Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Mai Văn Huỳnh
Ngày ban hành: 06/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2018

Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát trin tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Công văn số 3686/BKHCN-SHTT ngày 01/9/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn trin khai Chương trình phát trin tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của y ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017 - 2020;

y ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát trin tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh năm 2018 với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU:

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về bảo hộ sở hữu trí tuệ để các doanh nghiệp chủ động xây dựng, khai thác phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nhằm khai thác, bảo vệ, phát triển tài sản trí tuệ và quảng bá thương hiệu.

- Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu công nghiệp, ưu tiên cho một số sản phm chủ lực, sản phẩm đặc trưng của tỉnh nhằm khuyến khích cạnh tranh lành mạnh và nâng cao giá trị của sản phẩm hàng hóa và dịch vụ.

- Ngăn chặn những hành vi vi phạm, sử dụng trái phép đối với sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (đơn hp lệ).

- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, trin lãm cấp khu vực và toàn quốc để quảng bá, khuếch trương uy tín và góp phần xây dựng thương hiệu.

II. NHIỆM VỤ:

1. Tuyên truyền, tập huấn, đào tạo về sở hữu trí tuệ:

1.1. Tuyên truyền: Tổ chức tuyên truyền, đưa các thông tin về lĩnh vực sở hữu trí tuệ và các thông tin liên quan đến các doanh nghiệp thông qua các phương tiện thông tin như: Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình, website Sở Khoa học và Công nghệ.

1.2. Tập huấn, đào tạo:

- Nâng cao nhận thức và nghiệp vụ quản lý cho các nhà doanh nghiệp (đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ) thông qua các lp chuyên đề về sở hữu trí tuệ.

- Phối hp với các đơn vị tchức đào tạo nghiệp vụ quản lý và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

- Hỗ trợ tổ chức đào tạo, tập huấn, miễn phí (tài liệu, giáo trình, học phí) cho các cá nhân doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tham gia.

2. Hỗ trợ phát triển sở hữu công nghiệp:

- Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bao gồm: Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận.

- Hỗ trợ cho các địa phương xây dựng tiêu chuẩn và quy chế quản lý nhãn hiệu tập thcho các đặc sản của địa phương (05 sản phẩm).

- Hỗ trợ cho các địa phương xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm thế mạnh (05 - 07 sản phẩm).

- Hỗ trợ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép các đối tượng sở hữu trí tuệ.

3. Hỗ trợ hội chợ, khai thác thông tin và quản lý phát triển tài sản trí tuệ:

- Hỗ trợ 03 - 05 doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm cấp khu vực và toàn quốc đquảng bá, khuếch trương uy tín và góp phần xây dựng thương hiệu (tham gia chợ công nghệ và thiết bị - Techmart).

- Quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, ưu tiên các đặc trưng, sản phẩm chủ lực địa phương có tiềm năng xuất khu của tỉnh.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Nguồn kinh phí:

Kinh phí thực hiện Chương trình phát trin tài sản trí tuệ của doanh nghiệp năm 2018 là: 1.060.000.000đ (kèm theo phụ lục) được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách sự nghiệp khoa học được giao năm 2017 chuyn nguồn năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Nguyên tắc hỗ trợ kinh phí:

Kinh phí sử dụng cho hoạt động của Chương trình bao gồm kinh phí khảo sát, đào tạo, tuyên truyền phổ biến và kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp theo định mức quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp hoặc thông qua đơn vị tư vấn đại diện đăng ký sở hữu công nghiệp và Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các thủ tục theo quy định để xem xét hỗ trợ kinh phí của dự án. Trường hp không đủ điều kiện hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp được biết không quá 15 ngày, ktừ khi nhận đủ h sơ.

3. Phương thức hỗ trợ:

Kinh phí hỗ trợ được cấp một lần sau khi thực hiện hoàn tất việc đăng ký và được cấp quyết định chấp nhận đơn hp lệ từ Cục Sở hữu trí tuệ (có đơn đăng ký xin hỗ trợ, bản sao các giấy chứng nhận, văn bằng bảo hộ theo quy định (nếu có)).

4. Các nội dung chi hỗ trợ:

4.1. Kinh phí tổ chức khảo sát, tuyên truyền, tập huấn, đào tạo:

Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí cho các hoạt động theo quy định của Chương trình gồm:

- Tuyên truyền đưa thông tin đến các doanh nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các thông tin về lĩnh vực sở hữu trí tuệ và các thông tin có liên quan.

- Tập huấn, đào tạo các cá nhân, doanh nghiệp và cán bộ nghiệp vụ tham gia Chương trình.

4.2. Hỗ trxác lập quyền sở hữu công nghiệp:

- Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí cho xác lập quyền sở hữu công nghiệp nhãn hiệu tập th, nhãn hiệu chứng nhận cho những sản phm đặc trưng, thế mạnh của tỉnh (sản phm nông, thủy sản, thương mại, dịch vụ). Đđược hỗ trợ, các đơn vị, doanh nghiệp hoặc địa phương hưởng lợi trực tiếp phải lập danh mục sản phm đề xuất và trình cơ quan chức năng thm định phê duyệt.

- Nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí cho doanh nghiệp khi thực hiện xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong nước.

Giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tchức triển khai đến các tổ chức và cá nhân có tên trong biểu phụ lục đính kèm lập dự toán chi tiết gửi thường trực Ban Chỉ đạo đề án. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính xem xét nội dung và thẩm định kinh phí trước khi thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ;
- Sở KHCN, Sở TC;
- Các đơn vị có tên trong phụ lục;
- Chánh, Phó CVP;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, pthtran.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Văn Huỳnh

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Kế hoạch số: 29 /KH-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang)

TT

Danh mục nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Số lượng

Kinh phí dự kiến
(triệu đồng)

Nội dung công việc

01

Họp Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình PTTSTT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017 - 2020, năm 2018.

UBND tỉnh và các cơ quan liên quan

 

100

Chi cho các cuộc hp triển khai d án và thm định tài chính...)

02

Phối hp với Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang tuyên truyền về sở hữu trí tuệ trên sóng phát thanh truyền hình Kiên Giang.

Sở Khoa học và Công nghệ, Đài PHTH KG

 

100

Tuyên truyền về sở hữu trí tuệ trên sóng phát thanh truyền hình Kiên Giang

03

Hỗ trợ đăng ký xác lập quyền cho 07 nhãn hiệu tập thể cho các địa phương trong tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị tư vấn UBND các huyện liên quan

 

350

Dưa hoàn kim Vĩnh Thuận; cá bp Nam Du, Kiên Hải; tiêu Hòn Tre; tôm khô Hà Tiên; chuối xiêm U Minh Thượng; cua biển An Minh; tôm càng xanh Gò Quao.

04

Hỗ trợ các chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể xây dựng các quy chế quản lý và phát triển 05 nhãn hiệu tập thể đã được xác lập quyền (đã có giấy chứng nhận).

Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm ng dụng & CGCN

02

250

Cỏ bàng Phú Mỹ, sò huyết An Biên - An Minh, hồ tiêu Vĩnh Hòa Hưng Bắc, hồ tiêu Ngọc Hòa, Giồng Riềng, khóm Vĩnh Phước A, Gò Quao.

05

Hỗ trợ 15 - 20 doanh nghiệp của tỉnh đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích ở trong nước.

Sở Khoa học và Công nghệ

20 doanh nghiệp

100

 

06

Hỗ trợ 05 - 07 doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm cấp khu vực và toàn quốc để quảng bá, khuếch trương uy tín và góp phần xây dựng thương hiệu.

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư TM&DL

01 dự án

100

 

07

Tổ chức tập huấn và tham dự tập huấn, hội thảo.

Sở Khoa học và Công nghệ

02 cuộc

60

Mở 02 lp trin khai các văn bản pháp luật có liên quan đến sở hữu công nghiệp cho các cán bộ làm công tác thực thi nhiệm vụ và doanh nghiệp trong tỉnh (khoảng 40-50 người/lớp) và hỗ trợ các chủ sở hữu nhãn hiệu tập ththam gia các lớp tập huấn

 

Cộng: (Một tỷ không trăm sáu mươi)

 

 

1.060

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 29/KH-UBND ngày 06/02/2018 thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


792

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220