Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/2007/CT-TTg về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 04/2007/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2007/CT-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2007

 

CHỈ THỊ

 

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI

CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH


Trong những năm qua, hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đã có những tiến bộ đáng kể. Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Các quy định pháp luật Việt Nam được xây dựng, hoàn thiện từ thực tiễn hoạt động quản lý, điều hành hoạt động đối với quyền tác giả, tiếp thu những chuẩn mực quốc tế, đáp ứng các yêu cầu thúc đẩy bảo hộ có hiệu quả và hội nhập quốc tế. Về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam đã ký kết nhiều Điều ước quốc tế song phương và đa phương có liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan. Theo đó, Nhà nước Việt Nam có nghĩa vụ bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó có quyền tác giả đối với chương trình máy tính của các tổ chức, cá nhân thuộc các nước thành viên tại Việt Nam, đồng thời chương trình máy tính của các tổ chức, cá nhân Việt Nam cũng được bảo hộ tại các nước thành viên các điều ước quốc tế này.

 Trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động tự bảo vệ quyền của các doanh nghiệp đầu tư thiết kế chương trình máy tính, hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý đã được tăng cường nhưng kết quả chưa cao. Tình trạng sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền hợp pháp còn diễn ra phổ biến, xâm hại tới quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, ảnh hưởng đến hoạt động sáng tạo, sự phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của đất nước và tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới.

 Để bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật Việt Nam, các cam kết quốc tế về bảo hộ chương trình máy tính, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

 1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và có các biện pháp cụ thể để bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính; dự toán ngân sách hàng năm về việc mua bản quyền chương trình máy tính cho các đơn vị trực thuộc; có kế hoạch từng bước xử lý các chương trình máy tính không có bản quyền hợp pháp tại các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

 Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền tác giả đối với chương trình máy tính tại các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình theo đúng quy định của pháp luật.

 2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí dự toán ngân sách nhà nước và hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự toán ngân sách thực hiệu việc mua bản quyền chương trình máy tính hợp pháp, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu chương trình máy tính vi phạm quyền tác giả theo quy định pháp luật.

 3. Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm:

 a) Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quyền tác giả đối với chương trình máy tính

b) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện pháp luật Việt Nam, cam kết quốc tế về bảo hộ chương trình máy tính; hỗ trợ kỹ thuật về giao dịch bản quyền đối với chương trình máy tính; cung cấp thông tin về hàng hoá vi phạm quyền tác giả đối với chương trình máy tính;

 c) Chỉ đạo việc xuất bản sách, tạp chí chuyên ngành về quyền tác giả, quyền liên quan trong đó có chương trình máy tính để thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết của công chúng.

 4. Bộ thương mại có trách nhiệm chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các tồ chức, cá nhân có hàng hoá lưu thông trên thị trường vi phạm quyền tác giả đối với chương trình máy tính theo các quy định pháp luật Việt Nam, các cam kết quốc tế.

5. Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật về quyền tác giả đối với chương trình máy tính; ngăn chặn các vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, lưu thông hàng hoá và dịch vụ về quyền tác giả đối với chương trình máy tính.

 6. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội biên phòng kiểm soát và xử lý mọi hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng hoá vi phạm quyền tác giả đối với chương trình máy tính theo quy định của pháp luật.

 7. Bộ Ngoại giao chỉ đạo và hướng dẫn các Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài thu thập thông tin về bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính, để hỗ trợ và tư vấn cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền tác giả đối với chương trình máy tính; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình về quyền tác giả đối với chương trình máy tính được khai thác sử dụng ở nước ngoài.

 8. Bộ tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quyền tác giả đối với chương trình máy tính trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để bảo hộ kịp thời, có hiệu quả quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân.

 9. Bộ Bưu chính, Viễn thông xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin phải tuân thủ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ; phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin trong hoạt động bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính.

 10. Các Đài phát thanh và truyền hình và các cơ quan báo chí khác ở Trung ương và địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; mở chuyên mục giới thiệu pháp luật, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về quyền tác giả đối với chương trình máy tính.

 Bộ Văn hóa - Thông tin chịu trách nhiệm theo dõi và đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, kết quả và những vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiến nghị biện pháp xử lý./.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 04/2007/CT-TTg

Hanoi, February 22, 2007

 

INSTRUCTIONS

ON THE STRENGTHENING OF COMPUTER PROGRAM COPYRIGHT PROTECTION

In recent years, the activities of copyright and related rights protection have reached many achievements. The State has passed many legal documents on copyright and related rights. This legal system has been built up and improved based on the summarizing of management, enforcement experiences, and the international standards on copyright and related rights, satisfying the need for effective copyright protection and international integration.

In the Intellectual Proterty Right Protection field, Vietnam has signed many multilateral and bilateral treaties on copyright and related rights. According to these treaties, Vietnam must protect the copyright and related rights, including the copyright of computer programs from the members of these treaties and vice versa.

In recent years, despite the fact that many computer program companies have taken measures to protect their products themselves, along with the strenthening of inspection and detection by competent authorities, still the results have not been sufficient. The use of unlicensed computer programs has been rampant, violating the legitimate rights and interests of orgnizations and individuals both in Vietnam and abroad, affecting the productivity and the economic cultural social development of Vietnam and the world economy.

In order to effectively enforce the Vietnam legal documents and international commitments on copyright protection of computer programs, the Prime Minister requires:

1. Ministers, Heads of Ministry-level Agencies, Heads of Government Agencies and Chairmen of People Committees of provinces and centrally-administered cities will instruct and lay out detailed measures to take towards copyright protection of computer programs; set aside a budget for purchasing copyright of computer programs for their agencies and localities; develop a plan in accordance with their competence to settle the unlicensed computer programs used in agencies and localities.

Ministers, Heads of Ministry-level Agencies, Heads of Government Agencies, and Chairmen of People Committees of provinces and centrally-administered cities will take responsibility on the enforcement of copyright protection of computer programs at agencies and localities according to their competence in accordance with the law.

2. The Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment will plan the state budget and instruct ministries and localities on planning their own budgets to buy licensed computer programs according to the Law of State Budget.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/2007/CT-TTg về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.008
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22