Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 833/QĐ-TCTHADS năm 2014 về Quy trình xử lý thông tin báo chí tại Tổng cục Thi hành án dân sự

Số hiệu: 833/QĐ-TCTHADS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thi hành án dân sự Người ký: Hoàng Sỹ Thành
Ngày ban hành: 08/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 833/QĐ-TCTHADS

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN BÁO CHÍ TẠI TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-BTP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố việc thành lập Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình xử lý thông tin báo chí tại Tổng cục Thi hành án dân sự.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để b/c);
- Các Phó TCT (để biết, chỉ đạo t/hiện);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/hiện);
- Cục THADS các tỉnh, tp trực thuộc TW (để t/hiện);
- Lưu: VT, VP (TH).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Sỹ Thành

 

QUY TRÌNH

XỬ LÝ THÔNG TIN BÁO CHÍ TẠI TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 833/QĐ-TCTHADS ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi  hành án dân sự )

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Đảm bảo theo dõi, nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, thông tin báo chí về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính để có định hướng đúng đắn; kịp thời kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý đối với những sai phạm, thiếu sót để kịp thời định hướng thông tin, dư luận; góp phần xây dựng Ngành thi hành án dân sự ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

1.2. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin báo chí phải bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan; báo cáo kết quả thực hiện với người có thẩm quyền.

2. Phạm vi áp dụng

2.1. Thông tin báo chí là các tin, bài được đăng tải trên báo giấy, báo điện tử, tin, bài trên Truyền hình, Đài phát thanh của các cơ quan ngôn luận, cơ quan báo chí chính thống, thông tin phản ánh qua đường dây nóng, phản ánh những sự kiện, nội dung liên quan đến công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên toàn quốc.

2.2. Quy trình xử lý thông tin báo chí được áp dụng trong nội bộ Tổng cục Thi hành án dân sự. Các đơn vị, công chức thuộc Tổng cục; các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, công chức, viên chức làm công tác thi hành án dân sự có trách nhiệm thực hiện Quy trình này.

3. Nguyên tắc xử lý thông tin báo chí

3.1. Việc xử lý thông tin báo chí được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, chính xác và đúng quy định của pháp luật.

3.2. Đối với những thông tin báo chí, nhiều báo cùng phản ánh về một vụ việc thì được xử lý 01 lần, trừ trường hợp thông tin có những nội dung mới, cần  được xử lý, giải quyết.

4. Tiếp nhận, phân loại và đề xuất đơn vị xử lý thông tin báo chí

- Thông tin báo chí được Tổng cục tiếp nhận từ các nguồn: (i) Điểm báo hàng ngày do Văn phòng thực hiện; (ii) Thực hiện các ý kiến chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục; (iii) Thông tin báo chí do Văn phòng Bộ Tư pháp chuyển đến.

- Sau khi tiếp nhận, thông tin báo chí được phân loại theo nội dung; đề xuất đơn vị thụ lý giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ và vào sổ theo dõi của Tổng cục.

- Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận thông tin báo chí.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Tổng cục.

5. Phân công giải quyết

- Văn phòng đề xuất với Tổng cục trưởng phân công đơn vị thuộc Tổng cục thụ lý giải quyết, xử lý thông tin báo chí theo nội dung vụ việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc, kể từ khi Văn phòng trình.

6. Thụ lý giải quyết, xử lý thông tin báo chí

6.1. Đơn vị được phân công xử lý thông tin báo chí có trách nhiệm theo dõi tại đơn vị mình, nghiên cứu nội dung thông tin và đề xuất biện pháp giải quyết cụ thể.

- Trình Lãnh đạo Tổng cục ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự địa phương giải quyết, báo cáo đối với những vụ việc liên quan đến hoạt động thi hành án, liên quan đến cán bộ, công chức thi hành án dân sự của địa phương mình.

- Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản phân công xử lý. Thời gian yêu cầu các địa phương báo cáo tùy thuộc vào nội dung, tính chất vụ việc được phản ánh, nhưng không quá 05 ngày làm việc. Đối với những vụ việc nghiêm trọng, thông tin thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, cần được làm rõ để thông tin, định hướng dư luận, bảo vệ uy tín của Ngành, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong công tác thi hành án dân sự, đơn vị được phân công thực hiện ngay, có báo cáo nhanh Lãnh đạo Tổng cục.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Tổng cục.

6.2. Đơn vị được phân công xử lý thông tin báo chí có trách nhiệm xây dựng báo cáo trình Lãnh đạo Tổng cục về kết quả xử lý và đề xuất hướng giải quyết; xây dựng Báo cáo Lãnh đạo Bộ, văn bản trả lời báo chí, văn bản chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương… theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục.

- Thời gian thực hiện: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công hoặc kể từ ngày nhận được báo cáo của địa phương (trong trường hợp có yêu cầu địa phương báo cáo).

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Tổng cục.

6.3. Đối với những thông tin báo chí chỉ đưa tin, phản ánh những vấn đề chung hoặc nêu vướng mắc trong thực tiễn, kiến nghị hoàn thiện pháp luật... không liên quan đến việc thi hành án cụ thể, đơn vị được phân công xử lý có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất và tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành chung của Tổng cục.

6.4. Đối với những vụ việc cần báo cáo gấp theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục, đơn vị được phân công xử lý triển khai thực hiện ngay hoặc theo đúng thời gian yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục.

7. Tổng hợp, báo cáo

Sau khi hoàn thành việc giải quyết, xử lý thông tin báo chí, các đơn vị được phân công thực hiện gửi báo cáo kết quả về cho Văn phòng Tổng cục để tổng hợp, theo dõi chung.

Văn phòng Tổng cục có trách nhiệm: (i) Tổng hợp, chuẩn bị các nội dung về xử lý thông tin báo chí phục vụ họp báo định kỳ của Bộ Tư pháp; (ii) Thực hiện theo dõi, báo cáo tình hình xử lý thông tin báo chí trong các buổi họp giao ban của Bộ và giao ban của Tổng cục; (iii) Cập nhật kết quả giải quyết, xử lý thông tin báo chí, vào sổ theo dõi kịp thời, đầy đủ; (iv) Đôn đốc các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện đúng nội dung, thời hạn xử lý thông tin báo chí theo quy định.

8. Trách nhiệm của các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ động theo dõi, nắm bắt các thông tin báo chí liên quan đến cán bộ, công chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý với Tổng cục; chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục và Chi cục thực hiện báo cáo các vụ việc có liên quan, bảo đảm đúng nội dung, thời hạn theo yêu cầu của Tổng cục về các vụ việc thông tin báo chí phản ánh.

9. Tổ chức thực hiện

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh vấn đề đột xuất, các đơn vị thuộc Tổng cục, các cơ quan Thi hành án địa phương kịp thời phản ánh, báo cáo Tổng cục để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Văn phòng Tổng cục có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Tổng cục kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy trình này./.

10. Sơ đồ trình tự tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí tại Tổng cục Thi hành án dân sự

11. Lưu đồ chú giải

TRÁCH NHIỆM

NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

THỜI GIAN

DIỄN GIẢI NỘI DUNG

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG TỔNG CỤC

Tiếp nhận, phân loại, đề xuất, trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, chỉ đạo, phân công thực hiện xử lý TTBC

01 ngày làm việc

4

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Xem xét, phân công đơn vị chủ trì thực hiện

01 ngày làm việc

5

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ  ĐƯỢC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Tiếp nhận, tổ chức thực hiện xử lý TTBC

Quy định theo tính chất vụ việc

6

VĂN PHÒNG TỔNG CỤC

Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình xử lý TTBC tại Tổng cục ; chuẩn bị các nội dung về xử lý TTBC phục vụ giao ban của Bộ, của Tổng cục và họp báo thường kỳ của Bộ

Thường xuyên;  báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Tổng cục

7

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Báo cáo về vụ việc báo chí phản ánh liên quan tới cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

Chủ động báo cáo; báo cáo theo yêu cầu của Tổng cục

8

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TỔNG CỤC, CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Phản ánh nhưng khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình

Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc

9

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 833/QĐ-TCTHADS năm 2014 về Quy trình xử lý thông tin báo chí tại Tổng cục Thi hành án dân sự

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.163
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235