Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 13/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Gia Lai, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI kỳ họp thứ mười một về phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2020. Hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp ngành và cấp địa phương, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện hỗ trợ để các cơ sở sản xuất kinh doanh mới nhanh chóng đi vào hoạt động, tạo năng lực sản xuất mới, góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, phấn đấu đạt tổng thu từ 5.200 tỷ đồng trở lên.

- Làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn tồn đọng; tổ chức rà soát, kiểm tra thực hiện nghiêm kiến nghị, kết luận của kiểm toán, thanh tra.

- Phối hợp với cơ quan thuế trong việc xây dựng quy chế phối hợp liên ngành, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

2. Cục Thuế tỉnh:

- Chỉ đạo các Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị này; quản lý đối tượng thu, theo dõi sát tiến độ thu nộp ngân sách để kịp thời triển khai các giải pháp quản lý thu, khai thác các nguồn thu.

- Theo dõi, cập nhật kịp thời tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, số thu cao; tổ chức đối thoại doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng măc, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

- Tiếp tục thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo môi trường thuận lợi cho người nộp thuế. Nâng cao chất lượng các hình thức hỗ trợ về thuế cho người nộp thuế; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; thực hiện giải quyết miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế kịp thời, đúng quy định.

- Tăng cường trách nhiệm trong công tác thanh tra thuế, kiểm tra thuế nhằm phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm về thuế để xử lý và truy thu kịp thời vào ngân sách các khoản phải thu, phối hợp với cơ quan công an để xử lý nếu có dấu hiệu hình sự; thực hiện kịp thời kiến nghị tại các kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, rà soát số tiền kiến nghị phải xử lý tài chính và đôn đốc nộp vào ngân sách nhà nước đúng thời hạn.

- Thực hiện các giải pháp cưỡng chế nợ thuế, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân chây ỳ, nợ đọng lớn (trừ những trường hợp được cho phép gia hạn nộp theo quy định); chủ động phối hợp với cơ quan chức năng địa phương nhằm đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế có hiệu quả và hoàn thành tốt chỉ tiêu thu nợ thuế được giao; rà soát, thống kê người nộp thuế thuộc đối tượng được khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và trình các cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức ngành thuế trong thực thi công vụ và thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Rà soát điều chỉnh giá đất phù hợp với thực tế; tập trung giải quyết nhanh nhất các thủ tục về đất đai hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyn sử dụng đất; đồng thời, chuyển thông tin để cơ quan thuế thu nộp ngân sách kịp thời, đúng quy định.

- Tham mưu kịp thời để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản đối với các mỏ đã tính toán và giao dự toán thu cho các huyện, thị xã, thành phố năm 2020.

- Phối hợp với cơ quan thuế khi cấp giấy phép khai thác khoáng sản, gia hạn hoặc ký hợp đồng cho thuê đất để xác định các nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước. Rà soát, kiến nghị thu hồi giấy phép khai thác tài nguyên khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách. Cung cấp cho cơ quan thuế dữ liệu liên quan đến việc khai thác tài nguyên khoáng sn để quản lý thu nghĩa vụ tài chính liên quan.

4. Sở Tài chính:

- Chủ trì theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện dự toán năm 2020; cùng các ngành, địa phương, đơn vị liên quan phân tích, đánh giá nguồn thu, tiến độ thu và báo cáo, đề xuất để Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành ngân sách địa phương.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu ban hành kịp thời các quy định về mức thu đối với các khoản phí, lệ phí, các quy định về giá đất,... thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh khi có sự thay đổi về chính sách, mức thu, đảm bảo phù hợp với thực tế.

- Đôn đốc các sở, ngành, các đơn vị dự toán, các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phân bổ kinh phí chi thường xuyên, vốn sự nghiệp, kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội, kinh phí mua sắm tài sản để triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định.

- Cung cấp cho cơ quan thuế danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện tự chủ về tài chính để phối hp quản lý tiền thuê đất.

- Xử lý các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước như: Tiền xử phạt vi phạm hành chính theo quyết định của các cơ quan chức năng như xử lý bán tài sản, hàng hóa tịch thu, thu phạt vi phạm gian lận thương mại, phạt vi phạm hàng giả,...kịp thời, đúng quy định.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các kịch bản thu chi ngân sách trong tình hình ảnh hưởng dịch COVID-19 để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành ngân sách linh hoạt, hiệu quả.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì tham mưu xây dựng kịch bản phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách năm 2020 trên cơ sở tác động của dịch COVID-19, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành các mặt theo các tình huống phù hợp.

- Tăng cường đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn theo kế hoạch vốn năm 2020. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đơn vị, cá nhân chậm trễ nhiệm vụ này.

- Cung cấp kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn để ngành thuế có giải pháp khai thác nguồn thu từ các dự án đầu tư (nếu doanh nghiệp trong tỉnh), quản lý thuế hoạt động vãng lai (nếu ngoài tỉnh) hoặc thuế nhà thầu nước ngoài (nếu ngoài nước).

6. Sở Công thương:

- Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường kinh doanh. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin các dự án thủy điện, điện năng lượng mặt trời, điện sinh khối, ... của các tổ chức, cá nhân đang triển khai hoặc đã hoàn thành để cơ quan thuế làm cơ sở quản lý thu thuế.

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời rà soát, thống kê các đơn vị kinh doanh xăng du để phối hợp các cơ quan chức năng trong việc quản lý thuế, chống thất thu thuế trong lĩnh vực này.

- Cung cấp kịp thời thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh bằng hình thức thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép hoạt động để cơ quan thuế làm cơ sở quản lý thu nhằm hạn chế thất thoát nguồn thu và báo cáo kết quả hàng tháng, quý cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Sở Giao thông Vận tải:

- Phối hợp với cơ quan thuế trong việc quản lý thuế lĩnh vực kinh doanh vận tải; triển khai Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố biết, thực hiện ngay khi Nghị định có hiệu lực vào ngày 01/4/2020.

- Phối hợp với Cơ quan thuế trong việc kiểm tra xác định thông tin các phương tiện vận tải thực tế có hoạt động kinh doanh hoặc không hoạt động kinh doanh, làm cơ sở để cơ quan thuế xác định miễn, giảm thuế đối với phương tiện vận tải theo quy định của pháp luật về thuế.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức gặp các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải để thông tin về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

8. Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum:

Tập trung thực hiện các giải pháp thu, tăng cường việc kiểm tra thực tế khai báo về giá, mã số hàng hóa, xuất xứ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp (nhất là qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh), đảm bảo thực hiện hoàn thành dự toán thu NSNN đã được Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2020.

9. Kho bạc Nhà nước Gia Lai:

- Giải ngân vốn xây dựng cơ bản, kinh phí chi thường xuyên, nguồn vốn sự nghiệp theo kế hoạch giao năm 2020 kịp thời, đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế các cấp, Sở Tài chính trong công tác thu ngân sách.

- Phối hợp với cơ quan thuế thu hồi nợ đọng thuế, thực hiện các lệnh thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp chặt chẽ với chi cục thuế để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; đánh giá tình hình thực tế, phân tích yếu tố tăng, giảm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của địa phương để có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020.

- Chủ động thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách nhằm chỉ đạo kịp thời các cơ quan chức năng cấp huyện trong việc quản lý, khai thác nguồn thu.

11. Tổ chức thực hiện:

- Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nội dung tại Chỉ thị này khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới, các đơn vị trực thuộc nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020. Đồng thời kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm các vi phạm của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum và các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã tchức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị này; định kỳ vào ngày 30 hàng tháng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, tx, tp;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


161

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213