Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2238/KH-UBND năm 2015 tổ chức thực hiện Luật Căn cước công dân tại thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 2238/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Khắc Nam
Ngày ban hành: 06/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2238/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 06 tháng 04 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thực hiện Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân (viết tắt là CCCD), Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong tổ chức, thực hiện Luật CCCD trên địa bàn thành phố, đảm bảo kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế tại thành phố Hải Phòng.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật CCCD đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang đóng quân trên địa bàn thành phố; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ làm công tác quản lý CCCD, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu CCCD của thành phố.

- Đề ra quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành của thành phố trong việc trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan về công dân phục vụ cho việc quản lý dân cư, hoạch định chính sách kinh tế, xã hội của thành phố cũng như các giao dịch của công dân; kiện toàn tổ chức, biên chế đáp ứng nội dung, yêu cầu đề ra của Luật CCCD, đảm bảo việc triển khai, thực hiện Luật CCCD tại thành phố đạt hiệu quả cao.

2. Yêu cầu:

- Đề ra nội dung, công việc cụ thể và thời gian thực hiện, xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong phối hợp triển khai, thực hiện Luật CCCD trên địa bàn thành phố.

- Đảm bảo sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương của thành phố; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Luật CCCD, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về CCCD:

- Sau khi có tài liệu phổ biến Luật CCCD và các hướng dẫn thi hành do cơ quan Trung ương biên soạn, tổ chức phổ biến, quán triệt Luật CCCD, các văn bản hướng dẫn thi hành bằng các hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng cụ thể, nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật của nhân dân, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý CCCD, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu CCCD của thành phố.

- Phân công thực hiện:

+ Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp căn cứ tài liệu phổ biến Luật CCCD và các hướng dẫn thi hành của Trung ương, biên soạn, nghiên cứu bổ sung các nội dung cần thiết phù hợp với điều kiện thực tế tại thành phố để triển khai tới các tầng lớp nhân dân, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang để đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong triển khai, thực hiện Luật CCCD tại thành phố.

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức phổ biến Luật CCCD và các hướng dẫn thi hành tổ chức tuyên truyền sâu rộng pháp luật về CCCD.

+ Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí giành thời gian, thời lượng phù hợp để đăng, phát bài phổ biến Luật CCCD và các hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2015 ngay sau khi có tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật CCCD và các hướng dẫn thi hành và tổ chức thường xuyên trong những năm tiếp theo.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý CCCD, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu CCCD.

- Mở các lớp tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo các sở, ban, ngành và người trực tiếp quản lý CCCD, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu CCCD.

- Phân công thực hiện:

+ Công an thành phố chủ trì, căn cứ tài liệu tập huấn được trang bị, mở các lớp tập huấn chuyên sâu về Luật CCCD, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý CCCD, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu CCCD, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ nhân dân, cải cách hành chính, chống hành vi quan liêu, gây phiền hà trong công tác cấp, quản lý CCCD cho cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố, những người trực tiếp làm công tác quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu CCCD và cấp, đổi, cấp lại CCCD.

+ Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức tập huấn Luật CCCD, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý CCCD, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho lãnh đạo, cán bộ thuộc địa phương để nắm bắt; chỉ đạo cán bộ thuộc đơn vị mình hướng dẫn công dân thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định tại Luật CCCD.

- Thời gian thực hiện:

Trong năm 2015 khi có tài liệu tập huấn, bồi dưỡng do cấp trên trang bị, tổ chức thường xuyên trong những năm tiếp theo cho cán bộ mới bổ sung làm nhiệm vụ cấp, quản lý CCCD, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu CCCD thuộc địa phương, đơn vị.

3. Rà soát, xây dựng các văn bản hướng dẫn của thành phố có liên quan triển khai Luật CCCD.

- Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành căn cứ Luật CCCD và các văn bản hướng dẫn thi hành, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai, thực hiện đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả; tập hợp, rà soát các văn bản đã có trước đây nay không còn phù hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố và các ngành hủy bỏ.

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát lại hệ thống văn bản đã ban hành, đối chiếu với quy định của Luật CCCD và các hướng dẫn thực hiện để bãi bỏ, đề xuất sửa đổi hoặc sửa đổi cho phù hợp theo thẩm quyền.

4. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý CCCD:

- Công an thành phố tổ chức rà soát lại tổ chức, bộ máy làm nhiệm vụ cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu Chứng minh nhân dân đã có để làm tốt công tác quản lý, cấp phát CCCD. Tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức làm công tác quản lý CCCD, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu CCCD; chấn chỉnh tác phong làm việc, tiếp xúc với nhân dân, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; cải tiến phương pháp làm việc, đảm bảo đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục; giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến CCCD, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

+ Tập trung triển khai có hiệu quả dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư” tại thành phố thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp với cơ sở dữ liệu CCCD để đảm bảo việc triển khai Luật CCCD đạt hiệu quả cao nhất.

+ Tiến hành tổng kết việc thực hiện dự án cấp, quản lý Chứng minh nhân dân theo công nghệ mới tại Hải Phòng; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của thành phố triển khai thực hiện dự án cấp, quản lý thẻ CCCD tại thành phố khi có kế hoạch triển khai của Bộ Công an.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an thành phố căn cứ văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Công an, dự toán ngân sách hàng năm đảm bảo kinh phí thường xuyên cho hoạt động của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu CCCD, kinh phí đảm bảo cho hoạt động cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD theo quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với Công an thành phố lập kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Công an đảm bảo đủ nguồn ngân sách cấp cho hoạt động của dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu CCCD và hoạt động cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trên địa bàn thành phố.

- Sở Tư pháp chỉ đạo các cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi quản lý cung cấp, cập nhật thông tin về hộ tịch của công dân cho hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xây dựng đầy đủ cơ sở dữ liệu về dân cư của thành phố.

- Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu CCCD theo nhiệm vụ được phân công. Có trách nhiệm giải quyết những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân có liên quan đến CCCD, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu CCCD theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ làm nhiệm vụ cấp, quản lý CCCD, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu CCCD có hành vi, lời nói thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tại địa phương, đơn vị mình đảm bảo đúng tiến độ về thời gian, nhiệm vụ đã được phân công.

- Giao Sở Tài chính căn cứ dự toán của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt dự toán kinh phí triển khai, thực hiện kế hoạch.

- Giao Công an thành phố là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai, thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBNDTP;
- UB MTTQ VNTP;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- VPTU, VP Đoàn ĐBQH&HĐNDTP;
- CVP, các PVP;
- Phòng NC;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2238/KH-UBND năm 2015 tổ chức thực hiện Luật Căn cước công dân tại thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.652

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91