Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 919/QĐ-TĐC năm 2009 ban hành văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ban hành

Số hiệu: 919/QĐ-TĐC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Trần Văn Vinh
Ngày ban hành: 26/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 919/QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Điều 25 Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;
Căn cứ Quyết định 140/2004/QĐ-TTg ngày 05/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định”;
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” ban hành kèm theo Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-BKHCNMT ngày 17/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ban hành Quy trình kiểm định phương tiện đo;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đo lường Việt Nam, Trưởng ban Ban Đo lường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành 46 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên gọi, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trưởng ban Ban Đo lường, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các tổ chức kiểm định có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc kiểm định theo quy định của các Văn bản này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- TTĐLVN;
- Thanh tra Tổng cục;
- TTĐT; TT Thông tin;
- Lưu VP; ĐL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-TĐC ngày 26 tháng 6 năm 2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

STT

Tên gọi

Ký hiệu, số hiệu

Ghi chú

1

Cân treo - Quy trình kiểm định

ĐLVN 02 : 2009

Thay thế
ĐLVN 02 : 1998

2

Cân băng tải - Quy trình kiểm định

ĐLVN 03 : 2009

Thay thế
ĐLVN 03 : 1998

3

Cân ô tô - Quy trình kiểm định

ĐLVN 13 : 2009

Thay thế
ĐLVN 13 : 1998

4

Cân bàn - Quy trình kiểm định

ĐLVN 14 : 2009

Thay thế
ĐLVN 14 : 1998

5

Cân đĩa - Quy trình kiểm định

ĐLVN 15 : 2009

Thay thế
ĐLVN 15 : 1998

6

Cân phân tích, cân kỹ thuật - Quy trình kiểm định

ĐLVN 16 : 2009

Thay thế
ĐLVN 16 : 1998

7

Đồng hồ nước lạnh - Quy trình kiểm định

ĐLVN 17 : 2009

Thay thế
ĐLVN 17 : 1998

8

Biến dòng đo lường - Quy trình kiểm định

ĐLVN 18 : 2009

Thay thế
ĐLVN 18 : 1998

9

Nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng - Quy trình kiểm định

ĐLVN 20 : 2009

Thay thế
ĐLVN 20 : 1998

10

Đồng hồ xăng dầu kiểu thể tích - Quy trình kiểm định

ĐLVN 22 : 2009

Thay thế
ĐLVN 22 : 1998

11

Biến áp đo lường - Quy trình kiểm định

ĐLVN 24 : 2009

Thay thế
ĐLVN 24 : 1998

12

Phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô, và cà phê - Quy trình kiểm định

ĐLVN 27 : 2009

Thay thế
ĐLVN 27 : 1998

13

Cân đồng hồ lò xo - Quy trình kiểm định

ĐLVN 30 : 2009

Thay thế
ĐLVN 30 : 1998

14

Cân tàu hỏa tĩnh - Quy trình kiểm định

ĐLVN 32 : 2009

Thay thế
ĐLVN 32 : 1998

15

Cân tàu hỏa động - Quy trình kiểm định

ĐLVN 33 : 2009

Thay thế
ĐLVN 33 : 1998

16

Thước cuộn - Quy trình kiểm định

ĐLVN 36 : 2009

Thay thế
ĐLVN 36 : 1999

17

Phương tiện đo điện tim - Quy trình kiểm định

ĐLVN 43 : 2009

Thay thế
ĐLVN 43 : 1999

18

Phương tiện đo điện não - Quy trình kiểm định

ĐLVN 44 : 2009

Thay thế
ĐLVN 44 : 1999

19

Quả cân cấp chính xác F2, M1, M2 - Quy trình kiểm định

ĐLVN 47 : 2009

Thay thế
ĐLVN 47 : 1999

20

Cân kiểm tra quá tải xe - Quy trình kiểm định

ĐLVN 48 : 2009

Thay thế
ĐLVN 48 : 1999

21

Quả cân cấp chính xác E2, F1 - Quy trình kiểm định

ĐLVN 50 : 2009

Thay thế
ĐLVN 50 : 1999

22

Áp kế chuẩn kiểu hiện số và lò xo - Quy trình kiểm định

ĐLVN 54 : 2009

Thay thế
ĐLVN 54 : 1999

23

Bình chuẩn dung tích kim loại hạng 2 - Quy trình kiểm định

ĐLVN 57 : 2009

Thay thế
ĐLVN 57 : 1999

24

Công tơ điện chuẩn - Quy trình kiểm định

ĐLVN 74 : 2009

Thay thế
ĐLVN 74 : 2001

25

Đồng hồ chuẩn xăng dầu - Quy trình kiểm định

ĐLVN 193 : 2009

Ban hành mới

26

Chuẩn dung tích khí kiểu chuông - Quy trình kiểm định

ĐLVN 194 : 2009

Ban hành mới

27

Đồng hồ chuẩn khí dầu mỏ hóa lỏng - Quy trình kiểm định

ĐLVN 195 : 2009

Ban hành mới

28

Chuẩn dung tích khí kiểu PVTt - Quy trình kiểm định

ĐLVN 196 : 2009

Ban hành mới

29

Nhiệt kế thủy tinh - thủy ngân chuẩn - Quy trình kiểm định

ĐLVN 197 : 2009

Ban hành mới

30

Tỷ trọng kế chuẩn - Quy trình kiểm định

ĐLVN 198 : 2009

Ban hành mới

31

Khí chuẩn hàm lượng cồn - Quy trình kiểm định

ĐLVN 199 : 2009

Ban hành mới

32

Khí chuẩn hàm lượng khí thải xe cơ giới - Quy trình kiểm định

ĐLVN 200 : 2009

Ban hành mới

33

Biến dòng đo lường chuẩn - Quy trình kiểm định

ĐLVN 201 : 2009

Ban hành mới

34

Biến áp đo lường chuẩn - Quy trình kiểm định

ĐLVN 202 : 2009

Ban hành mới

35

Hộp điện trở chuẩn - Quy trình kiểm định

ĐLVN 203 : 2009

Ban hành mới

36

Thiết bị kiểm định công tơ điện - Quy trình kiểm định

ĐLVN 204 : 2009

Ban hành mới

37

Máy đếm tần số điện tử - Quy trình kiểm định

ĐLVN 205 : 2009

Ban hành mới

38

Chuẩn độ ồn - Quy trình kiểm định

ĐLVN 206 : 2009

Ban hành mới

39

Chuẩn đo lường kiểm định taximet - Quy trình kiểm định

ĐLVN 207 : 2009

Ban hành mới

40

Máy tạo sóng - Quy trình kiểm định

ĐLVN 208 : 2009

Ban hành mới

41

Máy phân tích phổ - Quy trình kiểm định

ĐLVN 209 : 2009

Ban hành mới

42

Bộ suy giảm - Quy trình kiểm định

ĐLVN 210 : 2009

Ban hành mới

43

Áp kế pittông - Quy trình kiểm định

ĐLVN 211 : 2009

Ban hành mới

44

Thiết bị kiểm định cân quá tải xách tay - Quy trình kiểm định

ĐLVN 212 : 2009

Ban hành mới

45

Nhiệt kế y học bức xạ hồng ngoại đo nhiệt độ tai cơ thể người - Quy trình kiểm định

ĐLVN 213 : 2009

Ban hành mới

46

Phương tiện đo khí thải xe cơ giới - Quy trình kiểm định

ĐLVN 214 : 2009

Ban hành mới

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 919/QĐ-TĐC năm 2009 ban hành văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.021

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91