Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 60/1999/QĐ-TP-QT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Đình Lộc
Ngày ban hành: 07/04/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60/1999/QĐ-TP-QT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU GIẤY TỜ VỀ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 38/CP ngày 04 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 104/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam;
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Ngoại giao;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ trưởng Vụ Quản lý công chứng, giám định tư pháp, hộ tịch, quốc tịch, /ý lịch tư pháp, Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 19 mẫu giấy tờ (*) về việc nhập, trở lại, thôi và cấp các giấy tờ về quốc tịch Việt Nam (sau đây gọi là mẫu giấy tờ về quốc tịch Việt Nam) được liệt kê và đánh số ký hiệu tại Danh mục kèm theo.

Điều 2. Mẫu giấy tờ về quốc tịch Việt Nam quy định tại Điều 1 của Quyết định này được sử dụng thống nhất trong cả nước và tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài kể từ ngày 6 tháng 5 năm 1999 và thay thế các mẫu giấy tờ về quốc tịch Việt Nam được ban hành trước ngày này.

Điều 3. Sở Tư pháp, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài tổ chức việc in ấn các mẫu giấy tờ về quốc tịch Việt Nam theo đúng quy cách và nội dung quy định tại các mẫu giấy tờ về quốc tịch Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định này, đáp ứng đầy đủ yêu cầu giải quyết các việc về quốc tịch Việt Nam.

Điều 4. Việc phát hành các mẫu giấy tờ về quốc tịch Việt Nam phải theo đúng quy định.

Điều 5. Nghiêm cấm việc in ấn và sử dụng mẫu giấy tờ về quốc tịch Việt Nam trái với các quy định tại Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6 tháng 5 năm 1999.

Điều 7. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Quản lý công chứng, giám định tư pháp, hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp và cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TƯ PHÁP
BỘ TRƯỞNG
 


 
 Nguyễn Đình Lộc

(*) Không in mẫu giấy tờ về quốc tịch.

DANH MỤC

MẪU CÁC GIẤY TỜ VỀ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(ban hành kèm theo Quyết định số 60/1999/QĐ-TP-QT ngày 07/04/1999 của Bộ trướng Bộ Tư pháp về việc ban hành mẫu giấy tờ về quốc tịch Việt Nam).

 

SỐ THỨ TỰ

TÊN GỌI

SỐ KÝ HIỆU

1

Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân)

TP/QT-1999-A.1a

2

Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)

TP/QT-1999-A.1b

3

Bản khai lý lịch (kèm theo Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam)

TP/QT-1999-A.2

4

Đơn xin giữ quốc tịch nước ngoài (kèm theo Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam)

TP/QT-1999-A.3

5

Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân)

TP/QT-1999-B.1a

6

Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)

TP/QT-1999-B.1b

7

Bản khai lý lịch (kèm theo Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam)

TP/QT-1999-B.2

8

Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân)

TP/QT-1999-C.1a

9

Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)

TP/QT-1999-C.1b

10

Bản khai lý lịch (kèm theo Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam)

TP/QT-1999-C.2

11

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam

TP/QT-1999-D.1

12

Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam (do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cấp)

TP/QT-1999-D.2a

13

Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam (do cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài cấp)

TP/QT-1999-D.2b

14

Đơn xin cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam

TP/QT-1999-E.1

15

Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam (do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cấp)

TP/QT--1999-E.2a

16

Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam (do cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài cấp)

TP/QT-1999-E.2b

17

Đơn xin cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân)

TP/QT-1999-G.1a

18

Đơn xin cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam (dùng trong trường hợp cha mẹ xin cho con chưa thành niên dưới 15 tuổi)

TP/QT-1999-G.1b

19

Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam

TP/QT-1999-G.2

 

THE MINISTRY OF JUSTICE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 60/QD-TP/QT

Hanoi, April 07, 1999

 

DECISION

ISSUING THE FORMS OF PAPERS ON VIETNAMESE NATIONALITY

THE MINISTRY OF JUSTICE

Pursuant to the Government’s Decree No.38/CP of June 4, 1993 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Justice;
Pursuant to the Government’s Decree No.104/1998/ND-CP of December 31, 1998 detailing and guiding the implementation of the Law on Vietnamese Nationality;
After consulting the Ministry for Foreign Affairs;
At the proposals of the Director of the Department for International Cooperation and the Director of the Department for Management of Notary Public, Judicial Expertise, Household Registration, Nationality and Judicial Records under the Ministry of Justice,

DECIDES:

Article 1.- To issue together with this Decision 19 forms of papers for Vietnamese nationality naturalization, restoration, relinquishment and granting papers related to Vietnamese nationality (hereafter referred to as the forms of papers on Vietnamese nationality) which are listed and numbered in the list enclosed herewith.

Article 2.- The forms of papers on Vietnamese nationality specified in Article 1 of this Decision shall be uniformly used throughout the country and at the diplomatic missions and consular offices of the Socialist Republic of Vietnam abroad as from May 6, 1999 and replace the forms of papers on Vietnamese nationality, issued before this date.

Article 3.- The provincial/municipal Justice Services, the diplomatic missions and consular offices of the Socialist Republic of Vietnam abroad shall organize the printing of the forms of papers on Vietnamese nationality strictly according to the specifications and contents of the forms of papers on Vietnamese nationality, issued together with this Decision, thus fully satisfying the requirements of settling matters related to the Vietnamese nationality.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 5.- The printing and use of the forms of the Vietnamese nationality papers in contravention of the regulations in this Decision are strictly prohibited.

Article 6.- This Decision takes effect as from May 6, 1999.

Article 7.- The head of the Office, the director of the Department for International Cooperation, the director of the Department for Management of Notary Public, Judicial Expertise, Household Registration, Nationality and Judicial Records of the Ministry of Justice, the directors of the provincial/municipal Justice Services and the diplomatic missions and consular offices of the Socialist Republic of Vietnam shall have to implement this Decision.

 

 

MINISTER OF JUSTICE
Nguyen Dinh Loc

 

THE LIST OF THE FORMS OF PAPERS ON VIETNAMESE NATIONALITY

(Issued together with Decision No.60-QD/TP-QT of April 7, 1999 of the Minister of Justice issuing the forms of papers on Vietnamese nationality)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1 Application for naturalization in Vietnam (for individuals) TP/QD-1999-A.1a

2 Application for naturalization in Vietnam (for households) TP/QT-1999-A.1b

3 Curriculum vitae (to be enclosed with application for naturalization in Vietnam) TP/QT-1999-A.2

4 Application for retention of foreign nationality (to be enclosed with application for naturalization in Vietnam) TP/QT-1999-A.3

5 Application for Vietnamese nationality restoration (for individuals) TP/QT-1999-B.1a

6 Application for Vietnamese nationality restoration (for households) TP/QT-1999-B.1b

7 Curriculum vitae (to be enclosed with application for Vietnamese nationality restoration) TP/QT-1999-B.2

8 Application for Vietnamese nationality relinquishment (for individuals) TP/QT-1999-C.1a

9 Application for Vietnamese nationality relinquishment (for households) TP/QT-1999-C.1b

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.11 Application for certificate of Vietnamese nationality TP/QT-1999-D.1

12 Certificate of Vietnamese nationality (to be granted by
the provincial/municipal People’s Committees) TP/QT-1999-D.2a

13 Certificate of Vietnamese nationality (to be granted by diplomatic missions or consular offices of the Socialist Republic of Vietnam abroad) TP/QT-1999-D.2b

14 Application for certificate of Vietnamese nationality loss TP/QT-1999-E.1

15 Certificate of Vietnamese nationality loss (to be granted by provincial/municipal People’s Committees) TP/QT-1999-E.2a

16 Certificate of Vietnamese nationality loss (to be granted by diplomatic missions or consular offices of the Socialist  Republic of Vietnam abroad) TP/QT-1999-E.2b

17 Application for certificate of non-Vietnamese nationality  (for individuals) TP/QT-1999-G.1a

18 Application for certificate of non-Vietnamese nationality (for cases where parents file applications on behalf of their under-15 minor children) TP/QT-1999-G.1b

19 Certificate of non-Vietnamese nationality TP/QT-1999-G.2

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

MINISTER OF JUSTICE
Nguyen Dinh Loc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 60/1999/QĐ-TP-QT ngày 07/04/1999 về mẫu giấy tờ về quốc tịch Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.382

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!