn, tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đáp ứng đủ giống, vật tư, kỹ thuật cho sản xuất nông nghiệp.

3. Phát triển công nghiệp theo hướng đa dạng hoá sản phẩm nhằm đảm bảo cho ngành duy trì mức tăng trưởng ổn định và bền vững. Khuyến khích đầu tư chiều sâu, đổi mới máy móc thiết bị, áp dụng công nghệ hiện đại vào quản lý và sản xuất, kinh doanh.

4. Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, đặc biệt là vận tải cảng, du lịch, tài chính, ngân hàng, bưu chính, viễn thông, tư vấn pháp luật, bảo hiểm, y tế,... phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ. Mở rộng thị trường nội địa, khai thác tiềm năng kinh tế biên giới gắn với phát triển các khu đô thị, trung tâm thương mại.

5. Ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề, phát triển y tế, văn hóa, thể thao… theo hướng nâng cao chất lượng, mở rộng xã hội hoá. Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

6. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Giải quyết cơ bản các vấn đề xã hội như: giải quyết việc làm, xóa nghèo vững chắc; chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ trẻ em, phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới; trợ giúp các đối tượng chính sách, người nghèo; phòng chống tội phạm, kiềm chế các loại tệ nạn xã hội, giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS, giảm tai nạn giao thông.

7. Nâng cao khả năng phòng tránh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về gìn giữ và bảo vệ môi trường. Tăng tỷ lệ khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

8. Thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, chú trọng việc chấp hành pháp luật, tính hiệu quả, công khai, minh bạch, phát huy dân chủ cơ sở, đối thoại giữa chính quyền địa phương với cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

9. Củng cố quốc phòng-an ninh, bảo vệ biên giới, giữ vững trật tự an toàn xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng-an ninh với phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

III. Nhiệm vụ xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

1. Đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp

Việc xây dựng dự toán chi phải căn cứ các tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, đồng thời gắn với việc thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện thí điểm chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập có điều kiện sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp. Chủ động bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn được để lại theo chế độ quy định, nguồn tiết kiệm chi thường xuyên, các nguồn cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết.

Trong điều kiện cân đối ngân sách khó khăn, yêu cầu lập dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm, nhất là chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền, hạn chế tối đa việc tổ chức lễ hội, hội thảo, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác nước ngoài và các nhiệm vụ không cấp thiết khác; dự toán chi không tăng so với số thực hiện năm 2013 (sau khi đã tiết kiệm 30% dự toán năm 2013).

2. Đối với dự toán ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố và ngân sách cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là ngân sách huyện)

Việc lập dự toán cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014 và quy định của Luật Ngân sách nhà nước; trong đó, chú ý một số vấn đề sau:

2.1. Việc xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Căn cứ mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2011-2015, khả năng thực hiện các chỉ tiêu năm 2013, dự báo tăng trưởng kinh tế và nguồn thu năm 2014. Chú ý các khoản thu phát sinh từ năm 2013 trở về trước nhưng được cấp có thẩm quyền cho phép gia hạn thời gian nộp sang năm 2014, các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi. Đồng thời chủ động dự toán tích cực thu số thuế nợ đọng. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2014 (không kể thu tiền sử dụng đất) phấn đấu tăng bình quân 12%-13% so với ước thực hiện năm 2013.

2.2. Xây dựng dự toán chi ngân sách huyện

a) Dự toán chi thường xuyên phải trên cơ sở các tiêu chí, định mức phân bổ của ngân sách nhà nước năm 2014; các quy định về chế độ chi tiêu hiện hành, nhiệm vụ của huyện năm 2014. Dự toán cụ thể đối với từng lĩnh vực theo quy định, bảo đảm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

b) Dự toán chi đầu tư phát triển phải trên cơ sở tiêu chí và định mức phân bổ thuộc nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015. Phải bảo đảm nguyên tắc bố trí đủ cho các dự án đối ứng; hoàn trả các khoản đã huy động đến hạn trả theo quy định; ưu tiên cho các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2014; các dự án, công trình trọng điểm, có hiệu quả, cấp bách. Không bố trí vốn cho các dự án không có trong quy hoạch được duyệt, chưa đủ thủ tục đầu tư, không có khả năng giải phóng mặt bằng…

c) Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất: lập phương án bố trí dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản tương ứng để đầu tư cho các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; chủ động lập quỹ phát triển đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ; ưu tiên bố trí kinh phí để đẩy nhanh công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị quyết của Quốc hội.

d) Chủ động dành nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 theo các nguyên tắc đã áp dụng trong năm 2013.

e) Bố trí dự phòng ngân sách đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để chủ động đối phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán.

3. Cùng với việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, cần chủ động đánh giá, phân tích cụ thể kết quả đạt được và những yếu kém trong quản lý điều hành thu, chi ngân sách năm 2013; đánh giá tình hình quyết toán vốn đầu tư hoàn thành; thực hiện công tác quyết toán, kiểm tra, xét duyệt và thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2012 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011; giải quyết ngay những tồn tại, sai phạm đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện và kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật.

IV. Phân công thực hiện

1. Tiến độ xây dựng và hoàn thành

- Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Kế hoạch đầu tư phát triển, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 của ngành, địa phương gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thống kê trước ngày 15 tháng 7 năm 2013. Cục Thống kê hoàn chỉnh báo cáo của đơn vị trước ngày 18 tháng 7 năm 2013.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Kế hoạch đầu tư phát triển, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 7 năm 2013 để báo cáo về Trung ương theo quy định.

2. Phân công thực hiện

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trao đổi, làm việc với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Kế hoạch đầu tư phát triển, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 của từng ngành, địa phương.

- Cục Thống kê tổng hợp, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, ước cả năm 2013; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến các chỉ tiêu tổng hợp trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 của tỉnh.

- Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Kế hoạch đầu tư phát triển, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Đồng thời khẩn trương hoàn thành việc lập kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để làm việc với Bộ, ngành Trung ương.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP I, II;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT/TU, TT/HÐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, CVNC/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/TH(Phú).

CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2013 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.137
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10