Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 139/2002/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế (Sửa đổi)về tổ chức và hoạt động Hội Quốc tế ngữ Esperanto Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 139/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 31/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 139/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI “VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUY CHẾ (SỬA ĐỔI) VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI QUỐC TẾ NGỮ ESPERANTO THÀNH PHỐ HÀ NỘI ”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 1993/QĐ-UB ngày 23/5/1997 và Quyết định số 08/QĐ-UB ngày 15/5/1998 của UBND Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê chuẩn Quy chế (Sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của Hội quốc tế ngữ Esperanto Thành phố Hà Nội. Bản quy chế (Sửa đổi) được ban hành kèm theo quyết định này bao gồm 5 chương, 14 điều do Đại hội đại biểu lần thứ II Hội quốc tế ngữ Esperanto Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2002 – 2007 thông qua ngày 22/9/2002.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2022/QĐ-UB ngày 15/05/1999 của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 3: Chánh văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội, Chủ tịch Hội quốc tế ngữ Esperanto thành phố Hà Nội thi hành quyết định này.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

 

QUY CHẾ

(Sửa đổi)

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI QUỐC TẾ NGỮ ESPERANTO THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 139/2002/QĐ-UB, ngày 31/10/2002 của UBND Thành phố Hà Nội)

Chương 1:

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ

Điều 1: Tên gọi: Hội quốc tế ngữ Esperanto Thành phố Hà Nội. Tên bằng tiếng Esperanto là HANOIJA ESPERANTO – ASOCIO. Tên viết tắt là HANEA. Văn phòng của Hội đặt tại 14B Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Trụ sở của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hà Nội).

Điều 2: Hội quốc tế ngữ Esperanto Thành phố Hà Nội là tổ chức chính trị - xã hội, mang tính nhân văn, văn hóa, xã hội và đối ngoại nhân dân.

HANEA là thành viên và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của các Sở, Ban, Nghành liên quan; là thành viên tập thể và chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn của Hội quốc tế ngữ Việt Nam.

Hoạt động của Hội phù hợp với Điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà nội, Điều lệ của Hội quốc tế ngữ Việt Nam.

Điều 3: Tôn chỉ mục đích hoạt động của Hội quốc tế ngữ Thành phố Hà Nội là tập hợp, đoàn kết các nhà Quốc tế ngữ, hoạt động cho việc truyền bá Quốc tế ngữ trong thành phố và cho việc tăng cường mở rộng các quan hệ đối ngoại nhân dân nhằm góp phần nâng cao trình độ dân trí, đẩy mạnh giao lưu Văn hóa, khoa học kỹ thuật, thông tin và hợp tác giữa Thủ đô hà Nội với Thủ đô các nước thông qua ngôn ngữ quốc tế Esperanto trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì độc lập, dân tộc, hòa bình và hữu nghị với nhân dân các nước.

Điều 4: Hội quốc tế ngữ Esperanto thành phố Hà Nội có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tích cực tuyên truyền và phổ biến rộng rãi Quốc tế ngữ Esperanto trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội, không ngừng nâng cao trình độ ngôn ngữ Esperanto cho các hội viên, tích cực phát triển các hội viên mới.

Tổ chức, quản lý và hướng dẫn các chi hội và hội viên; tuyên truyền và giới thiệu những giá trị văn hóa của Hà Nội và của Việt Nam với các nước cũng như giới thiệu những giá trị văn hóa của các nước với nhân dân Thủ đô Hà Nội bằng ngôn ngữ Esperanto và bằng tiếng Việt, nhằm mở rộng mối quan hệ hữu nghị hợp tác, trao đổi văn hóa, khoa học kỹ thuật, kinh tế xã hội giữa nhân dân Hà Nội với nhân dân các nước.

- Tạo điều kiện giúp đỡ các tổ chức văn hóa – khoa học kỹ thuật, xã hội các tổ chức kinh tế của Hà Nội có những mối quan hệ hợp tác với các tổ chức kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, xã hội của các nước bằng ngôn ngữ Esperanto.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác và giao lưu văn hóa – xã hội và kinh tế thông qua hoạt động ngôn ngữ Esperanto và được cung cấp trao đổi thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của Hội theo quy định của Pháp luật.

Chương 2:

HỘI VIÊN, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 5: Mọi công dân ở Thủ đô Hà Nội biết hoặc ủng hộ ngôn ngữ Esperanto, tán thành Quy chế của Hội quốc tế ngữ Thành phố Hà Nội và tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội CLB UNESCO đều có thể trở thành các tổ chức thành viên và hội viên của Hiệp hội.

Những cá nhân hoặc tổ chức có hảo tâm muốn ủng hộ, bảo trợ cho các hoạt động của Hội về vật chất và tinh thần đều có thể trở thành hội viên bảo trợ của Hiệp hội.

Điều 6: Hội viên có nhiệm vụ:

- Chấp hành Quy chế và các Nghị quyết của Hội.

- Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội, hỗ trợ giúp đỡ nhau giữa các hội viên và các Chi hội.

- Đóng hội phí và ủng hộ kinh phí cho các hoạt động Hội.

- Tuyên truyền giới thiệu hội viên mới cho Hội.

Điều 7: Hội viên có quyền:

- Được ứng cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội.

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết và chương trình công tác của Hội, được cung cấp thông tin có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội. Hội viên được cấp thẻ hội viên theo quy định.

- Được Hội tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động theo mục đích của Hội.

Điều 8: Hội viên đóng góp có hiệu quả cho hoạt động của Hội sẽ được Hội biểu dương và khen thưởng.

Hội viên muốn xin ra khỏi Hội phải báo cáo với Chi hội hoặc BCH HANEA.

Hội viên có hoạt động trái với Quy chế và các nghị quyết của Hội, tùy theo mức độ sẽ bị phê bình hoặc xóa tên khỏi Hội.

Chương 3:

TỔ CHỨC CỦA HỘI

Điều 9: Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hiệp thương thống nhất và biểu quyết theo đa số.

HANEA có tổ chức ở Thành phố, và chi hội cơ sở.

Điều 10: Đại hội toàn thể hoặc đại biểu HANEA toàn thành phố là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội, đựoc triệu tập 5 năm một lần. Đại hội đại biểu thành phố thảo luận và thông qua báo cáo công tác của Ban chấp hành, chương trình hoạt động của Hội thông qua Quy chế sửa đổi, bầu cử ban chấp hành mới.

Ban chấp hành HANEA thành phố là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa 2 kỳ đại hội. Ban chấp hành họp 6 tháng một lần. Trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường. Ban chấp hành cử Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký. Ban chấp hành có thể đề nghị bổ sung và thay đổi ủy viên của Ban chấp hành sau khi báo cáo và được sự thống nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố.

Thường trực Ban chấp hành HANEA gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký được phân công điều hành công việc và 1 tháng họp một lần, Ban Thường vụ 3 tháng họp một lần để giải quyết những công việc cần thiết và được thông báo cho ban chấp hành tại kỳ họp gần nhất để biết.

Thường trực Ban chấp hành cử Ban thư ký để giúp việc; ban thư ký gồm Tổng thư ký và một số Ủy viên BCH

Ban chấp hành có thể lập ra các tiểu Ban chuyên môn như: Tiểu ban đối ngoại, Ban thư ký, Ban Văn hóa đào tạo, Ban tuyên truyền …

Điều 11: Tổ chức chi hội hữu nghị cơ sở

- Tổ chức chi hội ở cơ sở được thành lập phải được sự công nhận của Ban chấp hành HANEA thành phố. Tổ chức chi Hội ở cơ sở gọi là chi hội. Chi hội BCH, có chi Hội trưởng, chi hội phó, thư ký và các ủy viên. Việc thành lập hoặc giải thể các chi hội ở cơ sở do BCH Hội Quốc tế ngữ Thành phố Quyết định và phải báo cáo trước với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố bằng văn bản.

- Ban chấp hành HANEA cấp thành phố có trách nhiệm thông tin và hướng dẫn chỉ đạo các tổ chức chi hội ở cơ sở về các chủ trương, phương hướng hoạt động và Quy chế của Hội. Các tổ chức chi hội ở cơ sở chủ động hoạt động theo chủ trương phương hướng của BCH HANEA và Quy chế của Hội, báo cáo thường kỳ (3) 6 một lần lên BCH HANEA thành phố về tình hình hoạt động của đơn vị mình.

Chương 4:

TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 12: Tài chính của Hội gồm các khoản thu, chi của Hội để hỗ trợ thực hiện các hoạt động của Hội, trên cơ sở tự trang trải kinh phí. Hoạt động thu chi phải chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước đối với các Hội

+ Nguồn thu bao gồm:

- Đóng góp hội phí của hội viên và các chi hội.

- Các khoản đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Thu nhập bằng hoạt động kinh tế của Hiệp hội.

- Sự hỗ trợ một phần của ngân sách hoặc kinh phí cấp trên.

+ Các khoản chi bao gồm:

Phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền và các hoạt động của Hội và chi Hội do ban Chấp hành HANEA thành phố và Chi hội quyết định theo nguyên tắc tài chính công khai đúng mục đích và theo hướng dẫn của cấp trên.

Điều 13: Hội quốc tế ngữ Esperanto thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ), được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.

Chương 5:

THI HÀNH VÀ SỦA ĐỔI QUY CHẾ

Điều 14: Quy chế (sửa đổi) này đã được Đại hội đại biểu Hội quốc tế ngữ Esperanto thành phố lần II thông qua và có hiệu lực sau khi được UBND Thành phố phê chuẩn; Chỉ có Đại hội đại biểu Hội quốc tế ngữ Esperanto Thành phố mới có quyền bổ xung, sửa đổi Quy chế và được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội thống nhất đề nghị UBND thành phố ra quyết định phê chuẩn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 139/2002/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế (Sửa đổi)về tổ chức và hoạt động Hội Quốc tế ngữ Esperanto Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.099

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100