Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 698/2007/QĐ-BCA(C11) Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 01/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 698/2007/QĐ-BCA(C11)

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC BIỂU MẪU ĐỂ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ vào Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14-11-2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành 15 biểu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú, gồm:

1. Bản khai nhân khẩu (ký hiệu HK01).

2. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu HK02).

3. Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu HK03).

4. Phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu HK04).

5. Phiếu khai báo tạm vắng (ký hiệu HK05).

6. Phiếu theo dõi hồ sơ hộ khẩu (ký hiệu HK06).

7. Giấy chuyển hộ khẩu (ký hiệu HK07).

8. Sổ hộ khẩu (ký hiệu HK08).

9. Sổ tạm trú (ký hiệu HK09).

10. Sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu (ký hiệu HK10).

11. Sổ đăng ký thường trú (ký hiệu HK11).

12. Sổ đăng ký tạm trú (ký hiệu HK12).

13. Sổ tiếp nhận lưu trú (ký hiệu HK13).

14. Túi hồ sơ hộ khẩu (ký hiệu HK14).

15. Thống kê hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu HK15).

Điều 2. Nội dung, hình thức, quy cách các biểu mẫu thực hiện thống nhất theo mẫu do Hội đồng chuẩn hoá Tổng cục Cảnh sát đề nghị phê duyệt (có phụ lục kèm).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20-7-2007, thay thế khoản 2 Điều 1 về biểu mẫu đăng ký, quản lý hộ khẩu trong Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10-10-2001 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành các loại biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Các biểu mẫu hiện còn tồn nay vẫn tiếp tục sử dụng, khi sử dụng hết sẽ thống nhất sử dụng các biểu mẫu theo Quyết định này.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chịu trách nhiệm hướng dẫn sử dụng, lập kế hoạch in, kiểm tra, đôn đố việc thực hiện, đảm bảo việc thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Điều 5. Các Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRUNG TƯỚNG
Trần Đại Quang

 

MẪU HK01

(Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

BẢN KHAI NHÂN KHẨU

(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

1. Họ và tên khai sinh: ([1]) ......................................................................... 2. Giới tính:…………..

3. Họ và tên gọi khác (nếu có): ....................................................................................................

4. Sinh ngày …....... /…...... / ............. 5. Nơi sinh: .......................................................................

6. Quê quán: (2) .............................................................................................................................

7. Dân tộc: …………… 8. Tôn giáo: …………. 9. CMND/ Hộ chiếu số: .......................................

10. Nơi thường trú: .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

11. Chổ ở hiện nay: ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

12. Trình độ học vấn: (3)13. Trình độ chuyên môn: (4) ...................................................................

14. Biết tiếng dân tộc ít người: ……………….. 15. Biết ngoại ngữ: .............................................

16. Nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc hiện nay: .......................................................................

17. Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì:..........................................................................

TỪ THÁNG, NĂM ĐẾN THÁNG, NĂM

CHỖ Ở
(Ghi rõ số nhà, đường phố; xóm, ấp, bản, xã/ phường/ thị trấn; quận/ huyện; tỉnh/ thành phố. Nếu ở nước ngoài thì ghi tên nước)

NGHỀ NGHIỆP, NƠI LÀM VIỆC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Tiền án:

BỊ BẮT NGÀY

TỘI DANH, ÁN PHẠT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Quan hệ gia đình: (Bố, mẹ; anh, chị, em ruột; vợ/ chồng, con) (5[2])

TT

HỌ VÀ TÊN

SINH NĂM

Quan hệ

Nghề nghiệp

CHỔ Ở HIỆN NAY (6[3])

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................, ngày ....... tháng ....... năm ...........
NGƯỜI KHAI HOẶC VIẾT HỘ
(Cam đoan; ký, ghi rõ họ tên)

 

MẪU HK02

(Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi:

………………………………………………………..
…………………………………………………………

 

Họ và tên người báo: (*)..................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ..............................................................................................................

……………………………………………………….. Điện thoại: ........................................

Quan hệ với chủ hộ: (*).....................................................................................................

Họ và tên chủ hộ: ………………………………….. Sổ hộ khẩu số: .................................

Chỗ ở hiện nay: ...............................................................................................................

…………………………………………………………. Điện thoại: ......................................

NỘI DUNG THAY ĐỔI:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

..........., ngày ...... tháng ..... năm ..........
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ
(Ghi rõ nội dung, ký và ghi rõ họ tên)

..........., ngày ...... tháng ..... năm ..........
NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

MẪU HK05

(Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG
(Phần lưu tại Công an xã/ phường/ thị trấn)

Số: ......./TV
(Liên 1)

 

1. Họ và tên: (1)..................................................................... 2. Giới tính: …………………….

3. Sinh ngày …... / …... / …...... 4. CMND/ Hộ chiếu số: ………………. 5. Điện thoại...............

6. Nơi cư trú: (2) .................................................................................................................

7. Tạm vắng từ ngày ......………./ ......………/ …........... Đến ngày ......……./ ....………. / .......  

8. Lý do tạm vắng và nơi đến: (3) ..........................................................................................

.........................................................................................................................................

 

…............, ngày ....… tháng ….... năm …......
TRƯỞNG CÔNG AN: (4)
(Ký, ghi rõ họ tên)

…............, ngày ....… tháng ….... năm …......
NGƯỜI KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu. (2) Thường trú/ tạm trú. (3) Ghi rõ số nhà, đường phố; tổ, xóm, ấp, bản, xã/ phường/ thị trấn; quận, huyện; tỉnh/ thành phố. (4) Xã/ phường/ thị trấn.

 

MẪU HK06

(Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG
(Phần cấp cho người tạm vắng)

Số: ......./TV
(Liên 2)

 

1. Họ và tên: (1)..................................................................... 2. Giới tính: …………………….

3. Sinh ngày …... / …... / …...... 4. CMND/ Hộ chiếu số: ………………. 5. Điện thoại...............

6. Nơi cư trú: (2) .................................................................................................................

7. Tạm vắng từ ngày ......………./ ......………/ …........... Đến ngày ......……./ ....………. / .......  

8. Lý do tạm vắng và nơi đến: (3) ..........................................................................................

.........................................................................................................................................

 

…............, ngày ....… tháng ….... năm …......
TRƯỞNG CÔNG AN: (4)
(Ký, ghi rõ họ tên)

…............, ngày ....… tháng ….... năm …......
NGƯỜI KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu. (2) Thường trú/ tạm trú. (3) Ghi rõ số nhà, đường phố; tổ, xóm, ấp, bản, xã/ phường/ thị trấn; quận, huyện; tỉnh/ thành phố. (4) Xã/ phường/ thị trấn.

 

MẪU HK07

(Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

Số:...../GCHK

 

1. Họ và tên: .................................................................................. 2. Giới tính: …………….

3. Họ và tên gọi khác (nếu có): ............................................................................................

4. Sinh ngày …...... / …...... / …........... 5. Nơi sinh: ............................................................

6. Quê quán: .....................................................................................................................

7. Dân tộc: ………….. 8. Tôn giáo: ……………. 9. CMND/ Hộ chiếu số: .................................

10. Nơi thường trú: ............................................................................................................

.........................................................................................................................................  

11. Nơi chuyển đến: ...........................................................................................................

.........................................................................................................................................

12. Lý do chuyển: ..............................................................................................................

13. Họ và tên chủ hộ: …………………………… 14. Sổ hộ khẩu số: ........................................

15. Quan hệ với chủ hộ: .....................................................................................................

16. Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu: ([4])

HỌ VÀ TÊN

SINH NĂM

QUÊ QUÁN

DÂN TỘC

TÔN GIÁO

CMND SỐ

QUAN HỆ([5])

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


([1]) Viết chữ in hoa đủ dấu. (2) Ghi theo giấy khai sinh hoặc quê gốc.(3) Ghi trình độ học vấn cao nhất: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trình độ phổ thông (12/12, 7/10,... (4) Ghi trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sĩ Y học, Thạc sĩ quản lý giáo dục, Cử nhân luật ....

(5) Ghi cả cha, mẹ; con nuôi; người nuôi dưỡng; người giám hộ theo quy định của pháp luật (nếu có).

(6) Số nhà, đường phố, tổ, xóm, thôn, ấp, bản xã/ phường/ thị trấn, quận/ huyện, tỉnh/ thành phố. Nếu ở nước ngoài ghi rõ tên nước.

(*) Viết chữ in hoa đủ dấu.

([4] ) Nếu chuyển cả hộ thì nơi cấp giấy ghi rõ chuyển cả hộ để công dân nộp lại sổ hộ khẩu tại nơi thường trú mới.

([5] ) Ghi mối quan hệ với người chuyển hộ khẩu tại Mục 1.

Ghi chú: Lập 2 bản, một bản cấp cho công dân để nộp tại nơi đăng ký thường trú, một bản lưu lại nơi cấp giấy.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01/07/2007 ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


38.141

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!