Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3773/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 09/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3773/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM VỀ ĐĂNG KÝ VÀ THỐNG KÊ HỘ TỊCH GIAI ĐOẠN 2017 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 (sau đây gọi tắt là Chương trình), văn bản số 620/BTP-HTQTCT ngày 28/02/2017 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024; xét đề nghị của Sở Tư pháp tại văn bản số 545/STP-HCTP ngày 18/4/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chương trình, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

- Bảo đảm các sự kiện hộ tịch của công dân Việt Nam, người nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Khánh Hòa được đăng ký kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định; nâng cao tỷ lệ đăng ký hộ tịch, tập trung vào tỷ lệ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử; bảo đảm mọi người dân đều được cấp giấy tờ hộ tịch có đầy đủ nội dung, phù hợp với thông lệ quốc tế; số liệu đăng ký hộ tịch được thống kê chính xác, có các chỉ tiêu cơ bản theo thông lệ quốc tế, được công bố công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung và giải pháp thực hiện của Chương trình nhằm đạt các mục tiêu cụ thể đã đề ra về: đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử và xác định nguyên nhân tử vong; kết hôn, ly hôn; nuôi con nuôi; thống kê và công bsố liệu đăng ký hộ tịch;

- Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực, bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện, bảo đảm hoạt động đăng ký, thống kê hộ tịch chất lượng, hiệu quả, số liệu thống kê thống nhất, chính xác;

- Việc triển khai phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật; chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Chỉ đạo tổ chức triển khai, đôn đốc các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện Chương trình và báo cáo kết quả thực hiện; giải quyết các vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.

2. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân về quyền, trách nhiệm đăng ký hộ tịch; nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, xã hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch.

3. Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, bảo đảm tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng bổ trợ.

4. Nâng cao hiệu quả công tác xác định nguyên nhân tử vong, cấp chứng nhận tử vong của cơ quan y tế, kể cả các trường hợp tử vong ngoài cơ sở y tế; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế thực hiện việc cấp giấy chứng sinh, chứng tử, thu thập và cung cấp dữ liệu sinh, tử.

5. Cải thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký, thống kê hộ tịch và công tác thu thập, thống kê dữ liệu sinh, tử của các cơ sở y tế; bảo đảm kết nối, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời giữa ngành Y tế và ngành Tư pháp.

6. Thu thập chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin thống kê hộ tịch, đáp ứng được yêu cầu quản lý của Nhà nước và nhu cầu sử dụng của tổ chức, cá nhân.

7. Rà soát, thống kê tỷ lệ đăng ký khai sinh, tỷ lệ đăng ký khai tử hàng năm, bảo đảm công bố công khai, đầy đủ, chính xác, kịp thời; thực hiện khai thác, sử dụng các số liệu thống kê đã được công bố theo đúng quy định; phối hợp liên ngành, kiểm tra thường xuyên, bảo đảm số liệu thống kê đầy đủ, chính xác.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh để điều phối, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Ban Chỉ đạo gồm:

- Trưởng ban: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Phó Trưởng ban thường trực: Giám đốc Sở Tư pháp;

- Phó Trưởng ban: Đại diện lãnh đạo Sở Y tế;

- Thành viên: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan (Văn phòng UBND, Tài chính, Thống kê, Lao động, Thương binh và xã hội, Công an, Ngoại vụ...), lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Tăng cường sư chỉ đo thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác đăng ký, thống kê hộ tịch; tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch; thường xuyên kiểm tra, khảo sát, đánh giá, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

3. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, tập trung nguồn lực đxây dựng, triển khai Đề án Cơ sở dữ liu htịch điện tử toàn quốc.

4. Tăng cường phối hợp giữa các các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện Chương trình.

5. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của đăng ký hộ tịch, quyền lợi và trách nhiệm đăng ký hộ tịch.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch này, các cơ quan liên quan xây dựng dự toán thực hiện, tng hp vào dự toán chi ngân sách hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi quản lý của ngành và địa phương mình chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo phân công nhiệm vụ (Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này), bảo đảm hiệu quả, đúng thời hạn quy định.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình tại địa phương; lồng ghép thực hiện có hiệu quả Chương trình với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình khác có liên quan của địa phương; chủ động bố trí ngân sách, nhân lực để thực hiện Chương trình; đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện hoạt động đăng ký, thống kê số liệu sinh, tử, số liệu đăng ký hộ tịch, đặc biệt là xác định tỷ lệ đăng ký khai sinh, tỷ lệ đăng ký khai tử hàng năm; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Chương trình.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, tham mưu giúp UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

5. Giao Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động của các ngành, các cấp.

Các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình định kỳ hàng năm (hoặc theo yêu cầu) về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

6. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Khánh Hoà tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của người dân và các cơ quan, tổ chức, xã hội trong lĩnh vực hộ tịch.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

ính kèm Phụ lục trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình của các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố)./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Cục Hộ tịch - Quốc tịch - Chứng thực (BTP);
- Cục Công tác phía Nam (BTP);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Sở Tư pháp (2b);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Khánh Hòa, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT+NgM, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

PHỤ LỤC

TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CỦA CÁC SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 3773/KH-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

STT

Mục tiêu/Kết quả đầu ra

Nhiệm v
(hoạt động phải thực hiện)

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Thời gian hoàn thành

I

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình tỉnh Khánh Hòa

1

Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động

- Dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo; các Sở, ngành cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo; trình UBND tỉnh ký ban hành.

- Ban Chỉ đạo triển khai điều phối, chỉ đạo thực hiện Chương trình thng nhất trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

- Sở, ngành liên quan (Văn phòng UBND, Tài chính, Y tế; Thống kê, Lao động, Thương binh và xã hội, Công an, Ngoại vụ...);

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trước quý III/2017

II

Tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, việc thực hiện các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động đăng ký và thống kê hộ tịch

1

Đội ngũ công chức làm công tác đăng ký và thống kê hộ tịch, cán bộ y tế thực hiện việc cấp giấy chứng sinh, chứng tử, thu thập và cung cấp dữ liệu sinh tử được tập huấn, hướng dẫn thực hiện.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, việc thực hiện các quy định pháp luật mới về phạm vi, đối tượng, thời hạn thống kê; biểu mẫu báo cáo thống kê số liệu sinh, tử của các cơ quan y tế được sửa đổi; bổ sung quy định cơ chế phối hợp, trao đổi, đối chiếu thông tin thống kê sinh, tử giữa cơ quan y tế và cơ quan tư pháp

Sở Y tế

- Sở Tư pháp;

- Các cơ quan có liên quan.

Ngay sau khi văn bản QPPL được ban hành.

2

Triển khai thí điểm Đề án nghiên cứu đổi mới mô hình hệ thống cơ quan làm công tác đăng ký hộ tịch (nếu được chọn thí điểm)

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện.

Sở Tư pháp

- Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

Theo lộ trình của Đề án

3

Tổ chức triển khai Nghị định quy định về việc khai thác, sử dụng, chia sẻ thông tin, dữ liệu đăng ký hộ tịch; Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện.

Sở Tư pháp

- Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; Thanh tra tỉnh và các sở, ngành liên quan

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ngay sau khi Nghị định được ban hành

4

Khảo sát, đánh giá, kiểm tra, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực tế triển khai thi hành quy định pháp luật hộ tịch

- Tổ chức Đoàn kiểm tra, khảo sát nhằm đánh giá tình hình thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành tại các cơ quan đăng ký hộ tịch

- Tổng hợp vướng mắc, khó khăn, tháo gỡ hoặc đề xuất có giải pháp tháo gỡ, bảo đảm yêu cầu đăng ký hộ tịch của người dân

Sở Tư pháp

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan

Hàng năm

5

Sơ kết việc triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Luật hộ tịch

Sở Tư pháp

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan

Quý IV/2018

III

Cải thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; hiện đại hóa phương thức đăng ký và thống kê hộ tịch

 

1

Đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật (máy tính, kết nối mạng internet, máy in chất lượng tốt) phục vụ cho công tác đăng ký hộ tịch tại các cơ quan đăng ký hộ tịch

Kế hoạch mua sắm, trang bị, dự toán kinh phí (tại các cơ quan đăng ký hộ tịch chưa đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật) và tổ chc thực hiện

- UBND cấp xã;

- UBND cấp huyện;

- Sở Tư pháp;

Cơ quan Tư pháp, Tài chính các cấp

Năm 2017, xong trước quý III/2018

2

Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan y tế có chức năng thu thập dữ liệu sinh, tử

Kế hoạch mua sắm, đầu tư trang thiết bị, dự toán kinh phí tại các cơ quan y tế và tổ chức thực hiện

Sở Y tế

Cơ quan tài chính, y tế các cấp

Năm 2017, xong trước năm 2020

3

Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; Tiếp tục vận hành có hiệu quả phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung tại các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện.

Sở Tư pháp

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan

Theo lộ trình của Dự án khả thi xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

IV

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, bảo đảm đội ngũ đủ tiêu chuẩn, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng btrợ, thực hiện hiệu quả công tác đăng ký, thng kê hộ tịch

1

Bố trí đủ công chức làm công tác hộ tịch tại cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch các cấp

- Rà soát, thống kê, xây dựng Kế hoạch bố trí bổ sung công chức hộ tịch

- Tổ chức thi tuyển, bố trí bổ sung công chức theo đề xuất

- UBND cấp xã,

- UBND cấp huyện; Phòng Tư pháp cấp huyện

Cơ quan Tư pháp, cơ quan Nội vụ các cấp

Từ năm 2017 đến hết năm 2019

2

Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch tại cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch các cấp

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa theo yêu cầu chức danh cho công chức làm công tác hộ tịch;

- Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn bổ sung, cập nhật kiến thức pháp luật mới;

- Xây dựng, phát hành các ấn phẩm dưới dạng sổ tay hỏi - đáp, cẩm nang nghiệp vụ về đăng ký hộ tịch...

- Sở Tư pháp;

- UBND cấp huyện;

- Phòng Tư pháp cấp huyện

UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn, báo cáo Sở Tư pháp tổng hợp

Hàng năm

V

Nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, trách nhiệm trong đăng hý hộ tịch; nhận thức của cơ quan, tổ chức, xã hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch

1

- Người dân được tiếp cận pháp luật về quyền, trách nhiệm đăng ký hộ tịch;

- Nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa của công tác đăng ký, thống kê hộ tịch của các cơ quan, tổ chức.

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền chuyên sâu về pháp luật hộ tịch;

- Dự toán và cấp kinh phí thực hiện Kế hoạch

- Biên soạn tài liệu phục vụ cho hoạt động tuyên truyền

- Báo cáo khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện và đxuất các giải pháp.

Sở Tư pháp

- Sở Tài chính, Sở Nội vụ; các sở, ngành liên quan

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Hàng năm;

- Khảo sát, đánh giá thực hiện vào các năm 2018, 2020, 2024.

VI

Các trường hợp tử vong được đăng ký khai tử đều xác định đúng nguyên nhân tử vong, có chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền, kể cả các trường hợp tử vong ngoài cơ sở y tế; nâng cao năng lực cho đi ngũ cán by tế thực hiện việc cấp Giy chứng sinh, Giy báo tử, thu thập và cung cấp dữ liệu sinh, tử

1

Triển khai quy định pháp luật về cơ chế thu thập thông tin tử vong và nguyên nhân tử vong

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện.

Sở Y tế

- Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ngay sau khi văn bản được ban hành

2

Triển khai thử nghiệm mô hình thu thập nguyên nhân tử vong (nếu được chọn thử nghiệm)

- Thử nghiệm mô hình

- Đánh giá thử nghiệm, triển khai mở rộng

Sở Y tế

- Các sở, ngành liên quan;

- Các cơ sở y tế

Trước năm 2020 (Theo hướng dẫn của Bộ Y tế)

3

Đào tạo, nâng cao năng lực của cán bộ y tế làm công tác cấp giấy chứng sinh, giấy báo tử, thu thập, xử lý dữ liệu sinh, tử; đặc biệt là về kỹ năng chẩn đoán và mã hóa nguyên nhân chính gây tử vong theo ICD

- Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ y tế làm công tác cấp Giấy chứng sinh, giấy báo tử, thu thập, xử lý dữ liệu sinh, tử; tập trung nghiệp vụ liên quan đến thông tin hộ tịch, nghiệp vụ thống kê, xử lý dữ liệu thống kê;

- Đào tạo ngắn hạn về chẩn đoán và mã hóa nguyên nhân tử vong theo ICD 10 cho nhân viên y tế tại các cơ sở y tế

Sở Y tế

- Các sở, ngành liên quan

- Các cơ sở đào tạo của ngành y tế

Trước năm 2020

4

Hiện đại hóa phương thức thu thập, phân tích và sử dụng số liệu tử vong và nguyên nhân tử vong

- Triển khai thực hiện báo cáo trực tuyến;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu

- Đào tạo cán bộ sử dụng phần mềm

- Trang bị cơ sở vật chất cần thiết

Sở Y tế

Các sở, ngành liên quan

Trước năm 2020

VII

Thông tin thống kê về hộ tịch được bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đáp ứng đúng yêu cầu quản lý của Nhà nước và nhu cầu sử dụng của tổ chức, cá nhân

1

Thống kê tỷ lệ trẻ em được đăng ký khai sinh, tỷ lệ người chết trong năm được đăng ký khai tử hàng năm

Thực hiện thống kê, xác định được tỷ lệ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử

- Sở Tư pháp

- UBND cấp huyện, cấp xã

- Sở Y tế và các sở, ngành liên quan;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện thống kê, xác định được tỷ lệ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trong năm 2017, bắt đầu công bố từ năm 2018 và các năm tiếp theo

2

Số liệu thống kê hộ tịch hàng năm được công bố công khai, bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất, kịp thời

- Phát hành niên giám công bố các chỉ tiêu thống kê hộ tịch hàng năm

- Xây dựng quy chế khai thác, sử dụng các số liệu thống kê

- Sở Tư pháp;

- UBND cấp huyện, cấp xã

Cục thống kê và cơ quan liên quan

Từ năm 2018

VIII

Nâng dần tỷ lệ đăng ký, xác nhận các sự kiện hộ tịch quan trọng, cơ bản của cá nhân (khai sinh, khai tử, kết hôn, nuôi con nuôi, ly hôn); nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thống kê hộ tịch nhằm bảo đảm số liu thống kê hộ tịch chính xác, đy đủ, kịp thời, bảo đảm tính phổ biến theo lộ trình khuyến nghị của Khung hành động khu vực giai đoạn 2015 - 2024

1

Nâng cao tỷ lệ đăng ký khai sinh

Rà soát, thực hiện đăng ký khai sinh bảo đảm đạt mục tiêu nêu tại điểm a mục 2 phần I của Chương trình hành động quốc gia

- Sở Tư pháp;

- UBND cấp huyện, cấp xã

Các sở, ngành liên quan

Trước năm 2020, 2024 (tùy theo từng mục tiêu cụ thể)

2

Nâng cao tỷ lệ đăng ký khai tử; xác nhận nguyên nhân tử vong đúng ICD

Rà soát, thực hiện đăng ký khai tử và cấp giấy xác nhận nguyên nhân tử vong bảo đảm đạt mục tiêu nêu tại điểm b mục 2 phần I của Chương trình hành động quốc gia

- Sở Tư pháp;

- UBND cấp huyện, cấp xã

Các sở, ngành liên quan

Trước năm 2020, 2024 (tùy theo từng mục tiêu cụ thể)

3

- Nâng cao tỷ lệ đăng ký kết hôn, giảm tỷ lệ tảo hôn;

- Nâng cao tỷ lệ xác nhận thông tin về việc ly hôn trong sổ hộ tịch

- Rà soát, thực hiện đăng ký kết hôn; thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng sống chung như vợ chồng dưới độ tuổi kết hôn; thực hiện ghi vào sổ hộ tịch các bản án/quyết định ly hôn đã có hiệu lực của Tòa án;

- Bảo đảm đạt mục tiêu nêu tại điểm c mục 2 phần I của Chương trình hành động quốc gia

- Sở Tư pháp;

- Tòa án nhân dân;

- Ban dân tộc;

-UBND cấp huyện, cấp xã

Các sở, ngành liên quan

Trước năm 2020, 2024 (tùy theo từng mục tiêu cụ thể)

4

Nâng cao tỷ lệ đăng ký nuôi con nuôi

- Rà soát, thực hiện đăng ký các trường hợp nhận nuôi con nuôi mới phát sinh, các trường hợp nuôi con nuôi thực tế của giai đoạn trước đó và cấp giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi theo quy định;

- Bảo đảm đạt mục tiêu nêu tại điểm d mục 2 phần I của Chương trình hành động quốc gia

- Sở Tư pháp;

- UBND cấp huyện, cấp xã

Các sở, ngành liên quan

Trước năm 2020, 2024 (tùy theo từng mục tiêu cụ thể)

5

Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thống kê hộ tịch

- Số liệu thống kê về tỷ lệ khai sinh, khai tử được lấy từ dữ liệu đăng ký hoặc các nguồn dữ liệu hành chính có giá trị khác; các ca tử vong được cấp giấy chứng nhận về nguyên nhân chính gây tử vong phù hợp với tiêu chuẩn quc tế;

- Số liệu thống kê hộ tịch về tỷ lệ khai sinh, khai tử, nguyên nhân tử vong đầy đủ và chính xác, sử dụng hệ thống đăng ký hộ tịch như một nguồn căn bản, công chúng dễ tiếp cận;

- Bảo đảm đạt mục tiêu nêu tại điểm đ mục 2 phần I của Chương trình hành động quốc gia

- Sở Tư pháp;

- Sở Y tế;

- Cục thống kê;

- UBND cấp huyện, cấp xã

Các sở, ngành liên quan

Trước năm 2020, 2022; 2024 (tùy theo từng mục tiêu cụ thể)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3773/KH-UBND ngày 09/05/2017 thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


955

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26