Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 46/QĐ-UBND năm 2017 Đề án thực hiện trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017 -2020

Số hiệu: 46/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 11/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN THỰC HIỆN TRAO GIẤY KHAI SINH, SỔ HỘ KHẨU, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI GIA ĐÌNH TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004

Căn cứ Luật Cư trú năm ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cư trú ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế năm ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1886/TTr-STP ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc đề nghị ban hành Đề án thực hiện trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án thực hiện trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam – BTP;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Đài PTTH, Báo BR-VT;
- Lưu: VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

ĐỀ ÁN

THỰC HIỆN TRAO GIẤY KHAI SINH, SỔ HỘ KHẨU, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI GIA ĐÌNH TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2017 – 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Nhằm quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện các quyền về hộ tịch, cư trú, bảo hiểm y tế (BHYT), ngày 19/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch số 65/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”. Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Quyết định số 1500/QĐ-BTP ngày 13/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong đo cống bố 02 thủ tục hành chính, đó là thủ tục “Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và thủ tục “Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”,

Để tiếp tục quan tâm, chăm sóc trẻ em, triển khai có hiệu quả Luật Hộ tịch Luật Cư trú và Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại địa phương, giúp công dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, nâng cao tính phục vụ trong giao dịch hành chính với người dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngoài các quy định tạo thuận lợi cho việc đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế nêu trên thì việc trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em là việc làm mang tính nhân văn, khẳng định rõ hơn sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương, của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi chứng nhận, chào đón một công dân mới ra đời.

II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Phạm vi thực hiện

Việc trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Đối tượng áp dụng

a) Đối tượng được trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình:

Tất cả trẻ em được UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đăng ký khai sinh lần đầu, đúng hạn theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

b) Cơ quan thực hiện việc trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình:

- UBND cấp huyện thực hiện đăng ký khai sinh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trao giấy khai sinh cho gia đình trẻ em.

- UBND cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

+ Trao giấy khai sinh cho gia đình trẻ em đối với trường hợp đăng ký khai sinh không có nhu cầu thực hiện liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế;

+ Trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế cho gia đình trẻ em đối với trường hợp người đi đăng ký khai sinh có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, sổ hộ khẩu, cấp thẻ bảo hiểm y tế.

3. Địa điểm thực hiện

Việc trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện tại gia đình của trẻ em trong phạm vi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Thời gian thực hiện

a) Giai đoạn 1: Từ ngày 01 tháng 02 năm 2017 đến hết tháng 7 năm 2017:

- Thực hiện thí điểm trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em trên địa bàn thành phố Bà Rịa và huyện Châu Đức.

- Cuối tháng 7 năm 2017 tổ chức sơ kết việc thực hiện thí điểm Đề án.

b) Giai đoạn 2: Từ ngày 01 tháng 08 năm 2017 đến hết tháng 12 năm 2020:

- Thực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em trong phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Tháng 12 hàng năm tổ chức sơ kết và đến cuối năm 2020 tổ chức tổng kết Đề án.

5. Tổ chức trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế:

a) Cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện:

* Trường hợp đăng ký khai sinh tại UBND cấp huyện:

- Đại diện UBND huyện, thành phố;

- Đại diện Hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố;

- Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Khu phố, Trưởng thôn, ấp ở xã, phường, thị trấn.

* Trường hợp đăng ký khai sinh tại UBND cấp xã:

- Đại diện UBND các xã, phường, thị trấn;

- Đại diện Hội liên hiệp phụ nữ các xã, phường, thị trấn;

- Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Khu phổ, Trưởng thôn, ấp ở xã, phường, thị trấn.

b) Thời hạn thực hiện:

- Việc trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em được tổ chức thực hiện trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp xã nơi đăng ký khai sinh nhận đủ kết quả giải quyết liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, thường trú và thẻ bảo hiểm y tế.

- Trường hợp đăng ký khai sinh tại UBND cấp huyện hoặc đăng ký khai sinh tại UBND cấp xã mà người đi đăng ký khai sinh không có nhu cầu thực hiện liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế thì việc tổ chức trao Giấy khai sinh được thực hiện trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày UBND các cấp ký Giấy khai sinh.

- Trường hợp gia đình trẻ em có yêu cầu khác về thời gian trao mà đảm bảo sau thời gian quy định nêu trên thì ưu tiên thực hiện theo yêu cầu của gia đình trẻ em,

c) Trình tự thực hiện:

- Sau khi nhận được kết quả giải quyết thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm liên hệ với người nộp hồ sơ thông báo về thời gian cụ thể trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em để công dân chuẩn bị.

- Người đi đăng ký khai sinh nhận Giấy khai sinh hoặc Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế (đối với trường hợp người đi đăng ký khai sinh có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế) tại gia đình và ký vào Sổ đăng ký khai sinh.

- Trường hợp người đi đăng ký khai sinh từ chối việc trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân nhận kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND nơi đăng ký khai sinh theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Phân công thực hiện

a) Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Giao Sở Tư pháp làm đầu mối, tham mưu UBND tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện, tổ chức sơ kết, tổng kết Đề án trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Đề án.

- Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Đề án, Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tiếp tục ban hành các quy định về việc thực hiện trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện trong các năm tiếp theo sau khi kết thúc Đề án.

b) Trách nhiệm của Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh

Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm phối hợp Sở Tư pháp tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Đề án.

c) Trách nhiệm của Sở Tài chính

Thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.

d) Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh

Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện thông tin, truyền thông về việc trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu và thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình để người dân biết, thực hiện.

đ) Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn

- UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn mình quản lý;

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu;

- Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án.

2. Kinh phí thực hiện Đề án

Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước. Việc bố trí kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành phù hợp quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, cụ thể:

- Đảm bảo kinh phí chi hỗ trợ công tác phí cho cơ quan thực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em:

+ UBND cấp huyện: 25.000 đồng/trường hợp.

+ UBND cấp xã: 20.000 đồng/trường hợp.

- Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Đề án, các cơ quan, đơn vị, địa phương dự toán kinh phí thực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện Đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/QĐ-UBND năm 2017 Đề án thực hiện trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017 -2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.530

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11