Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 32/NQ-CP 2022 miễn thị thực cho công dân các nước Đức Pháp I ta li a Tây Ban Nha

Số hiệu: 32/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 15/03/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/NQ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN THỊ THỰC CHO CÔNG DÂN CÁC NƯỚC: CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC, CỘNG HÒA PHÁP, CỘNG HÒA I-TA-LI-A, VƯƠNG QUỐC TÂY BAN NHA, LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN, LIÊN BANG NGA, NHẬT BẢN, ĐẠI HÀN DÂN QUỐC, VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH, VƯƠNG QUỐC THỤY ĐIỂN, VƯƠNG QUỐC NA-UY, CỘNG HÒA PHẦN LAN VÀ CỘNG HÒA BÊ-LA-RÚT

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phvà Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019,

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở biểu quyết của các thành viên Chính phủ đối với đề xuất của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại văn bn s463/BC-BNG-LS-m ngày 01 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa I-ta-li-a, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na-uy, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Bê-la-rút khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 2. Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu tại Điều 1 được thực hiện trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2025 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế các Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020, số 23/NQ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2020 và số 29/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2020 và số 33/NQ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương với các nước.

Điều 4. Bộ Ngoại giao chủ trì tổng kết, đánh giá và kiến nghị với Chính phủ việc gia hạn, tạm dừng hoặc chấm dứt chính sách miễn thị thực đơn phương quy định tại Nghị quyết này.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, c
ơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính ph;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Tr
ung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí t
;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân t
i cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ủy ban trung ương Mặt trận T
quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn th
ể;
- VPCP; BTCN, các PCN, Tr lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, QHQT (2). NT

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bì
nh Minh

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 32/NQ-CP

Hanoi, March 15, 2022

 

RESOLUTION

ON VISA WAIVER FOR NATIONALS OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE FRENCH REPUBLIC, ITALIAN REPUBLIC, KINGDOM OF SPAIN, THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, RUSSIAN FEDERATION, JAPAN, REPUBLIC OF KOREA, KINGDOM OF DENMARK, KINGDOM OF SWEDEN, KINGDOM OF NORWAY, REPUBLIC OF FINLAND, AND THE REPUBLIC OF BELARUS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of Government dated June 19, 2015; the Law on amendments to the Law on Organization of Government and Organization of Local Governments dated November 22, 2019,

Pursuant to the Law on Entry, Exit, Transit and Residence of foreigners in Vietnam dated June 16, 2014 and Law on amendments to the Law on Entry, Exit, Transit and Residence of foreigners in Vietnam dated November 25, 2019;

Pursuant to the Government’s Decree No. 138/2016/ND-CP dated October 1, 2016 on promulgation of Working regulations of the Government;

On the basis of the vote of the Members of the Government on the proposal of the Minister of Foreign Affairs in the document No. 463/BC-BNG-LS-m dated March 1, 2022.

HEREBY RESOLVES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. The visa waiver for the nationals as specified in Article 1 will last for three years from March 15, 2022 to March 14, 2025 inclusive and an extension could be tabled in line with Vietnamese laws.

Article 3. This Resolution comes into force as of the date of signing and supersedes Resolutions No. 21/NQ-CP dated February 28, 2020, No. 23/NQ-CP dated March 2, 2020 and No. 29/NQ-CP dated March 11, 2020 and No. 33/NQ-CP dated March 19, 2020 of the Government on suspension of unilateral visa exemption policy with the countries.

Article 4. The Ministry of Foreign Affairs is tasked with the assessment, evaluation and putting forward recommendations to the Government with regards to the extension, suspension or termination of the unilateral visa exemption policy specified in this Resolution.

Article 5. Ministries, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, Presidents of the People’s Committees of provinces and central-affiliated cities and relevant agencies shall implement this Resolution.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Pham Binh Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 15/03/2022 về miễn thị thực cho công dân các nước: Đức, Pháp, I-ta-li-a, Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Nga, Nhật Bản, Đại hàn Dân quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na-uy, Phần Lan và Bê-la-rút do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


21.223

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.176.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!