Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2017 tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 64/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 12/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/KH-UBND

Phú Yên, ngày 12 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 TẠI TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Quyết định số: 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nêu trên như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tạo chuyển biến, nâng cao năng lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Phú Yên; thúc đẩy sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng có giá trị phục vụ công chúng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2020:

- Các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan của tỉnh được củng cố, kiện toàn và có sự phối hợp chặt chẽ.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- 70% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ.

- Khoảng 50-70 lượt người là chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan được tham dự các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan mỗi năm.

b) Phấn đấu đến năm 2025:

- 100% các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan có cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Cung cấp dịch vụ công cấp độ 4 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- 100% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ.

- Khoảng từ 100-150 lượt người là các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan tham dự các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan mỗi năm.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nghiên cứu, rà soát, đánh giá để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành, bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế và thực tiễn của địa phương.

2. Tăng cường năng lực quản lý và thực thi pháp luật về quyền liên quan tại địa phương

a) Tổ chức phát hành cẩm nang tuyên truyền, tài liệu hỏi đáp về quản lý thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan do cơ quan cấp trên cung cấp;

b) Phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của tỉnh tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, tập trung vào đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong các các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương;

c) Bố trí nhân lực làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền liên quan tại địa phương, trong đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có cán bộ chuyên trách;

d) Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, hướng tới hoạt động chuyên nghiệp.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác quốc tế

a) Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan của tỉnh theo thông lệ quốc tế; bộ công cụ phần mềm quản lý và tra cứu vi phạm trên Internet;

b) Liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan của tỉnh với hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi, tạo thuận lợi trong kiểm tra, phát hiện vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

c) Áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đáp ứng nhu cầu cải cách thủ tục hành chính;

d) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ của các quốc gia và tổ chức quốc tế để tiến tới ký kết các chương trình hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật về quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương.

4. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng và công chúng

a) Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về các quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

b) Tổ chức các chương trình hoạt động tương tác; huy động xã hội hóa trong công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ngân sách nhà nước, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

- Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước được cấp trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung thực hiện Kế hoạch này; đôn đốc các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất (hoặc kiến nghị các cơ quan liên quan đề xuất) xây dựng, sửa đổi, bổ sung trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan;

c) Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan; phối hợp các đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh, nhất là dịch vụ hát Karaoke, biểu diễn nghệ thuật thực thi nghiêm túc quyền tác giả, quyền liên quan;

d) Phát hành cẩm nang tuyên truyền, tài liệu hỏi đáp về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan; phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan;

đ) Xây dựng, vận hành Bộ cơ sở dữ liệu của tỉnh về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan; bộ công cụ phần mềm quản lý và tra cứu vi phạm trên Internet; liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan của tỉnh với Hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi quyền tác giả, quyền liên quan;

e) Triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

f) Tổ chức kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch việc triển khai thực hiện kế hoạch.

2. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các liên quan rà soát, đề xuất (hoặc kiến nghị cơ quan liên quan đề xuất) sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về áp dụng biện pháp ngăn chặn hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vi phạm pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan và ưu đãi thuế cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan;

b) Bố trí kinh phí để xây dựng, vận hành Liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan của tỉnh với Hệ thống dữ liệu điện tử phục vụ công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ của ngành Hải quan.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát, đề xuất (hoặc kiến nghị cơ quan liên quan đề xuất) sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về áp dụng các biện pháp thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở;

b) Chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài trên địa bàn tỉnh tuyên truyền pháp luật và hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

4. Sở Công thương và Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát, đề xuất (hoặc kiến nghị cơ quan liên quan đề xuất) sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan thuộc phạm vi qun lý của các đơn vị.

5. Các sở, ngành, cơ quan liên quan trực thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tại địa phương; xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan đến việc quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan của địa phương.

7. Đề nghị các tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan chủ động, tích cực hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi của hội viên theo quy định của pháp luật.

9. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên đây là Kế hoạch tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 tại tỉnh Phú Yên. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cá nhân, tổ chức liên quan triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh (Châu);
- Các sở, ban, ngành, các Hội, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Phú Yên, Đài PHTH Phú Yên;
- Các phòng: TH, KT, KGXV(2);
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Đình Phùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2017 tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


863

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97