Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 490/QĐ-UBND năm 2015 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 490/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Dương Tiến Dũng
Ngày ban hành: 02/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 490/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 02 tháng 4 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 56/TTr-STP ngày 27 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Tiến Dũng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 490/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Để triển khai Luật Hộ tịch kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thi hành trên địa bàn tỉnh Cà Mau như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức, triển khai thi hành Luật Hộ tịch, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Hộ tịch đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực Hộ tịch, hướng đến mọi công dân sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, cũng như hiệu quả của việc triển khai thi hành luật.

2. Yêu cầu:

- Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước là Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Tăng cường phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành:

a) Tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch:

- Cấp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Luật Hộ tịch vào các đợt triển khai tập huấn pháp luật.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau.

+ Thời gian thực hiện: Trong Quý II năm 2015.

- Các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Luật Hộ tịch mỗi huyện ít nhất 01 cuộc.

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Thời gian thực hiện: Trong Quý II năm 2015 (tổ chức sau Hội nghị cấp tỉnh).

b) Biên soạn tài liệu tuyên truyền Luật Hộ tịch:

- In tờ gấp pháp luật tuyên truyền trong các đợt trợ giúp pháp lý lưu động, ngày pháp luật và các đợt tuyên truyền văn bản pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

c) Tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình phổ biến Luật Hộ tịch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

- Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Cà Mau, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tích cực thực hiện các chuyên mục, chương trình, bài viết để đăng tải, giới thiệu nội dung Luật Hộ tịch.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và duy trì thường xuyên những năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Hộ tịch; tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật Hộ tịch:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan khác có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai thi hành theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây không còn phù hợp; tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật Hộ tịch.

Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác tuyên truyền:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, tuyên truyền viên, báo cáo viên các cơ quan tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở địa phương

a) Tiến hành rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch (chuyên trách và kiêm nhiệm) để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký và quản lý hộ tịch theo thẩm quyền quy định của Luật Hộ tịch.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện:

+ Cấp huyện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau hoàn thành việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở địa phương trước ngày 31/7/2015, báo cáo kết quả rà soát và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) thực hiện bố trí công chức làm công tác hộ tịch, bảo đảm đủ công chức hộ tịch khi chuyển giao thẩm quyền đăng ký các loại việc hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch.

+ Cấp tỉnh: Hoàn thành việc rà soát công chức làm công tác hộ tịch ở địa phương, đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng, báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 31/8/2015.

b) Bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho tất cả công chức hộ tịch.

Thực hiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ hộ tịch cho tất cả công chức làm công tác hộ tịch, đảm bảo đến năm 2020, 100% công chức làm công tác hộ tịch nắm vững về chuyên môn nghiệp vụ.

- Cơ quan chủ trì:

+ Cấp tỉnh: Sở Tư pháp.

+ Cấp huyện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và duy trì thường xuyên những năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Hộ tịch trên các phương tiện thông tin truyền thông; biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật Hộ tịch; biên soạn tờ gấp pháp luật về Luật Hộ tịch phát hành rộng rãi trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật Hộ tịch hiệu quả, phù hợp với thực tế, theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật Hộ tịch ở địa phương.

- Tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề về Luật Hộ tịch tại cơ quan, tổ chức, trường học, khóm, ấp, cụm dân cư thông qua mô hình Ngày pháp luật, Câu lạc bộ pháp luật. Trên cơ sở Kế hoạch này, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền pháp luật về hộ tịch cho cán bộ, nhân dân ở địa phương.

3. Báo Cà Mau, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau:

Tăng cường tin, bài giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật về đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định trên chuyên mục pháp luật; lồng ghép tuyên truyền Luật Hộ tịch trong các câu chuyện truyền thanh.

4. Sở Nội vụ: Cùng với Sở Tư pháp tiến hành rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức hộ tịch cấp huyện, cấp xã bố trí đủ công chức làm công tác hộ tịch, bảo đảm đủ công chức hộ tịch khi chuyển giao thẩm quyền đăng ký các loại việc hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn bản pháp luật về đăng ký và quản lý nhà nước về hộ tịch trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, định hướng và đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật về đăng ký hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

6. Sở Tài chính: Phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán kinh phí, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản có liên quan.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hộ tịch. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 490/QĐ-UBND năm 2015 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


419
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93