Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1682/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 1682/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 23/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1682/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 23 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cứ trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Công văn số 288/SNgV-LS ngày 18/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1682/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh Phú Yên; UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện); các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mời, bảo lãnh người nước ngoài trên địa bàn tỉnh chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn và các quy định pháp luật liên quan,

2. Đảm bảo chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo quy định của pháp luật.

3. Việc phối hợp về quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan liên quan. Tùy từng trường hợp, các cơ quan chức năng về ngành, lĩnh vực tương ứng quản lý hoạt động của người nước ngoài, đồng thời các cơ quan liên quan có trách nhiệm trao đổi, thông tin đầy đủ, kịp thời để phối hợp quản lý theo trách nhiệm được phân công; thông tin phải đảm bảo bí mật nhà nước, chính xác, đầy đủ, kịp thời và tuân thủ quy định của pháp luật.

4. Phối hợp kiểm tra người nước ngoài cư trú, hoạt động phải đảm bảo hợp pháp, khách quan, công khai; không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan liên quan.

Điều 4. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến trực tiếp hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, phối hợp.

2. Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất.

3. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết.

4. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành.

5. Thông qua các quy chế phối hợp khác giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện theo quy định của UBND tỉnh.

6. Các hình thức phù hợp khác.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 5. Các nội dung phối hợp

Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp trong các nội dung sau:

1. Xây dựng dự thảo, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản liên quan công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, các cơ sở cho người nước ngoài lưu trú và cá nhân người nước ngoài về những quy định của pháp luật liên quan đến cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

3. Quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài trong lĩnh vực chuyên môn, địa bàn quản lý theo các quy định hiện hành; phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp người nước ngoài hoạt động không đúng mục đích, nội dung, chương trình đăng ký, vi phạm quy định pháp luật về hoạt động của người nước ngoài; giải quyết các vấn đề, các vụ việc, khiếu nại, tố cáo liên quan đến người nước ngoài trong thời gian cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

4. Hướng dẫn, yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài hoạt động đúng mục đích nhập cảnh, thực hiện việc khai báo tạm trú và phối hợp cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến người nước ngoài được mời, bảo lãnh.

5. Cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình cư trú, hoạt động của người nước ngoài trong lĩnh vực chuyên môn, địa bàn quản lý. Thống kê số liệu người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

6. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.

Điều 6. Công tác phối hợp

1. Phối hợp việc đón tiếp, làm việc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì mời các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến tỉnh làm việc phải thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành tại quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động phối hợp, tạo điều kiện cho đoàn khách nước ngoài hoạt động đúng quy định. Trường hợp có những vấn đề phức tạp nhạy cảm, phát sinh đột xuất phải thông báo kịp thời cho đơn vị chủ trì, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh biết, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

2. Phối hợp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội có liên quan đến người nước ngoài

a) Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nắm chắc tình hình cư trú, hoạt động của người nước ngoài; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và vi phạm pháp luật Việt Nam.

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự cư trú và hoạt động của người nước ngoài; triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm pháp luật liên quan đến người nước ngoài.

- Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin, xác minh làm rõ các vi phạm pháp luật liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn theo đề nghị của Công an tỉnh.

3. Phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về cư trú, hoạt động của người nước ngoài

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan chức năng chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và làm trưởng đoàn kiểm tra; các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp phân công cán bộ tham gia làm thành viên. Kết quả kiểm tra được gửi đến các cơ quan, đơn vị là thành viên; cơ quan chủ trì có trách nhiệm kết luận, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

b) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện vi phạm liên quan người nước ngoài, các cơ quan chức năng lập hồ sơ vụ việc, xử lý theo thẩm quyền; trường hợp không thuộc thẩm quyền, thông báo và chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để phối hợp xử lý theo quy định.

c) Trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú nhưng thuộc diện ưu đãi, miễn trừ, các cơ quan chức năng thực hiện theo quy định của pháp luật về ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện nước ngoài.

4. Phối hợp giải quyết các vụ việc, khiếu nại, tố cáo liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh

a) Sở Ngoại vụ

- Là cơ quan đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin tất cả các vụ việc xảy ra liên quan đến người nước ngoài và trao đổi thông tin với cơ quan đại diện nước ngoài. Hướng dẫn, giải quyết thủ tục cho cơ quan đại diện nước ngoài trong việc thực hiện công tác bảo hộ công dân theo quy định pháp luật Việt Nam.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và các cơ quan đại diện nước ngoài, giải quyết thủ tục, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế.

b) Công an tỉnh

- Tiếp nhận thông tin, xác minh, điều tra và xử lý các vụ việc liên quan an ninh trật tự của người nước ngoài.

- Trao đổi cho Sở Ngoại vụ các thông tin về xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài; tiến trình xử lý, kết quả điều tra, xử lý các vụ việc liên quan an ninh trật tự của người nước ngoài để phối hợp giải quyết theo quy định.

c) Các cơ quan, đơn vị, địa phương: Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin theo đề nghị của Sở Ngoại vụ về các vụ việc liên quan đến người nước ngoài nhằm đảm bảo phối hợp với các cơ quan chức năng, các cơ quan đại diện nước ngoài giải quyết theo quy định pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Điều 7. Trách nhiệm phối hợp cụ thể

1. Sở Ngoại vụ

a) Chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành liên quan xem xét quản lý nội dung, hoạt động, thành phần, chương trình đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm, làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc tổ chức, tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành; các thành viên thuộc các cơ quan đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin theo đề nghị của Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khi có người nước ngoài thuộc diện quản lý đến tỉnh hoạt động.

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan người nước ngoài theo quy định của pháp luật; khi có thông tin người nước ngoài bị tai nạn, tử vong hoặc vi phạm pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh phải kịp thời phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan để báo cáo, trao đổi với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam, thông báo cho cơ quan đại diện nước mà người nước ngoài đó là công dân để phối hợp, giải quyết.

d) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện nhằm giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện và chỉ đạo thực hiện kịp thời những nội dung, vấn đề liên quan đến quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Công an tỉnh

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

b) Thực hiện công tác quản lý khai báo tạm trú đối với người nước ngoài theo Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Phân công, hướng dẫn lực lượng công an các cấp phối hợp chính quyền địa phương thực hiện rà soát, thống kê, quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn.

c) Phối hợp cung cấp thông tin về người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh cho Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

d) Phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương thẩm tra, xác minh thông tin người nước ngoài cư trú, hoạt động, lao động, đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh để tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động tại địa phương.

e) Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và các cơ quan liên quan xây dựng quy chế quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, đảm bảo thống nhất, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, nhà quản lý, chuyên gia, người lao động theo quy định pháp luật.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì quản lý, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế chấp hành các quy định pháp luật Việt Nam; quản lý hoạt động đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân đến tỉnh du lịch, hoạt động du lịch; thẩm tra, xác minh thông tin về tổ chức, cá nhân nước ngoài đến biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thi đấu thể dục thể thao để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

c) Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin theo đề nghị của Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan về người nước ngoài đăng ký hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì quản lý hoạt động đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến tỉnh hoạt động đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra, tham mưu cấp có thẩm quyền xét duyệt nội dung, chương trình hoạt động, đầu tư dự án của người nước ngoài tại địa phương; xác minh thông tin người nước ngoài làm thủ tục cấp, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, góp vốn, mua cổ phần vốn góp vào tổ chức kinh tế, thành lập tổ chức kinh tế để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

b) Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin theo đề nghị của Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về người nước ngoài thuộc diện được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, góp vốn, mua cổ phần vốn góp vào các tổ chức kinh tế, thành lập tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì quản lý hoạt động đối với người nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra, xác minh thông tin người nước ngoài làm thủ tục cấp giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

b) Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin theo đề nghị của Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện được cấp giấy phép lao động, hết thời hạn lao động trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Công Thương

a) Chủ trì quản lý nhà nước đối với văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài theo các quy định pháp luật hiện hành.

b) Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin theo đề nghị của Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về hoạt động của Văn phòng đại diện, chi nhánh của các thương nhân nước ngoài.

7. Sở Y tế

a) Chủ trì quản lý nhà nước đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, phòng khám tư nhân trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra, xác minh thông tin người nước ngoài làm thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

b) Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin theo đề nghị của Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về tổ chức, cá nhân nước ngoài được cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì quản lý hoạt động đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại cơ sở giáo dục, chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài và văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan thẩm tra, xác minh thông tin người nước ngoài làm thủ tục cấp, điều chỉnh thành lập cơ sở giáo dục để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

b) Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin theo đề nghị của Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về tổ chức, cá nhân nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì quản lý hoạt động đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực thông tin, truyền thông tại tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra, xác minh về tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư dự án, cấp phép lao động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

b) Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin theo đề nghị của Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan về tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Tư pháp

a) Chủ trì quản lý nhà nước đối với lĩnh vực hộ tịch, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra, xác minh về tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký hộ tịch, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

b) Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin theo đề nghị cho Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan về người nước ngoài đăng ký hộ tịch, quốc tịch, kết hôn, nuôi con nuôi có yếu tổ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

11. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì quản lý hoạt động đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra xác minh về tổ chức, các nhân nước ngoài đăng ký hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

b) Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin theo đề nghị của Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan về người nước ngoài đăng ký hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh.

12. Sở Giao thông Vận tải

a) Chủ trì quản lý hoạt động đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực giao thông, vận tải trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra xác minh về tổ chức, các nhân nước ngoài đăng ký hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa; cấp phép vận tải quốc tế để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

b) Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin theo đề nghị của Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan về người nước ngoài đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giao thông, vận tải trên địa bàn tỉnh.

13. Sở Xây dựng

a) Chủ trì quản lý hoạt động đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hành nghề trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra, xác minh về tổ chức, chuyên gia tư vấn, nhà thầu nước ngoài để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

b) Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin theo đề nghị của Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về người nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

14. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì quản lý hoạt động đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hành nghề, đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra, xác minh về tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký hành nghề, đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

b) Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin theo đề nghị của Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về người nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

15. Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên: Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin theo đề nghị của Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về các dự án, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài được cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động thuộc phạm vi quản lý.

16. Cục Thuế tỉnh: Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin theo đề nghị của Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

17. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì quản lý hoạt động đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra xác minh về tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký hoạt động nghiên cứu tài nguyên, môi trường để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

b) Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin theo đề nghị của Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan về người nước ngoài đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh.

18. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Phú Yên: Chỉ đạo chi nhánh các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh kiểm soát chặt chẽ các giao dịch chuyển tiền của tổ chức, cá nhân nước ngoài bảo đảm đúng mục đích và phù hợp với các quy định của pháp luật.

19. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Quản lý hoạt động người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu do đơn vị quản lý; phát hiện và xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

b) Phối hợp Công an tỉnh thực hiện dẫn giải, buộc xuất cảnh hoặc trục xuất người nước ngoài vi phạm pháp luật khi có yêu cầu.

20. UBND huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp cơ quan chức năng quản lý cư trú, hoạt động các tổ chức, cá nhân nước ngoài và kiểm tra, xử lý khi phát hiện các vi phạm pháp luật của người nước ngoài tại địa phương.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Chế độ báo cáo

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, định kỳ báo cáo tình hình quản lý hoạt động người nước ngoài đồng thời về Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh hai cơ quan này để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công an theo các quy định hiện hành.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện nghiêm Quy chế này; tổ chức theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công an theo quy định.

3. Định kỳ, Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh phối hợp tham mưu UBND tỉnh sơ kết, tổng kết, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh và xử lý theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên làm căn cứ ban hành Quy chế này hết hiệu lực và có văn bản mới thay thế hoặc được bổ sung, sửa đổi thì sẽ được thực hiện theo các quy định mới nhất; đồng thời, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc có nội dung chưa phù hợp cần bổ sung, sửa đổi, thay thế, các cơ quan, tổ chức báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) để xem xét, quyết định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1682/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


46

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97