Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 07/2001/TT-BTP đăng ký kết hôn để hướng dẫn thi hành quy định của Nghị định 77/2001/NĐ-CP

Số hiệu: 07/2001/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 10/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2001/TT-BTP

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TƯ PHÁP SỐ 07/2001/TT-BTP NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2001/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2001 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 35/2000/QH10 CỦA QUỐC HỘI

Căn cứ Nghị định số 38/CP ngày 04 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc Hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình;
Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định số 77/2001/NĐ-CP) như sau:

I. LẬP TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Khi đăng ký kết hôn, hai bên lập Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu hiện hành (mẫu TP/HT-1999-B.1), đồng thời ghi bổ sung vào dòng cuối cùng mặt thứ nhất của Tờ khai đăng ký kết hôn nội dung sau đây:

"Chúng tôi đã xác lập quan hệ vợ chồng từ ngày.... tháng... năm... đến nay" (đối với trường hợp xác lập quan hệ vợ chồng trước ngày 03 tháng 01 năm 1987) hoặc "Chúng tôi đã chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày... tháng... năm... đến nay" (đối với trường hợp nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ sau ngày 03 tháng 01 năm 1987 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2001)

Nếu hai bên không xác định được ngày hoặc cả ngày và tháng xác lập quan hệ vợ chồng hoặc chung sống với nhau như vợ chồng, thì ghi theo cách tính thời gian quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP.

II. GHI NGÀY HÔN NHÂN CÓ HIỆU LỰC

Khi đăng ký kết hôn, Uỷ ban nhân dân cấp xã sử dụng mẫu Giấy chứng nhận kết hôn hiện hành (Mẫu TP/HT-1999-B.2) và Sổ đăng ký kết hôn hiện hành (mẫu TP/HT-1999-B), nhưng phải bổ sung vào dưới tiêu đề của Giấy chứng nhận kết hôn và vào cột Ghi chú của Sổ đăng ký kết hôn dòng chữ:

ĐĂNG KÝ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2001/NĐ-CP

HÔN NHÂN CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY... THÁNG.... NĂM....

và đóng dấu của Uỷ ban nhân dân vào chỗ ghi bổ sung này.

III. KHAI SINH CHO CON CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

Việc khai sinh cho con chung của vợ chồng đã đăng ký kết hôn theo Nghị định số 77/2001/NĐ-CP được giải quyết như sau:

1. Nếu người con đã đăng ký khai sinh mà trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh vẫn để trống phần ghi về người cha, thì Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, căn cứ vào Giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ, ghi bổ sung về người cha vào Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP.

2. Nếu người con đã đăng ký khai sinh, những trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con đã ghi người khác trong phần ghi về người cha, thì đương sự phải làm thủ tục xin thay đổi, cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch.

3. Nếu người con chưa đăng ký khai sinh, thì Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký kết hôn cho cha mẹ, căn cứ vào Giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ, thực hiện việc đăng ký khai sinh cho người con theo thủ tục đăng ký khai sinh cho con trong giá thú.

IV. ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TRƯỚC NGÀY NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2001/NĐ-CP CÓ HIỆU LỰC

Đối với các trường hợp đã đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội trước ngày Nghị định số 77/2001/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, thì việc đăng ký kết hôn đó vẫn có giá trị pháp lý.

Nếu vợ chồng có yêu cầu được công nhận ngày hôn nhân có hiệu lực theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP, thì Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký kết hôn cho họ, thực hiện việc ghi bổ sung theo quy định tại Điểm II của Thông tư này.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thi hành Nghị định số 77/2001/NĐ-CP và Thông tư này trong phạm vi địa phương mình, lưu ý những trường hợp nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03 tháng 01 năm 1987 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2001 chỉ được đăng ký kết hôn theo Nghị định số 77/2001/NĐ-CP đến hết ngày 01 tháng 01 năm 2003.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề mới, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan có công văn gửi Bộ Tư pháp để có văn bản hướng dẫn.

 

 

KT. Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Thứ trưởng

 

Hà Hùng Cường

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF JUSTICE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------

No: 07/2001/TT-BTP

Hanoi, December 10, 2001

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF PROVISIONS OF THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 77/2001/ND-CP OF OCTOBER 22, 2001 DETAILING THE MARRIAGE REGISTRATION ACCORDING TO THE NATIONAL ASSEMBLY’S RESOLUTION NO. 35/2000/QH10

Pursuant to the Government’s Decree No. 38/CP of June 4, 1993 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Justice;
Pursuant to the Government’s Decree No. 77/2001/ND-CP of October 22, 2001 detailing the marriage registration according to the National Assembly’s Resolution No. 35/2000/QH10 on the implementation of the Marriage and Family Law;
The Ministry of Justice hereby guides the implementation of a number of provisions of the Government’s Decree No. 77/2001/ND-CP of October 22, 2001 (hereinafter referred to as Decree No. 77/2001/ND-CP) as follows:

I. COMPILATION OF THE MARRIAGE REGISTRATION DECLARATION

When applying for marriage registration, the two parties shall make the marriage registration declaration according to current form (form TP/HT-1999-B.1), and at the same, additionally inscribe on the bottom line of the first page of the marriage registration declaration form the following contents:

"We have established the conjugal relationship from day.month year till now" (for cases where the conjugal relationship had been established before January 3, 1987) or "We have been living together as husband and wife from day.. month’ year till now" (for cases where men and women living together as husbands and wives from after January 3, 1987 to before January 1, 2001).

If both parties are unable to determine the day or the day and month when they established their conjugal relationship or started living together as husband and wife, such date shall be inscribed according to the method of time counting prescribed in Clause 2, Article 5 of Decree No. 77/2001/ND-CP.

II. RECORDING OF THE EFFECTIVE DATE OF MARRIAGE

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Registered under Decree No. 77/2001/ND-CP

The marriage takes effect as from day month year...

and seal the People’s Committee’s stamp at such additional inscription.

III. BIRTH REGISTRATION FOR THE COUPLES’ COMMON CHILDREN

The birth registration for the common children of the couples who have registered their marriage under Decree No. 77/2001/ND-CP shall be settled as follows:

1. If the birth has been registered, but the blanks reserved for inscription about the father in the birth registers and the birth certificates remain unfilled, the commune-level People’s Committees, which effected the birth registrations, shall base themselves on the marriage certificates of the parents to make additional inscriptions about the father in the birth registers and the birth certificates according to the provisions in Article 9 of Decree No. 77/2001/ND-CP.

2. If the birth has been registered, but the blanks reserved for inscription about the father in the birth registers and the birth certificates are filled with information about others, the involved parties shall have to carry out the procedures of application for change and ratification of civil status according to the provisions of the legislation on civil status registration.

3. If the birth has not yet been registered, the commune-level People’s Committees, which effected the marriage registration for the parents, shall base themselves on the marriage certificates of the parents to make the birth registration for the children according to the procedures of birth registration for "in-the-wedlock" children.

IV. APPLICATION TO CASES OF MARRIAGE REGISTRATION BEFORE THE EFFECTIVE DATE OF DECREE No. 77/2001/ND-CP

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.If the couples request the recognition of the effective date of marriage according to Article 3 of Decree No. 77/2001/ND-CP, the commune-level People’s Committees, which effected their marriage registration, shall make additional inscription thereof according to the provisions at Point II of this Circular.

V. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. This Circular takes effect 15 days after its signing.

2. The provincial/municipal Justice Services shall have to assist the provincial/municipal People’s Committees in guiding, directing and inspecting the implementation of Decree No. 77/2001/ND-CP and this Circular in their respective localities, noting that men and women, who have been living together as husbands and wives as from January 3, 1987 to before January 1, 2001, shall be allowed to register their marriages under Decree No. 77/2001/ND-CP no later than the end of January 1, 2003.

3. In the course of implementation, if any troubles or problems arise, the provincial-level People’s Committees, the provincial/municipal Justice Services and the concerned agencies shall have to send official dispatches thereon to the Ministry of Justice for the latter to issue guiding documents.

 

 

FOR THE MINISTER OF JUSTICE
VICE MINISTER
Ha Hung Cuong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 07/2001/TT-BTP ngày 10/12/2001 hướng dẫn thi hành Nghị định 77/2001/NĐ-CP về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết 35/2000/QH10 do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.685

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!