Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 732/QĐ-BNN-TT năm 2013 phê duyệt điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật dự án “Sản xuất giống lạc khu vực miền Trung giai đoạn 2011 – 2015” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 732/QĐ-BNN-TT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 08/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 732/QĐ-BNN-TT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN “SẢN XUẤT GIỐNG LẠC KHU VỰC MIỀN TRUNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 2194/2009/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án Phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2667/QĐ-BNN-XD ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Dự án “Sản xuất giống lạc khu vực miền Trung giai đoạn 2011 - 2015”,

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-BNN-TT ngày 09/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật Dự án “Sản xuất giống lạc khu vực miền Trung giai đoạn 2011 - 2015”;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng Khoa học công nghệ thẩm định điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật Dự án “Sản xuất giống lạc khu vực miền Trung giai đoạn 2011 - 2015” được thành lập theo Quyết định số 87/QĐ-TT-CCN ngày 12/3/2013 của Cục trưởng Cục Trồng trọt họp ngày 16/3/2013;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quyết định này các định mức kinh tế kỹ thuật đã được bổ sung và điều chỉnh cho Quyết định số 757/QĐ-BNN-TT ngày 09/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT áp dụng đối với Dự án “Sản xuất giống lạc khu vực miền Trung giai đoạn 2011 - 2015” (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Định mức kinh tế kỹ thuật này bổ sung nội dung Định mức kinh tế kỹ thuật nhân giống gốc và thay thế cho Định mức kinh tế kỹ thuật nhân giống siêu nguyên chủng tại Quyết định số 757/QĐ-BNN-TT ngày 09/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Định mức này làm cơ sở cho việc tính toán, xây dựng, kiểm tra đánh giá việc thực hiện và quyết toán Dự án nói trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các Cục, Vụ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT,
Cục TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Văn Tám

 

PHỤ LỤC I

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG GỐC
(Theo Quyết định số 732/QĐ-BNN-TT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Định mức tính cho 1000 m2/vụ

TT

Nội dung

Đnh mức

Đơn vị tính

Khối lượng

I

Thuê khoán chuyên môn

 

 

1.1.

Công lao động phổ thông

 

 

 

Cày bừa làm đất (theo hợp đồng)

Đồng

Theo thực tế

 

Lên luống, rạch hàng, bón phân, nhặt cỏ gieo, phnilon, đục lỗ nilon (khi lạc mọc)

Công

16

 

Chăm sóc

Công

12

 

Phun thuốc BVTV, xử lý hạt giống

Công

8

 

Thu hoạch

Công

15

 

Phơi giống, làm sạch, đóng bao

Công

8

1.2.

Công lao động kỹ thuật

Công

16

 

Chuẩn bị vật liệu, khử lẫn trên ruộng

Công

15

 

Tổng hợp số liệu báo cáo...

 

1

II

Vật tư

 

 

2.1

Giống

Kg

24

2.2

Phân bón

 

 

 

NPK (3- 9 -6)

Kg

100

 

Phân chuồng

(hoặc phân hữu cơ)

Kg

Kg

1.500

(150)

 

Vôi bt

Kg

50

 

Màng mỏng PE

Kg

10

2.3

Thuốc BVTV, trừ cỏ

Kg

1

2.4

Dụng cụ lao động, vật liệu mau hỏng

Triệu đồng

0,5

 

PHỤ LỤC II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG SIÊU NGUYÊN CHỦNG
(Theo Quyết định số 732/QĐ-BNN-TT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

Nội dung

Đơn vị tính

Khối lượng

I

Thuê khoán chuyên môn.

 

 

1.1

Công lao động phthông

 

 

 

Cày bừa làm đất (theo hợp đồng)

Đng

Theo thực tế

 

Lên luống, rạch hàng, bón phân, nhặt cỏ, gieo, phủ nilon, đục lỗ nilon

Công

160

 

Bóc hạt giống

Công

40

 

Chăm sóc

Công

120

 

Phun thuốc BVTV, xử lý hạt giống

Công

80

 

Thu hoạch

Công

150

 

Phơi, làm sạch, đóng bao

Công

100

1.2

Công lao động kỹ thuật

Công

200

 

Chọn dòng, đo đếm, đánh giá dòng, khử lẫn

Công

120

 

Lấy mẫu, phân tích, xử lý mẫu, xử lý số liệu, tổng hợp, báo cáo

 

80

II

Vật tư

 

 

2.1

Giống

Kg

240

2.2

Phân bón

 

 

 

Phân NPK (3-9-6)

Kg

1000

 

Phân chuồng

(hoặc phân hữu cơ)

Kg

Kg

15.000

(150)

 

Vôi bột

Kg

500

 

Màng mỏng PE

 

100

2.3

Thuốc BVTV, trừ cỏ

Kg

5

2.4

Dụng cụ lao động, vật liệu mau hỏng

Triệu đồng

5

III

Thuê kim định đi G2

Đồng

Theo thực tế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 732/QĐ-BNN-TT năm 2013 phê duyệt điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật dự án “Sản xuất giống lạc khu vực miền Trung giai đoạn 2011 – 2015” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.714
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116