Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 798/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt văn kiện dự án “Cải tạo, nâng cao năng suất và khả năng thích ứng của giống đậu tương với điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam bằng phương pháp đột biến” do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 798/QĐ-BNN-HTQT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 13/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 798/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN DỰ ÁN “CẢI TẠO, NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU TƯƠNG VỚI ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘT BIẾN” DO CƠ QUAN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC TẾ (IAEA) TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ hợp đồng IAEA – Contract No 16948 ngày 22/11/2011 giữa Viện Di truyền Nông nghiệp và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về việc thực hiện dự án “Cải tạo, nâng cao năng suất và khả năng thích ứng của các giống đậu tương với điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam bằng phương pháp đột biến”;

Xét công văn số 50/VDT-KH ngày 28/02/2012 của Viện Di truyền Nông nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án “Cải tạo, nâng cao năng suất và khả năng thích ứng của các giống đậu tương với điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam bằng phương pháp đột biến” với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: “Cải tạo, nâng cao năng suất và khả năng thích ứng của các giống đậu tương với điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam bằng phương pháp đột biến”

2. Tên nhà tài trợ: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)

3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Cơ quan thực hiện dự án: Viện Di truyền Nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

5. Địa điểm thực hiện Dự án: Hà Nội

6. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc Dự án: 2012

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu dự án

Mục tiêu dự án: Đánh giá, xây dựng quy trình kỹ thuật và phát triển các giống đậu tương được tạo ra bằng phương pháp đột biến, có khả năng chống chịu tốt với điều kiện sinh thái khó khăn do biến đổi khí hậu.

Các kết quả chủ yếu dự án: (i) Xác định được năng suất, hiệu quả sử dụng dinh dưỡng, khả năng thích ứng, khả năng chống chịu bệnh của các giống đậu tương mới; (ii) Quy trình kỹ thuật sản xuất giống đậu tương mới; (iii) Xây dựng 1-2 mô hình trình diễn giống đậu tương mới và (vi) Tập huấn kỹ thuật sản xuất giống đậu tương mới cho nông dân.

8. Tổng vốn dự án: 6.000 EURO (Sáu nghìn EURO)

Trong đó:

a. Vốn do IAEA trợ: 6.000 EUROI

b. Vốn đối ứng: Viện Di truyền Nông nghiệp tự thu xếp.

Điều 2. Trong quá trình thực hiện dự án, Viện cần tuân thủ các quy định hiện hành về chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ :KH&ĐT, TC;
- Cục Vụ KHCN và MT, TC;
- Cục Trồng trọt;
- Viện Di truyền Nông nghiệp;
- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, HTQT – (HTMC)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 798/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt văn kiện dự án “Cải tạo, nâng cao năng suất và khả năng thích ứng của giống đậu tương với điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam bằng phương pháp đột biến” do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.396

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172