Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 9256/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 9256/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Văn Hữu Chiến
Ngày ban hành: 08/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9256/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1344/STP-PB&TDTHPL ngày 30 tháng 10 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 9256 /QĐ-UBND ngà 08 /11/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2012), Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn thành phố nhằm góp phần nâng cao nhận thức về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân trên địa bàn thành phố.

- Việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật; kiến nghị thực hiện các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh, thống nhất và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội, quản lý nhà nước bằng pháp luật, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

2. Yêu cầu

a) Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành phải được thực hiện thường xuyên và sâu rộng bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, giúp mọi người hiểu rõ những quy định của Nghị định.

b) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải được thực hiện ở tất cả các ngành, các cấp từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường một cách khách quan, công khai, minh bạch; thường xuyên, toàn diện, đồng thời có có trọng tâm, trọng điểm. Kết hợp thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực và theo địa bàn.

c) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, các cấp trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; bảo đảm không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.

d) Các ngành, các cấp từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường có trách nhiệm tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, lãnh đạo Phòng Tư pháp các quận, huyện.

Thời gian: trong quý I năm 2013.

b) Các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng Kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc ngành, địa phương quản lý và các xã, phường trên địa bàn quận, huyện.

Thời gian: trong quý I, II năm 2013.

c) Ủy ban nhân dân các xã, phường có các hình thức thích hợp để tổ chức triển khai phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ đến đội ngũ cán bộ, công chức cũng như tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia của nhân dân vào công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung sau:

a) Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật (xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản; tính khả thi của văn bản).

b) Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật (xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của tổ chức bộ máy, đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật).

c) Tình hình tuân thủ pháp luật (xem xét, đánh giá tính kịp thời đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật ciủa cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp lụât của cơ quan, tổ chức, cá nhân).

3. Chế độ báo cáo

a) Báo cáo định kỳ

- Hàng năm, các ban, ngành, đoàn thể của quận, huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường báo cáo định kỳ về kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật gửi Phòng Tư pháp quận, huyện trước ngày 20 tháng 9 hàng năm để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện, Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố đúng thời hạn quy định (số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 10 của năm trước đến thời điểm báo cáo).

- Hàng năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện báo cáo định kỳ về kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật gửi Sở Tư pháp trước ngày 30 tháng 9 hàng năm để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tư pháp và Chính phủ đúng thời hạn quy định (số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 10 của năm trước đến thời điểm báo cáo).

b) Báo cáo đột xuất

Ngoài việc báo cáo định kỳ theo quy định tại điểm a khoản này, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường báo cáo đột xuất về kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật đến các đối tượng nêu tại điểm a khoản 1 mục II Kế hoạch này.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

c) Hàng năm, trên cơ sở quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tư pháp và đặc điểm, tình hình thực tiễn của thành phố, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố, trong đó lựa chọn lĩnh vực pháp luật trọng tâm để theo dõi.

d) Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ, đột xuất (nếu có) về kết quả triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền.

đ) Theo dõi và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố

a) Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và gửi Kế hoạch về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 12 năm 2012 để giúp UBND thành phố theo dõi việc triển khai thực hiện.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này, thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý chuyên ngành. Có trách nhiệm bố trí, chỉ đạo Phòng pháp chế, cán bộ pháp chế thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Nghị định số 59/2012/NĐ-CP .

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đặc biệt đối với việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp luật trọng tâm của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật từng năm theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố.

d) Định kỳ báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung nêu tại khoản 2 mục II Kế hoạch này và theo đúng thời hạn nêu tại điểm a khoản 3 mục II Kế hoạch này; báo cáo đột xuất (nếu có) theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp trên, cơ quan tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền khác.

(Bộ phận pháp chế các sở, ban, ngành có trách nhiệm giúp Thủ trưởng các sở, ban, ngành thực hiện các nội dung nêu trên).

3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

a) Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch của địa phương mình về việc tổ chức triển khai Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và gửi Kế hoạch về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 12 năm 2012 để giúp UBND thành phố theo dõi việc triển khai thực hiện.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý của địa phương. Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương.

c) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này.

d) Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể quận, huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường và Phòng Tư pháp định kỳ báo cáo kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật theo các nội dung nêu tại khoản 2 mục II Kế hoạch này và theo đúng thời hạn nêu tại điểm a khoản 3 mục II Kế hoạch này; báo cáo đột xuất (nếu có) theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp trên, cơ quan tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền khác.

đ) Bố trí kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác để thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn.

(Phòng Tư pháp quận, huyện; công chức tư pháp - hộ tịch xã, phường có trách nhiệm tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện các nội dung nêu trên).

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí tổng thể và chi tiết cho từng hoạt động được giao theo Kế hoạch hàng năm và bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của thành phố, quận, huyện.

5. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Toà án nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức tuyên truyền Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Tư pháp) thực hiện hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố.

6. Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng kịp thời đưa tin, bài, tăng thời lượng phát sóng, tổ chức các chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định.

7. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

8. Nhận được Kế hoạch này, các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp (thông qua Phòng Phổ biến, giáo dục và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 9256/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.383
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235