Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 796/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025

Số hiệu: 796/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Tăng Bính
Ngày ban hành: 23/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 796/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÀNH TÔM TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 18/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030;

Trên cơ sở nội dung Công văn số 1623/BNN-TCTS ngày 27/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1445/SNNPTNT ngày 15/5/2018 về việc ban hành Kế hoạch phát triển ngành tôm tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Thủy sản;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (Vũ 286).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

PHÁT TRIỂN NGÀNH TÔM TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Giải quyết về cơ bản vấn đề ô nhiễm môi trường vùng nuôi tôm trên cơ sở áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến gắn với tổ chức lại sản xuất, đầu tư nâng cấp hạ tầng vùng nuôi. Phát triển ngành tôm tỉnh Quảng Ngãi theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu, để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và nền nông nghiệp của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2020:

Áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, tổ chức lại sản xuất, chuyển dịch nghề nuôi tôm nước lợ của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, bền vững, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm và thân thiện môi trường.

Diện tích nuôi tôm phấn đấu đến năm 2020 đạt 825 ha, gồm nuôi trên cát 220 ha, nuôi vùng triều 600 ha, nuôi tôm hùm lồng trên biển 5 ha. Sản lượng nuôi tôm đến năm 2020 đạt 6.500 tấn, trong đó tôm nước lợ đạt 6.300 tấn, tôm hùm đạt 200 tấn. Giá trị xuất khẩu tôm đạt 10 triệu USD

- Đến năm 2025:

Áp dụng công nghệ nuôi tôm hữu cơ để nâng cao năng suất; hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ kỹ thuật được đầu tư đồng bộ ở một số vùng nuôi; sản phẩm thu hoạch đạt tiêu chuẩn tôm an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh.

Diện tích nuôi tôm đến năm 2025 vẫn giữ nguyên ở mốc 825 ha, gồm nuôi trên cát 220 ha, nuôi vùng triều 600 ha, nuôi lồng trên biển 5 ha. Sản lượng nuôi tôm đến năm 2020 đạt 7.000 tấn, trong đó tôm nước lợ đạt 6.750 tấn, tôm hùm đạt 250 tấn. Giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 12 triệu USD.

II. Định hướng phát triển

- Phát triển nuôi tôm phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030. Phát triển nuôi tôm trên cơ sở quy hoạch hợp lý mặt nước, diện tích đất có khả năng nuôi tôm theo hướng bền vững, phù hợp với nhu cầu sản xuất.

- Phát huy kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi của người dân để phát triển nghề nuôi tôm của tỉnh hiệu quả; trong quá trình thực hiện, luôn luôn quán triệt quan điểm phát triển phải đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Phát triển ngành tôm theo quy mô lớn, tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và tổ chức lại sản xuất phù hợp với đặc điểm sinh thái từng vùng nhằm sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên để tăng năng suất, chất lượng cao, nâng cao giá trị gia tăng, giảm thiểu rủi ro cho các vùng nuôi tôm.

- Sản phẩm thu hoạch đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, hướng tới không sử dụng hóa chất, thuốc kháng sinh ở tất cả các khâu trong chuỗi sản xuất, lưu thông sản phẩm.

- Tổ chức lại sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ để tạo vùng sản xuất nguyên liệu tập trung quy mô lớn trong tỉnh, tạo đầu mối liên kết với các doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm.

- Huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế khác nhau để phát triển nuôi tôm, trong đó nhà nước hỗ trợ đầu tư về cơ sở hạ tầng vùng nuôi tập trung như công trình thủy lợi, hạ tầng giao thông, đường điện...

III. Nhiệm vụ

* Đối với nuôi tôm nước lợ, mặn

- Đầu tư xây dựng hệ thống điện ba pha đảm bảo cung cấp đủ điện cho các vùng sản xuất tôm nước lợ. Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi và cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất cho các vùng nuôi

- Nghiên cứu cải tiến quy trình kỹ thuật nuôi tôm trên đất cát nhằm hạn chế thấp nhất việc ô nhiễm môi trường, hạn chế sử dụng nguồn nước ngầm, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái ven biển.

- Thực hiện ứng dụng các mô hình, phương pháp, giải pháp kỹ thuật mới trong dân với nhiều hình thức nuôi khác nhau trên cơ sở áp dụng các quy trình nuôi kỹ thuật tiên tiến phù hợp cho từng vùng sinh thái với phương châm an toàn dịch bệnh, đẩy mạnh việc áp dụng và tổ chức thực hiện các quy trình thực hành nuôi tốt (GAP), nuôi có trách nhiệm (CoC), thực hành quản lý tốt (BMP)... để từng bước hướng đến mục tiêu đến năm 2020 phải đạt các tiêu chuẩn của Việt Nam trong lĩnh vực nuôi tôm. Góp phần định hướng cho việc phát triển nghề nuôi tôm theo hướng ổn định bền vững.

- Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng sản xuất kinh doanh giống tôm, quản lý vật tư trong nuôi tôm, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm dịch giống; chú trọng công tác phòng, trị bệnh dịch trên tôm nuôi và việc sử dụng các loại thuốc, hóa chất trong nuôi tôm.

- Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xử lý nước thải ở các vùng nuôi tôm tập trung trên cát hiện có như vùng nuôi tôm xã Đức Phong, xã Đức Minh (huyện Mộ Đức), xã Phổ An, xã Phổ Quang, xã Phổ Khánh (huyện Đức Phổ) để củng cố vùng nuôi tôm đất cát theo hướng ổn định và bảo vệ tốt môi trường.

- Triển khai thực hiện công tác quan trắc cảnh báo môi trường và phòng ngừa bệnh cho tôm nuôi, trọng tâm là thực hiện quan trắc chất lượng nước ao nuôi, bè nuôi, nguồn nước cấp cho nuôi tôm.

* Đối với chế biến và tiêu thụ các sản phẩm tôm

- Áp dụng các quy trình quản lý tiên tiến và công nghệ mới vào khâu thu hoạch, vận chuyển, chế biến, bảo quản các loại sản phẩm tôm để tiết kiệm nhiên liệu, giảm giá thành, tăng hiệu quả.

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động thu mua tôm nguyên liệu, kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, ngăn chặn hữu hiệu các hoạt động bơm chích tạp chất vào sản phẩm tôm.

IV. Giải pháp thực hiện

1. Về tổ chức và quản lý sản xuất

- Phát triển các mô hình hợp tác, liên kết dựa trên tổ chức các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, phân tán thành các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Chi hội nghề nghiệp để tạo ra các vùng sản xuất nguyên liệu lớn, tập trung, làm đầu mối liên kết với các doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm.

- Kiểm tra, kiểm soát hệ thống sản xuất, kinh doanh và phân phối con giống, thức ăn, thuốc, hóa chất, vật tư phục vụ ngành tôm; xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh tôm để chủ động xử lý khi có dịch bệnh xảy ra, quan trắc môi trường nhằm cảnh báo sớm cho người nuôi tôm cũng như các cơ sở sản xuất giống về tình hình môi trường, dịch bệnh, kiểm soát chặt tình hình dịch bệnh tại các vùng nuôi tôm, giám sát chặt chẽ nguồn nước cấp, nước thải của các cơ sở nuôi, chế biến tôm.

- Vận động, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, biện pháp quản lý tiên tiến, thân thiện với môi trường tại các vùng nuôi tôm tập trung; thay thế dần dần từ sử dụng hóa chất sang chế phẩm sinh học; không sử dụng thuốc kháng sinh trong sản xuất tôm, áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện trong nuôi tôm.

- Thực hiện thí điểm đánh số và cấp mã số nhận diện ao nuôi, vùng nuôi để phục vụ cho công tác quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

- Áp dụng các quy định về điều kiện sản xuất, các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, quy trình sản xuất, định mức kỹ thuật ở tất cả các khâu trong chuỗi giá trị ngành tôm, ở từng loại hình sản xuất và từng loại sản phẩm tôm.

2. Về khoa học công nghệ và khuyến ngư

- Triển khai thực hiện các nội dung tại Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017 - 2020.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng các công nghệ mới, đặc biệt là các công nghệ mang tính đột phá, phù hợp với từng khâu của chuỗi sản xuất vật tư (giống, thức ăn, thuốc, chế phẩm xử lý môi trường, thiết bị), nuôi thương phẩm, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm tôm.

- Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học về môi trường, công nghệ vi sinh xử lý nước thải cho nuôi tôm; xây dựng các mô hình nuôi tôm theo hướng thân thiện với môi trường như: thực hành nuôi tốt (GAP), nuôi có trách nhiệm (CoC), thực hành quản lý tốt (BMP),… cho các vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng để giảm giá thành sản phẩm, giảm thiểu rủi ro.

- Tổ chức đánh giá, tổng kết các mô hình sản xuất thành công, hiệu quả, các giải pháp nuôi mới, nuôi tiên tiến để phổ biến, tuyên truyền và nhân rộng để người dân trong tỉnh áp dụng rộng rãi nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất; đồng thời đa dạng hóa và mở rộng các hình thức tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho người sản xuất, thường xuyên đánh giá hiệu quả các hoạt động khuyến ngư để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật cho phù hợp với điều kiện từng vùng sản xuất.

- Lựa chọn con giống tôm tăng trưởng nhanh, sạch bệnh, tôm có khả năng kháng một số bệnh thường gặp để hướng dẫn hộ nuôi sử dụng cho các vùng nuôi tôm trong tỉnh.

- Áp dụng công nghệ tiên tiến trong chế biến tôm để nâng cao tỷ trọng giá trị gia tăng, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng được yêu cầu của các thị trường trong và ngoài nước.

3. Về phát triển thị trường

- Nghiên cứu xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về thị trường trong nước và thế giới, về thị hiếu tiêu dùng, chủng loại sản phẩm, mức độ cạnh tranh để có kế hoạch phát triển thị trường tiêu thụ.

- Đẩy mạnh hợp tác công tư để quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu; khuyến khích doanh nghiệp xây dựng và tham gia các hội chợ, cửa hàng, các trung tâm bày bán sản phẩm nhằm giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm tôm.

- Tổ chức sản xuất tôm theo hướng đảm bảo an toàn thực phẩm, sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế, các cơ sở nuôi tôm từng bước được cơ quan quản lý địa phương cấp mã số nhận diện giúp truy xuất nguồn gốc sản phẩm để nhanh chóng tiếp cận thị trường và đáp ứng các yêu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, nâng cao giá trị sản phẩm tôm Việt Nam và hướng tới phát triển bền vững.

4. Về thích ứng với biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường

- Lồng ghép các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng vào các chương trình, đề án, dự án phát triển nuôi tôm tập trung để có những phương án, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.

- Nghiên cứu xây dựng, áp dụng các mô hình sản xuất tôm thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp với từng vùng sinh thái, đồng thời tổ chức đánh giá, tổng kết các mô hình sản xuất hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu để tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến rộng rãi cho người nuôi tôm.

- Tăng cường công tác giám sát môi trường và dịch bệnh trong vùng nuôi. Nghiên cứu các biện pháp phòng trừ dịch bệnh trong nuôi tôm. Đưa vào nuôi ghép tôm với các đối tượng có khả năng cải tạo môi trường nuôi nhằm hạn chế dịch bệnh, ứng dụng các chế phẩm sinh học để cải tạo môi trường ao nuôi.

- Phối hợp liên ngành để quản lý hiệu quả việc sử dụng nguồn nước chung cho hoạt động của các ngành kinh tế, không gây ô nhiễm môi trường, hạn chế xung đột và tác động tiêu cực trong quá trình sử dụng chung nguồn nước.

- Đầu tư nâng cấp hạ tầng vùng nuôi tôm, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải, hệ thống kênh cấp và tiêu nước chính cho các vùng NTTS tập trung nhằm giảm thiểu rủi ro cho người dân trong giai đoạn biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng.

5. Về cơ chế chính sách

- Khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao áp dụng công nghệ cao, tiên tiến, thân thiện với môi trường vào sản xuất ở các khâu của chuỗi giá trị tôm.

- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, hợp tác với các cơ quan nghiên cứu công lập để tận dụng cơ sở vật chất, nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ trong nghiên cứu công nghệ phát triển ngành tôm (chọn giống tôm, sản xuất kinh doanh vật tư trong nuôi tôm...)

- Tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn huy động gắn với nguồn vốn các chương trình, dự án đã và đang triển khai để tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng nuôi tôm.

- Triển khai thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa tạo vùng sản xuất lớn, tập trung nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm tôm.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách tín dụng hiện có của địa phương đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, trong đó có ngành tôm.

- Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh

- Tiếp tục vận dụng các chính sách hiện có nhằm đề xuất triển khai thực hiện các dự án hạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung, kêu gọi đầu tư theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; nghiên cứu vận dụng Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

6. Về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng phục vụ ngành tôm

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn và củng cố tổ chức bộ máy theo hướng hoạt động hiệu quả; nâng cao năng lực của tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý, biên chế ngành thủy sản từ tỉnh tới huyện, xã nhằm thực hiện tốt và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thủy sản, giúp cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình phát triển ngành tôm theo hướng bền vững.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có chuyên môn phục vụ công tác nghiên cứu sản xuất và quản lý ngành tôm; khuyến khích các cơ sở nghiên cứu, đào tạo gắn kết với các doanh nghiệp, trang trại và cơ sở sản xuất tôm để đưa tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất.

- Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trong nuôi tôm, tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm, phổ biến các quy định của nhà nước trong nuôi tôm cho các tổ chức cá nhân nhằm đào tạo lao động lành nghề, đáp ứng yêu cầu của công việc và các quy định của nhà nước.

7. Về hợp tác quốc tế

- Khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác, liên doanh, liên kết trong các lĩnh vực nghiên cứu sản xuất giống (đặc biệt là giống tôm bố mẹ sạch bệnh, kháng bệnh), kiểm soát môi trường và dịch bệnh, công nghệ nuôi, công nghệ chế biến sản phẩm tôm với các nước trong khu vực và trên thế giới.

8. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư

Trên cơ sở mục tiêu và nội dung của Kế hoạch, trong giai đoạn 2018 - 2025, cần tập trung triển khai xây dựng các mô hình dự án, cụ thể như sau:

a) Thực hiện các mô hình, các dự án:

- Ứng dụng công nghệ sinh học (biofloc) trong nuôi tôm thẻ chân trắng.

- Thực hiện quy trình kỹ thuật nuôi tôm chân trắng theo hướng an toàn sinh học.

- Thực hiện quy trình kỹ thuật nuôi ghép tôm với cá rô phi trong đăng.

- Thực hiện quy trình kỹ thuật nuôi ghép tôm sú với rong thương phẩm trong ao đất.

- Thực hiện quy trình kỹ thuật nuôi tôm hùm thương phẩm trong ao có mái che.

- Thực hiện quy trình ứng dụng công nghệ nuôi tôm hữu cơ.

- Triển khai thực hiện công tác quan trắc cảnh báo môi trường và phòng ngừa bệnh cho tôm nuôi.

- Ứng dụng quy trình nuôi tôm tiết kiệm điện.

b) Dự án đầu tư:

- Xây dựng hạ tầng vùng nuôi tôm tập trung xã Nghĩa Hòa.

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải nuôi tôm trên cát xã Đức Phong.

- Xây dựng hạ tầng nuôi thủy sản tập trung trên biển Lý Sơn.

c) Dự án kêu gọi đầu tư:

- Xây dựng hạ tầng vùng nuôi tôm tập trung xã Phổ Khánh.

- Dự án nuôi tôm công nghiệp xã Đức Minh, huyện Mộ Đức.

- Dự án sản xuất giống thủy sản mặn lợ xã Đức Phong, huyện Mộ Đức.

9. Nguồn vốn thực hiện

a) Tổng kinh phí:

- Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển ngành tôm tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 là: 181.203 triệu đồng, trong đó

+ Kinh phí xây dựng các mô hình, dự án nuôi tôm là: 7.703 triệu đồng

+ Kinh phí các dự án đầu tư: 173.500 triệu đồng

(chi tiết có phụ lục 1 kèm theo)

+ Kinh phí kêu gọi đầu tư tư nhân: 247.000.triệu đồng

(chi tiết có phụ lục 2 kèm theo)

b) Nguồn kinh phí:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí khoa học công nghệ, kinh phí sự nghiệp khuyến nông hàng năm.

- Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ và kinh phí sự nghiệp khuyến nông của tỉnh được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm

- Kinh phí đầu tư xây dựng của tỉnh được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm

- Kinh phí đối ứng của các địa phương (kinh phí lồng ghép các chương trình, dự án và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp huyện).

- Kinh phí của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dự án, mô hình thuộc Kế hoạch.

V. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này và tham mưu giúp UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan tham gia thực hiện các nhiệm vụ được phê duyệt tại Kế hoạch này.

- Căn cứ Kế hoạch được phê duyệt, hàng năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát danh mục dự án đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và thực hiện các thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu Kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ “Xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp và tổ chức cá nhân tham gia đầu tư hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển ngành tôm”.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch này và báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Căn cứ Quyết định giao vốn của Chính phủ hoặc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ nguồn vốn đầu tư công cho tỉnh Quảng Ngãi hàng năm (hoặc kế hoạch trung hạn) và trên cơ sở danh mục dự án được phê duyệt tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ kế hoạch hàng năm (hoặc trung hạn) đúng quy định.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh đề nghị các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung kinh phí cho tỉnh Quảng Ngãi để triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Tài chính

Trên cơ sở nhu cầu kinh phí do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập, chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chế độ hiện hành và khả năng cân đối ngân sách, thẩm tra, tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm, trình cấp thẩm quyền theo quy định. Bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương sử dụng hiệu quả diện tích đất, mặt nước trong các hoạt động nuôi tôm để đạt mục tiêu Kế hoạch.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Hàng năm, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ có liên quan đến các nội dung được phê duyệt trong Kế hoạch này trình hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt cho phép thực hiện.

6. Các sở, ngành liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch này.

7. UBND các huyện, thành phố ven biển và hải đảo

- Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động các nội dung theo Kế hoạch và chủ động cân đối, bố trí ngân sách và huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

Trên đây là nội dung Kế hoạch phát triển ngành tôm tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025. Đề nghị các Sở, ngành và địa phương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức và huy động các nguồn lực, lồng ghép nội dung, kinh phí của các nguồn vốn hoạt động vào Kế hoạch này và tổ chức triển khai đạt hiệu quả./.

 

PHỤ LỤC 1

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH TÔM TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT

Nội dung

Quy mô, công suất

Ước tổng vốn đầu tư

Ước vốn đầu tư

 

Nguồn vốn

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Đến 2025

NS TW

NS tỉnh

Vốn dân

A

Xây dựng mô hình trình diễn

 

7.703

320

1.765

1.968

3.650

0

6.103

1.600

1

Ứng dụng công nghệ biofloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng.

3.000m2

600

 

300

300

 

 

600

 

2

Ứng dụng kỹ thuật nuôi tôm chân trắng theo hướng an toàn sinh học.

3.000m2

438

 

168

270

 

 

438

 

3

Phát triển ứng dụng kỹ thuật nuôi ghép tôm với cá rô phi trong đăng trên diện rộng nhằm hạn chế dịch bệnh tôm

3.000m2

1.000

 

500

500

 

 

1.000

 

4

Ứng dụng kỹ thuật nuôi ghép tôm sú với rong thương phẩm trong ao đất.

3.000m2

395

 

197

198

 

 

245

150

5

Ứng dụng kỹ thuật nuôi tôm hùm thương phẩm trong ao có mái che.

3.000m2

720

320

400

 

 

 

520

200

6

Triển khai thực hiện công tác quan trắc cảnh báo môi trường và phòng ngừa bệnh cho tôm nuôi

5 huyện

1.400

 

200

200

1.000

 

1.400

 

7

Thực hiện quy trình ứng dụng công nghệ nuôi tôm hữu cơ

15.000m2

650

 

 

 

650

 

400

250

8

Ứng dụng quy trình nuôi tôm tiết kiệm điện

5 ha

2.500

 

 

500

2.000

 

1.500

1.000

B

Dự án đầu tư

 

173.500

0

48.500

49.000

76.000

157.000

16.500

0

1

Xây dựng hạ tầng vùng nuôi tôm tập trung xã Nghĩa Hòa (đã được Bộ cho chủ trương đầu tư)

89 ha

90.000

 

45.000

45.000

 

81.000

9.000

 

2

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải nuôi tôm trên cát xã Đức Phong (đã có trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016- 2020)

5 ha

7.500

 

3.500

4.000

 

 

7.500

 

3

Xây dựng hạ tầng nuôi thủy sản tập trung trên biển Lý Sơn

20 -30 bè

76.000

 

 

 

76.000

76.000

 

 

Tổng kinh phí

 

181.203

320

50.265

50.968

79.650

157.000

22.603

1.600

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH, KÊU GỌI ĐẦU TƯ TƯ NHÂN
(Kèm theo quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT

Dự án đầu tư

Quy mô, công suất

Dự trù kinh phí

Chính sách hỗ trợ đầu tư

1

Dự án nuôi tôm công nghiệp xã Phổ Khánh huyện Đức Phổ

37 ha

67.000

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

2

Dự án nuôi tôm công nghiệp xã Đức Minh huyện Mộ Đức

100 ha

150.000

3

Dự án sản xuất giống thủy sản mặn lợ xã Đức Phong huyện Mộ Đức

04 ha

30.000

 

TỔNG CỘNG

 

247.000

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 796/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


422

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109