Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 15/2003/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Uông Chu Lưu
Ngày ban hành: 12/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2003/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP SỐ 15/2003/QĐ-BTP NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU MẪU, SỔ HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 38/CP ngày 4 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Ngoại giao;
Theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng và ông Vụ trưởng Vụ Công chứng, Giám định, Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này 24 biểu mẫu, sổ về quản lý, đăng ký hộ tịch theo quy định của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi là Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài) được liệt kê và đánh số ký hiệu tại Danh mục kèm theo.

Điều 2.

Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài quy định tại Điều 1 Quyết định này được sử dụng thống nhất tại các Sở Tư pháp trong cả nước và tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 3.

1. Bộ Tư pháp tổ chức việc in và phát hành 12 Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài liệt kê tại Mục I của Danh mục kèm theo.

2. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức việc in và phát hành 12 Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài liệt kê tại Mục II của Danh mục kèm theo, theo đúng quy cách và nội dung quy định tại các Biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4.

Ông Vụ trưởng Vụ Công chứng, Giám định, Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Ông Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao điều chỉnh các Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài (phần ghi về tên của cơ quan đăng ký, công nhận sự kiện hộ tịch) cho phù hợp với việc sử dụng tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao thực hiện việc in và phát hành các Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài để sử dụng tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định này.

Điều 5.

Nghiêm cấm việc in, phát hành và sử dụng Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài trái với các quy định tại Quyết định này.

Điều 6.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 571/QĐ-HT ngày 04 tháng 8 năm 1995, Quyết định số 650/QĐ-HT ngày 16 tháng 9 năm 1995 và Quyết định số 615/QĐ-HT ngày 04 tháng 5 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu giấy tờ về hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài.

Điều 7.

Ông Chánh Văn phòng, Ông Vụ trưởng Vụ Công chứng, Giám định, Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Người đứng đầu Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Uông Chu Lưu

(Đã ký)

 

DANH MỤC

BIỂU MẪU HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2003/QĐ-BTP ngày 12 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Tổng số : 24 Biểu mẫu Hộ tịch

Số TT

Tên mẫu

Ký hiệu

 

Mục I

 

01

Giấy chứng nhận kết hôn

TP/HTNNg-2003-KH.3

02

Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao)

TP/HTNNg-2003-KH.3.a

03

Giấy đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn

TP/HTNNg-2003-KH.6

04

Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con

TP/HTNNg-2003-CMC.2

05

Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao)

TP/HTNNg-2003-CMC.2.a

06

Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

TP/HTNNg-2003-CN.5

07

Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (bản sao)

TP/HTNNg -2003-CN.5.a

08

Đơn xin phép lập Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

TP/HTNNg-2003-CN.6

09

Lý lịch cá nhân

(Của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài)

TP/HTNNg-2003-CN.7

10

Sổ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

TP/HTNNg-2003-KH

11

Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

TP/HTNNg-2003-CMC

12

Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

TP/HTNNg-2003-CN

 

Mục II

 

01

Tờ khai đăng ký kết hôn

TP/HTNNg-2003-KH.1

02

Lý lịch cá nhân

(Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài)

TP/HTNNg-2003-KH.2

03

Tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn

TP/HTNNg-2003-KH.4

04

Lý lịch cá nhân

(Của người dự kiến đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn)

TP/HTNNg-2003-KH.5

05

Đơn xin nhận cha, mẹ, con

TP/HTNNg-2003-CMC.1

06

Đơn xin nhận cha, mẹ

(Dùng cho trường hợp làm đơn thay cho con chưa thành niên)

TP/HTNNg-2003-CMC.1.a

07

Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

(Dùng cho trường hợp xin đích danh )

TP/HTNNg-2003-CN.1

08

Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

(Dùng cho trường hợp xin không đích danh)

TP/HTNNg-2003-CN.1.a

09

Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi

(Dùng cho trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng)

TP/HTNNg-2003-CN.2

10

Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi

(Dùng cho trường hợp trẻ em đang sống tại gia đình)

TP/HTNNg-2003-CN.2.a

11

Bản cam kết thông báo định kỳ về tình hình phát triển của con nuôi

TP/HTNNg-2003-CN.3

12

Biên bản giao nhận con nuôi

TP/HTNNg-2003-CN.4

 

THE MINISTRY OF JUSTICE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 15/2003/QD-BTP

Hanoi, February 12, 2003

 

DECISION

PROMULGATING CIVIL STATUS FORMS AND BOOKS INVOLVING FOREIGN ELEMENTS

THE MINISTER OF JUSTICE

Pursuant to the Government’s Decree No. 38/CP of June 4, 1993 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Justice;
Pursuant to the Government’s Decree No. 68/2002/ND-CP of July 10, 2002 detailing the implementation of a number of articles of the Marriage and Family Law on marriage and family relations involving foreign elements;
After reaching agreement with the Ministry for Foreign Affairs;
At the proposals of the directors of the Office and the Department of Notaries, Legal Assessments, Household Registration, Nationalities and Judicial Records,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision 24 forms and books for civil status management and registration according to the provisions of the Government’s Decree No. 68/2002/ND-CP of July 10, 2002 detailing the implementation of a number of articles of the Marriage and Family Law on marriage and family relations involving foreign elements (hereinafter called the forms of civil status involving foreign elements) enumerated and numerally coded in the list enclosed herewith (not printed herein).

Article 2.- The civil status forms for cases involving foreign elements defined in Article 1 of this Decision shall be uniformly used at the provincial/municipal Justice Services throughout the country and the foreign-based Vietnamese diplomatic missions or consular offices.

Article 3.-

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The Justice Services of the provinces and centrally-run cities, and the foreign-based Vietnamese diplomatic missions and consular offices shall organize the printing and distribution of 12 civil status forms for cases involving foreign elements enumerated in Section II of the enclosed list, according to the formats and contents prescribed in the forms promulgated together with this Decision (not printed herein).

Article 4.- The director of the Department of Notaries, Legal Assessments, Household Registration, Nationalities and Judicial Records shall have to coordinate with the director of the Consular Department of the Ministry for Foreign Affairs in readjusting the civil status forms for cases involving foreign elements (the section for inscribing names of agencies registering and recognizing civil status events) suitably for use at the foreign-based Vietnamese diplomatic missions and consular offices. The Consular Department of the Ministry for Foreign Affairs shall print and distribute the civil status forms for cases involving foreign elements for use at the foreign-based Vietnamese diplomatic missions and consular offices as defined in Clause 1, Article 3 of this Decision.

Article 5.- It is strictly prohibited to print, distribute and use the civil status forms for cases involving foreign elements in contravention of the provisions of this Decision.

Article 6.- This Decision takes effect 15 days after it is published on the Official Gazette and replaces the Justice Minister’s Decision No. 571/QD-HT of August 4, 1995, Decision No. 650/QD-HT of September 16, 1995 and Decision No. 615/QD-HT of May 4, 1996 promulgating forms of papers on marriage and family relations between Vietnamese citizens and foreigners.

Article 7.- The director of the Office, the director of the Department of Notaries, Legal Assessments, Household Registration, Nationalities and Judicial Records, the directors of the Justice Services of the provinces and centrally-run cities and the heads of the foreign-based Vietnamese diplomatic missions and consular offices shall have to implement this Decision.

 

 

MINISTER OF JUSTICE
Uong Chu Luu

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2003/QĐ-BTP ngày 12/02/2003 ban hành biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.163

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!