Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 538/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 1380/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 538/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 13/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 538/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1380/QĐ-TTG NGÀY 18/10/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ

Thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai t, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tut/htrợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Công khai, minh bạch TTHC; giảm giấy tờ, thời gian giải quyết nhằm tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc thực hiện các TTHC.

- Bảo đảm nội dung, tiến độ, chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện mô hình một cửa liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí (sau đây viết tắt là Quyết định số 1380/QĐ-TTg) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết các TTHC cho nhân dân.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung, công việc phải thực hiện, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai, thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg.

- Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Đề án thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới mọi cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh về nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã phường thị trấn tổ chức tuyên truyền bằng hình thức phù hợp liên quan đến việc triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg; tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí tới mọi cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh đăng tải Quyết định số 1380/QĐ-TTg trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; các cơ quan đơn vị đăng tải Quyết định số 1380/QĐ-TTg trên Cổng/trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị mình.

- Đơn vị phối hợp: Báo Bắc Kạn; Đài Phát thanh và Truyền hình.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ

2.1. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc thực hiện liên thông các TTHC thuộc cấp huyện, cấp xã.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý I, II/2019.

2.2. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc cấp huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc thực hiện liên thông các TTHC trên địa bàn.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong quá trình thực hiện kế hoạch.

3. Tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan.

Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Kế hoạch được ban hành.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các TTHC tại cấp huyện, cấp xã.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Tổ chức rà soát, đánh giá và kiến nghị sửa đổi quy trình, thủ tục liên thông các thủ tục hành chính về Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí tới mọi cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Công an tnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Báo cáo đánh giá tình hình tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định 1380/QĐ-TTg

6.1. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện triển khai Quyết định số 1380/QĐ-TTg theo định kỳ 6 tháng và hàng năm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND cấp huyện (tổng hợp UBND cấp xã).

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Báo cáo 6 tháng (gửi trước ngày 20/6) và hàng năm (gửi trước ngày 20/12).

- Báo cáo phải đảm bảo đầy đủ các nội dung cơ bản về tình hình, kết quả triển khai thực hiện, đánh giá tình hình triển khai thực hiện và những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khó khăn, vướng mắc...

6.2. Tổng hợp, xây dựng báo cáo Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/6 và 30/12 hàng năm.

7. Tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Quyết định 1380/QĐ-TTg

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

Thời gian hoàn thành: Trước 31/12/2019.

8. Ban hành văn bản quy định việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh, cung cấp biểu mẫu phục vụ việc thực hiện liên thông TTHC.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 01/2019.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách địa phương chi cho việc thực hiện cải cách hành chính và các nguồn khác theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản pháp luật hiện hành. Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch lập dự toán kinh phí gửi cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nội dung trong Kế hoạch: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị cho phù hợp; có sự phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các đơn vị trực thuộc để có cơ sở kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

2. Thủ trưng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm: Đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này đạt hiệu quả và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ, kết quả triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình, cụ thể:

2.1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết việc triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung được giao tại Kế hoạch;

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai Kế hoạch và đề xuất các biện pháp cần thiết để đảm bảo Kế hoạch được thực hiện đầy đủ, hiệu quả và đúng tiến độ.

2.2. Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh có trách nhiệm:

- Chỉ đạo triển khai và hướng dẫn thực hiện Đề án trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

- Phối hợp thực hiện kiểm tra liên ngành việc triển khai liên thông các TTHC trên thực tế, làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp chấn chỉnh hoặc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Báo cáo tình hình kết quả thực hiện 6 tháng và hàng năm theo Kế hoạch.

2.3. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

2.4. Sở Thông tin và truyền thông có trách nhiệm:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo triển khai thực hiện liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính.

- Hoàn thiện quy trình liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính giữa các cơ quan, đơn vị qua phần mềm một cửa điện tử.

2.5. Sở Tài chính có trách nhiệm: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, theo quy định hiện hành.

2.6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch này;

- Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc thực hiện liên thông các TTHC trên địa bàn huyện;

- Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, xem xét, giải quyết, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện liên thông các TTHC trên địa bàn huyện.

- Báo cáo tình hình kết quả thực hiện 6 tháng và hàng năm theo Kế hoạch.

- Bố trí kinh phí, đảm bảo cơ sở vật chất cho cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định.

2.7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí tại địa phương.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện liên thông;

- Bố trí người có đủ trình độ, năng lực thực hiện việc liên thông các thủ tục hành chính;

- Quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

- Công khai quy trình liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Thực hiện hỗ trợ cho cán bộ, công chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí theo quy định của pháp luật;

- Kịp thời phản ánh với Ủy ban nhân dân cấp huyện về các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

- Báo cáo tình hình kết quả thực hiện 6 tháng và hàng năm theo Kế hoạch.

- Hàng năm căn cứ nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kinh phí thực hiện tổng hợp chung dự toán của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện.

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ nhiệm vụ được phân ng nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng CP;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP;
- Các Sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Thông tin & TT; Lao động - TB&XH, Công an t
nh, Bảo hiểm XH tỉnh;
- Báo Bắc Kạn, Đài PT&TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm CBTH (đăng tải);
- Lưu: VT, NCKSTT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 538/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 1380/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


399

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139