Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 791/QĐ-TY-KD năm 2011 thành lập đoàn kiểm tra công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; quản lý giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật do Cục trưởng Cục Thú y ban hành

Số hiệu: 791/QĐ-TY-KD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Thú y Người ký: Hoàng Văn Năm
Ngày ban hành: 29/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 791/QĐ-TY-KD

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT; QUẢN LÝ GIẾT MỔ, KIỂM SOÁT GIẾT MỔ ĐỘNG VẬT

CỤC TRƯỞNG CỤC THÚ Y

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y và Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức các Đoàn kiểm tra công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật để phòng chống dịch bệnh động vật và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán (tại Công văn số 6210/BNN-VP ngày 12/12/2011 về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc giao ban tuần, Công văn số 6305/TB-BNN-VP ngày 15/12/2011 về thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp kiểm điểm công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 11/2011 và Chỉ thị số 3713/CT-BNN-QLCL ngày 15/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản phục vụ tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kiểm dịch động vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra về công tác quản lý giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật để phòng chống dịch bệnh động vật và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông Phạm Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Thú y, trưởng đoàn;

2. Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Cơ quan Thú y vùng VI - Cục Thú y, phó trưởng đoàn;

3. Ông Phạm Tiến Dũng, chuyên viên Thanh tra Bộ, thành viên;

4. Ông Phùng Minh Phong, Trưởng phòng Kiểm dịch động vật - Cục Thú y, thành viên;

5. Ông Đỗ Huy Long, Phó trưởng phòng Thanh tra Cục - Cục Thú y, thư ký, thành viên.

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ:

1. Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nuớc.

2. Kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật.

3. Đoàn có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/01/2012.

Điều 3. Thời gian tiến hành kiểm tra: Theo chương trình gửi kèm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Đoàn kiểm tra tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Trưởng Đoàn kiểm tra, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Sở NN&PTNT, Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang;
- Lưu: VT, KD.

Q. CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Năm

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN KIỂM TRA

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần các đơn vị của địa phương làm việc với đoàn

Ngày 06/01/2012

 

 

 

Buổi sáng

Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

 

 

Buổi chiều

TP Hồ Chí Minh - Tiền Giang

 

 

Ngày 07/01/2012

 

 

 

03h00 - 05h30

Kiểm tra hoạt động giết mổ tại các cơ sở giết mổ động vật

Chi cục Thú y Tiền Giang bố trí địa điểm

- Lãnh đạo Chi cục Thú y và cán bộ phụ trách công tác kiểm soát giết mổ của Chi cục.

08h00 - 11h30

Kiểm tra công tác kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển của 01 Trạm Thú y huyện.

Đoàn sẽ thông báo sau

- Lãnh đạo Chi cục Thú y, cán bộ phụ trách công tác kiểm dịch động vật của Chi cục và lãnh đạo của Trạm.

14h00 - 16h30

Kiểm tra công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại Chi cục Thú y Tiền Giang.

Chi cục Thú y Tiền Giang

- Lãnh đạo Sở NN & PTNT.

- Lãnh đạo Chi cục Thú y và cán bộ phụ trách công tác kiểm dịch động vật của Chi cục.

Ngày 08/01/2012

 

 

 

03h00 - 05h30

Kiểm tra hoạt động giết mổ tại các cơ sở giết mổ động vật

Chi cục Thú y Long An bố trí địa điểm

- Lãnh đạo Chi cục Thú y và cán bộ phụ trách công tác kiểm soát giết mổ của Chi cục.

08h00 - 11h30

Kiểm tra công tác kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển của 01 Trạm Thú y huyện.

Đoàn sẽ thông báo sau

- Lãnh đạo Chi cục Thú y, cán bộ phụ trách công tác kiểm dịch động vật của Chi cục và lãnh đạo của Trạm.

14h00 - 16h30

Kiểm tra công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại Chi cục Thú y Long An.

Chi cục Thú y Long An

- Lãnh đạo Sở NN & PTNT.

- Lãnh đạo Chi cục Thú y và cán bộ phụ trách công tác kiểm dịch động vật của Chi cục.

Ngày 09/01/2012

 

 

 

04h00 - 11h30

Kiểm tra công tác kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại một số Trạm Kiểm dịch động vật trọng điểm thuộc địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông.

- Lãnh đạo Chi cục Thú y, cán bộ phụ trách công tác kiểm dịch động vật của Chi cục và lãnh đạo của Trạm.

14h00 - 16h30

Kiểm tra công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và quản lý kiểm soát giết mổ của Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh

Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh

- Lãnh đạo Sở NN & PTNT.

- Lãnh đạo Chi cục Thú y và cán bộ phụ trách công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ của Chi cục.

Ngày 10/01/2012

 

 

 

03h00 - 05h30

Kiểm tra hoạt động giết mổ tại các cơ sở giết mổ động vật

Chi cục Thú y Bình Dương bố trí địa điểm

- Lãnh đạo Chi cục Thú y và cán bộ phụ trách công tác kiểm soát giết mổ của Chi cục.

08h30 - 11h30

Kiểm tra công tác kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển của 01 Trạm Thú y huyện.

Đoàn sẽ thông báo sau

- Lãnh đạo Chi cục Thú y, cán bộ phụ trách công tác kiểm dịch động vật của Chi cục và lãnh đạo của Trạm.

14h00 - 16h30

Kiểm tra công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại Chi cục Thú y Bình Dương

Chi cục Thú y Bình Dương

- Lãnh đạo Sở NN & PTNT.

- Lãnh đạo Chi cục Thú y, cán bộ phụ trách công tác kiểm dịch động vật của Chi cục.

Ngày 11/01/2012

 

 

 

03h00 - 05h30

Kiểm tra hoạt động giết mổ tại các cơ sở giết mổ động vật

Chi cục Thú y Đồng Nai bố trí địa điểm

- Lãnh đạo Chi cục Thú y và cán bộ phụ trách công tác kiểm soát giết mổ của Chi cục.

08h30 - 11h30

Kiểm tra công tác kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển của 01 Trạm Thú y huyện.

Đoàn sẽ thông báo sau

- Lãnh đạo Chi cục Thú y, cán bộ phụ trách công tác kiểm dịch động vật của Chi cục và lãnh đạo của Trạm.

14h00 - 16h30

Kiểm tra công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại Chi cục Thú y Đồng Nai.

Chi cục Thú y Đồng Nai

- Lãnh đạo Sở NN & PTNT.

- Lãnh đạo Chi cục Thú y và cán bộ phụ trách công tác kiểm dịch động vật của Chi cục.

Ngày 12/01/2012

TP Hồ Chí Minh - Hà Nội

 

 

Ghi chú:

- Đề nghị các Chi cục Thú y chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên quan để phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra.

- Nếu có vấn đề gì cần liên hệ, đề nghị các đơn vị liên hệ với: Ông Nguyễn Xuân Bình (ĐT: 0913876005), hoặc Ông Đỗ Huy Long (ĐT: 0947097187).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 791/QĐ-TY-KD năm 2011 thành lập đoàn kiểm tra công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; quản lý giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật do Cục trưởng Cục Thú y ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.650
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5