Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Circular No. 11/2013/TT-BNNPTNT of February 06, 2013, issuing the list of protected plant species

Số hiệu: 11/2013/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 06/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG LOÀI CÂY TRỒNG ĐƯỢC BẢO HỘ

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định 01/2008/ NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng và Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ.

Điều 1. Ban hành Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ, bao gồm 21 loài sau đây:

Tên Việt Nam

Tên khoa học

1. Bầu

Lagenaria sinceraria (Molina) Stanley

2. Cải thảo

Brassica pekinensis Lour. Rupr.

3. Cần tây

Apium graveolens L.

4. Dâu tằm

Vicia faba L. var. major Harz

5. Dẻ

Castanea sativa Mill.

6. Dứa

Ananas comosus (L.) Merr.

7. Đậu Bắp

Abelmoschus esculentus (L.) Moench.

8. Hồng

Diospyros kaki L.

9. Hướng dương

Helianthus annuus L.

10. Khoai môn

Colocasia esculenta (L.) Schott

11. Lan (Hòa thảo)

Dendrobium Sw.

12. Lan Mokara

Mokara.

13. Lê

Pyrus communis L.

14. Mận

Prunus salicina Lindl.

15. Rau muống

Ipomoea aquatica

16. Sắn

Manihot esculenta Crantz

17. Thuốc lá

Nicotiana tabacum L.

18. Thược dược

Dahlia Cav.

19. Trinh nữ hoàng cung

Cranium Latifolium L

20. Tuylíp

Tulipa L.

21. Xương rồng

Nhóm Chumbera, Nopal tunero, Tuna và Nhóm Xoconostles

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Công báo Chính phủ;
- Các Bộ, Ngành liên quan;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN&PTNT;
- UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ NN&PTNT;
- Bộ Trưởng;
- Lưu: VT, Cục TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 11/2013/TT-BNNPTNT

Hanoi, February 06th 2013

 

CIRCULAR

ISSUING THE LIST OF PROTECTED PLANT SPECIES

Pursuant to the Government's Decree No. 01/2008/ND-CP dated January 03rd 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural development ; the Government's Decree No. 75/2009/ND-CP dated September 10th 2009, amending Article 3 of the Government's Decree No. 01/2008/ND-CP dated January 03rd 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural development;

Pursuant to the Law on Intellectual property No. 50/2005/QH11 dated November 29th 2005; the Law No. 36/2009/QH12, on the amendment and supplementation of the Law on Intellectual property, dated June 19th 2009;

Pursuant to the Government's Decree No. 88/2010/ND-CP dated August 16th 2010, specifying and guiding the implementation of the Law on Intellectual property and the Law on the amendment and supplementation of the Law on Intellectual property, applicable to the rights to varieties of plants and the Government's Decree No. 98/2011/ND-CP dated October 26th 2011, amending and supplementing a number of articles of the Decrees on agriculture;

At the proposal of the Director of Department of Crop production;

The Minister of Agriculture and Rural development issues the list of protected plant species/

Article 1. issuing the list of protected plant species, including the following 21 species:

Vietnamese name
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 11/2013/TT-BNNPTNT of February 06, 2013, issuing the list of protected plant species

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.609
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127