Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2259/QĐ-UBND năm 2012 về thành lập Ban quản lý Vịnh Nha Trang do Tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 2259/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 11/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2259/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ VỊNH NHA TRANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tại Tờ trình số 3541/TTr-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2012 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1684/SNV-TCBC ngày 31 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Vịnh Nha Trang trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang trên cơ sở Ban quản lý Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang, Ban quản lý Bến tàu du lịch Cầu Đá Vĩnh Nguyên và bộ phận cứu hộ nhân đạo trên biển của Đội Thanh niên xung kích Nha Trang.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vịnh Nha Trang.

1. Vị trí, chức năng

Ban quản lý Vịnh Nha Trang (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) có chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang quản lý việc khai thác các giá trị của Vịnh Nha Trang trên cơ sở bảo vệ, bảo tồn danh lam thắng cảnh và hệ đa dạng sinh học trên Vịnh Nha Trang; giúp Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để thực hiện quản lý tổng hợp Vịnh Nha Trang.

Ban quản lý là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Ban quản lý chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Đề xuất và phối hợp với các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã phường trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm quản lý việc khai thác và bảo vệ Vịnh Nha Trang theo quy hoạch và các quy định của Nhà nước có liên quan đến Vịnh Nha Trang.

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị Vịnh Nha Trang; giới thiệu, quảng bá, tham gia xúc tiến du lịch theo quy định pháp luật.

- Chủ trì kiểm tra hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức phối hợp với các ngành có liên quan xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên Vịnh Nha Trang, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vượt quá thẩm quyền.

- Tổ chức thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xử lý các sự cố xảy ra; phối hợp các ngành liên quan trong việc bảo đảm an ninh, trật tự trên Vịnh Nha Trang.

- Tổ chức, quản lý các hoạt động thu gom, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường Vịnh Nha Trang.

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án, đề án tham quan du lịch trên Vịnh Nha Trang theo quy định.

- Giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức quản lý về sắp xếp, bố trí các khu vui chơi, giải trí và các bến tàu du lịch trên Vịnh Nha Trang theo quy hoạch và quy định của pháp luật; tổ chức thu các loại phí, lệ phí theo quy định.

- Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ Khu bảo tồn biển theo quy định hiện hành.

- Nghiên cứu, đề xuất việc điều chỉnh diện tích, vị trí các phân khu chức năng của Khu bảo tồn biển; lập bản đồ và tổ chức đánh dấu các phân khu chức năng trên thực địa.

- Tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát triển các loài động thực vật thủy sinh, duy trì diễn thế tự nhiên các hệ sinh thái trong Vịnh Nha Trang.

- Thực hiện các biện pháp phòng, ngừa ô nhiễm, dịch bệnh; ngăn chặn các hành vi xâm hại đến Vịnh Nha Trang.

- Phối hợp với cộng đồng dân cư sống bên trong và xung quanh Vịnh Nha Trang đề xuất và tổ chức thực hiện các hoạt động cải thiện sinh kế đảm bảo quản lý và bảo tồn giá trị Vịnh Nha Trang.

- Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch đầu tư xây dựng, tôn tạo, tu bổ, bảo tồn phát huy giá trị Vịnh Nha Trang.

- Được phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thu thập các thông tin, tài liệu, số liệu có liên quan nhằm phục vụ công tác quản lý Vịnh Nha Trang.

- Được hợp đồng với các đơn vị tư vấn, trường, viện tiến hành các hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát để thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng tuần tra, kiểm tra các hoạt động kinh tế - xã hội trên Vịnh Nha Trang và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm hành chính.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế để bảo vệ và phát huy các giá trị Vịnh Nha Trang theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý.

- Quản lý tài chính, tài sản theo quy định pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Lãnh đạo Ban quản lý có Trưởng ban, 03 Phó Trưởng ban.

Trưởng ban Ban quản lý chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban quản lý. Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật đối với các lĩnh vực được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban thực hiện theo quy định hiện hành.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Bảo tồn, bảo vệ danh lam thắng cảnh, hệ sinh thái đa dạng và Phát triển cộng đồng (Gọi tắt là Phòng Bảo tồn).

- Phòng Quản lý bến tàu - dịch vụ du lịch.

- Đội Vệ sinh môi trường.

- Đội Tuần tra và cứu hộ, cứu nạn.

c) Biên chế của Ban quản lý trong tổng biên chế giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định hiện hành của pháp luật. Ngoài biên chế sự nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định cho phép Ban quản lý được ký hợp đồng lao động phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ, tài sản, tài chính, lao động, hồ sơ và tài liệu của Ban cho Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang để giao Trưởng ban quản lý Vịnh Nha Trang theo đúng nguyên tắc và thủ tục nhà nước đã quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2012.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang có trách nhiệm:

- Tiếp nhận bàn giao của Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang để giao cho Trưởng ban quản lý Vịnh Nha Trang theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

- Chỉ đạo Ban quản lý Bến tàu du lịch Cầu Đá Vĩnh Nguyên và Đội Thanh niên xung kích Nha Trang bàn giao nhiệm vụ, tài sản, tài chính, lao động, hồ sơ và tài liệu của Ban và bộ phận cứu hộ nhân đạo trên biển cho Trưởng ban quản lý Vịnh Nha Trang theo đúng nguyên tắc và thủ tục nhà nước đã quy định.

- Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự của Ban quản lý bảo đảm nguyên tắc và thủ tục hiện hành.

Việc bàn giao, tiếp nhận, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự của Ban quản lý hoàn thành chậm nhất ngày 30 tháng 9 năm 2012 để bộ máy mới bắt đầu hoạt động từ ngày 01 tháng 10 năm 2012.

- Chỉ đạo Trưởng ban quản lý Vịnh Nha Trang xây dựng Quy chế làm việc, quy định cụ thể nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các bộ phận và cá nhân thuộc Ban quản lý.

- Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Vịnh Nha Trang, Quy chế phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động trên Vịnh Nha Trang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Trưởng ban quản lý Vịnh Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2259/QĐ-UBND năm 2012 về thành lập Ban quản lý Vịnh Nha Trang do Tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.716
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41