Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 520/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 83 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Điện Biên do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 520/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 29/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 520/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 44/TTr-CP ngày 21/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 83 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Điện Biên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Phú Trọng

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN LÀO HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐIỆN BIÊN ĐƯỢC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 520/QĐ-CTN ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch nước )

1.

Lò Thị Thiến, sinh ngày 01/01/1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Mé, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Thiến

Giới tính: Nữ

2.

Quàng Thị Sương, sinh ngày 10/12/1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Mé, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Quàng Thị Sương

Giới tính: Nữ

3.

Lò Văn Đôi, sinh năm 1932 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Văn Đôi

Giới tính: Nam

4.

Lò Thị Phon (Nang Phon), sinh ngày 28/12/1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Na Sang 2, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Phon

Giới tính: Nữ

5.

Lò Thị Liến (Nang Liến), sinh ngày 01/01/1996 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Na Cọ, xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Liến

Giới tính: Nữ

 

6.

Và Thị Thia, sinh ngày 03/02/1968 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Hua Thanh, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Và Thị Thia

Giới tính: Nữ

7.

Và Thị Sông, sinh ngày 01/01/1934 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Và Thị Sông

Giới tính: Nữ

8.

Vừ Thị Mái (Máy), sinh 01/01/1970 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Vừ Thị Mái

Giới tính: Nữ

9.

Và Thị Dính, sinh 01/01/1950 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Con Cang, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Và Thị Dính

Giới tính: Nữ

10.

Và Thị Vá, sinh 01/01/1936 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Và Thị Vá

Giới tính: Nữ

11.

Và Thị Lú, sinh ngày 01/01/1969 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Hua Thanh, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Và Thị Lú

Giới tính: Nữ

12.

Nang Phết, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Phết

Giới tính: Nữ

13.

Lò Thị Vang, sinh năm 1947 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Vang

Giới tính: Nữ

14.

Quàng Văn Phết (Siêng Phết), sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Moi, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Quàng Văn Phết

Giới tính: Nam

15.

Quàng Thị Nang (Nang Nang), sinh ngày 19/10/1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Quàng Thị Nang

Giới tính: Nữ

16.

Lù Thị Muôn, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Sáng, xã Nà Tấu, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lù Thị Muôn

Giới tính: Nữ

17.

Lò Thị Phon (Nang Phon), sinh ngày 01/7/1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Xa Cuông, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Phon

Giới tính: Nữ

18.

Lò Thị Thu (Nang Thu), sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Thu

Giới tính: Nữ

19.

Lò Thị Hiêng (Nang Hiêng), sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Hiêng

Giới tính: Nữ

20.

Lò Thị Phôm (Nang Phôm), sinh năm 1971 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Thơm, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Phôm

Giới tính: Nữ

21.

Na Thị Lon (Nang Lon), sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Moi, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Na Thị Lon

Giới tính: Nữ

22.

Nạ Thị Chăn (Nàng Chăn), sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Moi, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Nạ Thị Chăn

Giới tính: Nữ

23.

Quàng Thị Phương (Nàng Non), sinh ngày 01/01/1968 tại Lào

Hiện trú tại: Đội 9, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Quàng Thị Phương

Giới tính: Nữ

24.

Lò Thị Liên, sinh ngày 01/12/1981 tại Lào

Hiện trú tại: Đội 9, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Liên

Giới tính: Nữ

25.

Lò Thị Hồng, sinh ngày 05/7/2000 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Chai, xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Hồng

Giới tính: Nữ

26.

Lò Thị Ni (Nang Ni), sinh ngày 10/6/1976 tại Lào

Hiện trú tại: Đội 5, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Ni

Giới tính: Nữ

27.

Cà Thị Đeng (Nàng Đeng), sinh năm 1962 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Hóng, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Cà Thị Lanh

Giới tính: Nữ

28.

Lò Thị Anh, sinh ngày 01/01/1974 tại Lào

Hiện trú tại: Đội 20, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Anh

Giới tính: Nữ

29.

Lò Thị Lẻ, sinh năm 1969 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Chan 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Lẻ

Giới tính: Nữ

30.

Vừ Thị Sênh, sinh ngày 28/4/1988 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Vừ Thị Sênh

Giới tính: Nữ

31.

Vừ Thị Cú, sinh ngày 01/01/1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Vừ Thị Cú

Giới tính: Nữ

32.

Ly Thị Đía, sinh ngày 01/01/1945 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Ly Thị Đía

Giới tính: Nữ

33.

Vừ Thị Đớ, sinh ngày 01/01/1999 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Hua Thanh, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Vừ Thị Đớ

Giới tính: Nữ

34.

Và Thị Dợ, sinh ngày 01/01/1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Và Thị Dợ

Giới tính: Nữ

35.

Và Thị Máy, sinh ngày 01/01/1966 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Và Thị Máy

Giới tính: Nữ

36.

Lò Văn Vắng, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Thơm, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Văn Vắng

Giới tính: Nam

37.

Lò Văn Phênh (Xiêng Phênh), sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Thơm, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Văn Phênh

Giới tính: Nam

38.

Lò Thị Lả (Nàng Lả), sinh năm 1971 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Lả

Giới tính: Nữ

39.

Lò Văn Khăm (Siêng Khăm), sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Thơm, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Văn Khăm

Giới tính: Nam

40.

Quàng Thị Đôi (Nang Đôi), sinh năm 1965 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Moi, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Quàng Thị Đôi

Giới tính: Nữ

41.

Nạ Thị Triết (Nang Triết), sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Nạ Thị Triết

Giới tính: Nữ

42.

Quàng Văn Én (Thảo Én), sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Moi, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Quàng Văn Én

Giới tính: Nam

43.

Lò Thị Nít, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Thơm, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Nít

Giới tính: Nữ

44.

Lò Thị Nen (Nang Nen), sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Xa Cuông, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Nen

Giới tính: Nữ

45.

Quàng Thị Môn (Nang Môn), sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Quàng Thị Môn

Giới tính: Nữ

46.

Lò Văn Phăn (Thảo Phăn), sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Thơm, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Văn Phăn

Giới tính: Nam

47.

Lò Thị Xong (Nang Xong), sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Xong

Giới tính: Nữ

48.

Quàng Thị Táo (Nang Táo), sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Quàng Thị Táo

Giới tính: Nữ

49.

Lò Thị Phênh (Nang Phênh), sinh năm 1972 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Thơm, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Phênh

Giới tính: Nữ

50.

Lò Thị Kẹo, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Thơm, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Kẹo

Giới tính: Nữ

51.

Lò Thị Mòn (Nang Mòn), sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Mòn

Giới tính: Nữ

52.

Lò Thị Báo (Nang Báo), sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Báo

Giới tính: Nữ

53.

Lò Thị Léng, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Xa Cuông, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Léng

Giới tính: Nữ

54.

Lò Văn Phúc, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Xa Cuông, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Văn Phúc

Giới tính: Nam

55.

Lò Thị Liễu, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Thơm, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Liễu

Giới tính: Nữ

56.

Quàng Thị Be, sinh năm 1961 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Xa Xá, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Quàng Thị Be

Giới tính: Nữ

57.

Lò Thị Lon (Nang Lon), sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Thơm, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Lon

Giới tính: Nữ

58.

Quàng Thị Mấng (Nàng Mấng), sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Quàng Thị Mấng

Giới tính: Nữ

59.

Nạ Thị Xiên (Nang Xiên), sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Moi, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Nạ Thị Xiên

Giới tính: Nữ

60.

Nạ Thị Phút, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Moi, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Nạ Thị Phút

Giới tính: Nữ

61.

Lò Thị Xiên, sinh ngày 05/10/1979 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Lét 2, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Xiên

Giới tính: Nữ

62.

Vừ Thị Nếnh, sinh ngày 01/01/1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Hua Thanh, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Vừ Thị Nếnh

Giới tính: Nữ

63.

Và Thị Vừ, sinh ngày 01/01/1981 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Và Thị Vừ

Giới tính: Nữ

64.

Vàng Thị Mị, sinh năm 1998 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Vàng Thị Mị

Giới tính: Nữ

65.

Lò Thị Nhom (Nang Nhom), sinh 06/5/1964 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Púng Giắt 1, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Nhom

Giới tính: Nữ

66.

Vàng Thị Xía, sinh năm 1969 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Nậm San, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Vàng Thị Xía

Giới tính: Nữ

67.

Vàng Thị Lâu, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Mường Toong 5, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Vàng Thị Lâu

Giới tính: Nữ

68.

Vàng Thị La, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Mường Toong 5, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Vàng Thị La

Giới tính: Nữ

69.

Thào Thị Sài, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tàng Do, xã Nâm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Thào Thị Sài

Giới tính: Nữ

70.

Lèng Thị E, sinh năm 1964 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Nà Én, xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lèng Thị E

Giới tính: Nữ

71.

Thùng Thị Lượng (Nàng Lương), sinh ngày 10/02/1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Thùng Thị Lượng

Giới tính: Nữ

72.

Vàng Thị Chư, sinh ngày 01/01/1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Noong É, xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Vàng Thị Chư

Giới tính: Nữ

73.

Thào Thị Nhìa, sinh ngày 01/01/1956 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Noong É, xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Thào Thị Nhìa

Giới tính: Nữ

74.

Vàng Thị Đua Pó, sinh ngày 01/01/1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Noong É, xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Vàng Thị Đua Pó

Giới tính: Nữ

75.

Vàng Thị Bông, sinh ngày 01/01/1966 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Noong É, xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Vàng Thị Bông

Giới tính: Nữ

76.

Vàng Thị Sê, sinh ngày 01/01/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Noong É, xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Vàng Thị Sê

Giới tính: Nữ

77.

Vàng Thị May, sinh ngày 01/01/1943 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Noong É, xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Vàng Thị May

Giới tính: Nữ

78.

Vàng Thị Xày, sinh ngày 01/01/1957 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Noong É, xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Vàng Thị Xày

Giới tính: Nữ

79.

Vàng Thị Dỳ, sinh ngày 01/01/1959 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Noong É, xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Vàng Thị Dỳ

Giới tính: Nữ

80.

Lò Thị Sui, sinh ngày 01/01/1979 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Khăm Pọm, xã Phu Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Sui

Giới tính: Nữ

81.

Lò Thị Vi (Nang Vi), sinh ngày 17/3/1971 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Sam Mứn, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Lò Thị Vi

Giới tính: Nữ

82.

Vàng Thị Da, sinh ngày 01/01/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Noong É, xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Vàng Thị Da

Giới tính: Nữ

83.

Thào Thị Phúa, sinh ngày 01/01/1988 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lấy tên gọi Việt Nam: Thào Thị Phúa.

Giới tính: Nữ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 520/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 83 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Điện Biên do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


344

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228