Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2366/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 08/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2366/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2010/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Học viện Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, Cục ĐKQGGDBĐ.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2010/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2366/QĐ-BTP ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Ngày 23 tháng 7 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm. Để triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP , Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định gồm các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH

1. Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ và toàn diện các quy định của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP .

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP .

II. YÊU CẦU

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức thực hiện nghiêm, thống nhất và đồng bộ các quy định của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP trên phạm vi toàn quốc.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đảm bảo đúng tiến độ đã nêu trong kế hoạch.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng, ban hành các văn bản, đề án triển khai thi hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP

1.1. Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm (thay thế Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTP-BTC và Thông tư liên tịch số 36/2008/TTLT-BTP-BTC)

a) Tiến độ thực hiện: Trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành trong tháng 10/2010.

b) Cơ quan, đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế), các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).

1.2. Thông tư hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax và thư điện tử tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

a) Tiến độ thực hiện: Trình Bộ trưởng ký ban hành trong tháng 11/2010.

b) Cơ quan, đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm).

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế và Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật), các tổ chức tín dụng.

1.3. Thông tư hướng dẫn đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm

a) Tiến độ thực hiện: Trình Bộ trưởng ký ban hành trong tháng 11/2010.

b) Cơ quan, đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm).

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp (Cục Công nghệ thông tin, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế và Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật), các tổ chức tín dụng.

1.4. Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (thay thế Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT , Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT và Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT)

a) Tiến độ thực hiện: Trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành trong Quý I/2011.

b) Cơ quan, đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật), Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) và các tổ chức tín dụng.

1.5. Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay; đăng ký thế chấp tàu biển

a) Tiến độ thực hiện: Trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký ban hành trong Quý I/2011.

b) Cơ quan, đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Bộ Giao thông vận tải, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật) và các tổ chức tín dụng.

1.6. Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp và Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an hướng dẫn trình tự, thủ tục trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản

a) Tiến độ thực hiện: Trình ký ban hành trong Quý II/2011.

b) Cơ quan, đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Bổ trợ tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự), một số tổ chức hành nghề công chứng và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

1.7. Đề án tổ chức quản lý, vận hành Hệ thống dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm

a) Tiến độ thực hiện: Trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2011.

b) Cơ quan, đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Cục Công nghệ thông tin).

1.8. Đề án thí điểm đăng ký tập trung các giao dịch bảo đảm

a) Tiến độ thực hiện: Trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2011.

b) Cơ quan, đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).

2. Trình Bộ trưởng ký Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP

a) Tiến độ thực hiện: Tháng 9/2010.

b) Cơ quan, đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp).

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ.

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đào tạo nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm

3.1. Đăng toàn văn và giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Trang thông tin của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

a) Đơn vị chủ trì: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp).

b) Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp).

3.2. Phát hành số Chuyên đề giới thiệu Nghị định số 83/2010/NĐ-CP và tác động của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng

a) Đơn vị chủ trì: Tạp chí Dân chủ và pháp luật (Bộ Tư pháp).

b) Đơn vị phối hợp: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp).

c) Thời gian phát hành: Quý I/2011.

3.3. Tổ chức quán triệt, tập huấn nghiệp vụ pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm, quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm

a) Đơn vị chủ trì: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp).

b) Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 11 năm 2010.

c) Địa điểm: Tổ chức tại miền Bắc và miền Nam

d) Thành phần tham gia: Công chức của các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao phụ trách lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm, viên chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3.4. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ đăng ký trực tuyến cho cán bộ, viên chức công tác tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

a) Thời gian: Tháng 11 năm 2010.

b) Cơ quan, đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp).

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.Hà Nội, TP.Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

3.5. Tổ chức đào tạo nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm

a) Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm).

b) Cơ quan, đơn vị phối hợp:

- Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Các đơn vị có liên quan Bộ Tư pháp (Học viện Tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ).

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm (bắt đầu từ năm 2011).

d) Thành phần tham gia: Công chức, viên chức làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, Cảng vụ hàng hải, Chi cục hàng hải, Cục Hàng không Việt Nam và cán bộ tín dụng, cán bộ pháp chế của các tổ chức tín dụng.

4. Tổ chức kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm

4.1. Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm).

4.2. Cơ quan phối hợp: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4.3. Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch riêng.

5. Tổ chức Hội nghị chuyên đề về đăng ký giao dịch bảo đảm nhằm đánh giá kết quả một năm thi hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP trong cả nước

5.1. Nội dung

Đánh giá tình hình triển khai thi hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP trong toàn quốc; hiệu quả của hoạt động đăng ký; đánh giá vai trò của các Sở Tư pháp địa phương trong việc giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng bất động sản; đánh giá những thuận lợi, khó khăn, đề xuất biện pháp giải quyết và bài học kinh nghiệm qua hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm.

5.2. Cơ quan, đơn vị thực hiện

a) Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm)

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức tín dụng.

5.3. Tiến độ thực hiện: Tháng 10/2011.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai đầy đủ nội dung, đúng thời hạn được nêu trong Kế hoạch.

1.2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành văn bản để tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP tại địa phương.

1.3. Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao, các cơ quan, tổ chức có liên quan chủ động, tích cực phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

2. Kinh phí thực hiện

2.1. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng dự toán kinh phí triển khai Nghị định, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

2.2. Nguồn kinh phí thực hiện Nghị định được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân.

3. Trách nhiệm theo dõi, đôn đốc

3.1. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

3.2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm để tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2366/QĐ-BTP ngày 08/09/2010 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.709

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!